Kto a kedy má nárok na sirotský dôchodok?

27.09.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Sirotský dôchodok patrí medzi tzv. pozostalostné dôchodky. Má naň nárok nezaopatrené dieťa po svojom zosnulom rodičovi alebo osvojiteľovi. Ako ho vybaviť?


 

Zákon vymedzuje sirotský dôchodok celkom presne. Je dôchodkovou dávkou, ktorou sú nezaopatrené deti zabezpečené po smrti rodiča, resp. osvojiteľa. Osvojiteľom sa rozumie osoba, ktorá ku dňu smrti bola poberateľom starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku alebo získala počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, alebo splnila podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Výška sirotského dôchodku

Suma sirotského dôchodku je 40% starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, ktorého smrťou vznikol nezaopatrenému dieťaťu nárok na sirotský dôchodok. Dôchodky sa v roku 2018 zvyšovali.

Suma sirotského dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, je 40% predčasného starobného dôchodku, na ktorý mal nárok zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa ku dňu smrti.

Ak zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa splnil podmienky nároku na dva dôchodky, sirotský dôchodok sa určí z vyššieho dôchodku.

Tip: Kedy má vdova nárok na dôchodok?

Kto a kedy má nárok na sirotský dôchodok?

Kedy nemáte nárok na sirotský dôchodok

Nárok na výplatu sirotského dôchodku zaniká:

  • osvojením nezaopatreného dieťaťa; zrušením osvojenia nárok na výplatu sirotského dôchodku vznikne znovu,
  • dňom, ktorým dieťa prestalo byť nezaopatreným dieťaťom; odo dňa, ktorým dieťa znovu začalo byť nezaopatreným dieťaťom sa nárok na výplatu obnoví,
  • dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého nezaopatrené dieťa úmyselne spôsobilo smrť fyzickej osoby, po ktorej vznikol nárok na sirotský dôchodok,
  • vždy dovŕšením 26. roku veku dieťaťa.

Prerušenie štúdia je potrebné nahlásiť

Študent, ktorý preruší štúdium prestáva byť nezaopatreným dieťaťom, a teda nemá nárok na výplatu sirotského dôchodku. Ak prerušenie štúdia neoznámi, sirotský dôchodok vyplatený navyše je povinný vrátiť Sociálnej poisťovni.

Potvrdenie o prerušení štúdia ale aj potvrdenie o ďalšom začatí štúdia je treba doručiť osobne alebo poštou na ktorúkoľvek pobočku Sociálnej poisťovne, alebo na adresu ústredia: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ulica 29. augusta č. 8–10, 813 63 Bratislava 1.

Ako podať žiadosť o sirotský dôchodok

Konanie o priznanie sirotského dôchodku sa začína po podaní písomnej žiadosti. Dieťa, ktoré dosiahlo 15 rokov veku si nárok uplatňuje samo. Ak má menej ako pätnásť, túto povinnosť má vo svojej kompetencii jeho zákonný zástupca.

K žiadosti o sirotský dôchodok je potrebné priložiť: občiansky preukaz alebo cestovný pas; rodný list siroty; úmrtný list rodiča; doklad o ukončení vzdelania zomretého rodiča, vojenskú knižku; doklad preukazujúci nezaopatrenosť osiroteného dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku (potvrdenie o štúdiu alebo posudok posudkového lekára sociálneho poistenia o tom, že dieťa sa pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť, nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže pracovať).

Študujete v zahraničí? Splnenie podmienky sústavnej prípravy na povolanie sa posudzuje na základe rozhodnutia ministerstva školstva, Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní. Ak potrebujete vrátiť daň z práce v zahraničí, pozrite si tento praktický článok.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 4 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.