Domáce pálenie alkoholu: takto to bude vyzerať v praxi

16.10.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Podľa novely by sa mohla súkromná výroba destilátu predovšetkým vykonávať iba v maximálnom povolenom objeme 25 litrov na osobu za kalendárny rok.


 

Napriek tomu, že na Slovensku rovnako ako v okolitých krajinách existuje dlhodobá tradícia súkromnej výroby destilátov z vlastného dopestovaného ovocia, je táto činnosť zatiaľ postavená mimo zákon.

"Aktuálne riešenie nemožno považovať za postačujúce, keďže i napriek jednoznačnému zákazu a hrozbe trestného stíhania dochádza k súkromnej výrobe destilátov fyzickými osobami v nezanedbateľnom rozsahu," tvrdia predkladatelia zákona.

Ľudia by si mohli súkromne vyrábať destiláty z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu, museli by však dodržať zákonom presne stanovené podmienky. Počíta s tým novela zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh z dielne poslancov koaličného Mosta-Híd Petra Antala, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára, Eleméra Jakaba a Petra Kresáka, ktorá už je odsúhlasená vládou SR.

Čo všetko bude povolené

Podľa no­vely by sa mohla sú­kromná vý­roba des­ti­látu vy­ko­ná­vať iba v ma­xi­mál­nom po­vo­le­nom ob­jeme 25 lit­rov na osobu, res­pek­tíve na jednu do­mác­nosť za ka­len­dárny rok. Vý­roba bude po­vo­lená v ma­xi­málne 100-lit­ro­vom des­ti­lač­nom za­ria­dení.

Domáce pálenie alkoholu: takto to bude vyzerať v praxi

Most-Híd: Štát nepríde o dane

Poslanci strany Most-Híd pri predkladanom návrhu poukazujú na tradíciu súkromného pálenia alkoholu na Slovensku, ktorá je populárna aj napriek svojej nelegálnosti.

„S týmto návrhom sme prišli kvôli tradícii na Slovensku, ktorá je ticho tolerovaná. Ľudia sa dožadujú odbornej právnej úpravy, aká je napríklad v susedných štátoch v Maďarsku alebo Rakúsku. Na Slovensku existuje dlhodobá tradícia súkromnej výroby destilátov z vlastného dopestovaného ovocia, ktorá je však legislatívne zakázaná. Napriek zákazu však k páleniu alkoholu fyzickými osobami na Slovensku dochádza aj dnes, a to nie v malom množstve. Chceme pomôcť týmto návrhom ľuďom, ktorí budú túto činnosť v pozitívnom slova zmysle legalizovať. Náš návrh nezruší úplne trestné stíhanie za túto činnosť, no dávame ľuďom možnosť na výber a to je pozitívne,“ uviedol Tibor Bastrnák.

Novelá zavádza aj nové sankcie

Strana Most-Híd chce novelou zaviesť aj tzv. paušálnu daň, ktorú budú musieť odviesť súkromní výrobcovia destilátu. Výrobcovia budú musieť zaplatiť daň prepočtom 2,70 eura krát 50 litrov na celý rok. Štát teda podľa strany nepríde o dane, ktoré dnes dostáva z pestovateľských páleníc.

Novela tiež do zákona zavádza nové sankcie, ktoré môžu dosahovať výšku až 3 000 eur. Nelegálna bude výroba väčšieho množstva alkoholu a nelegálna držba zariadenia na pálenie.

Podnikanie s alkoholom vynáša

Pod­ni­kať s al­ko­ho­lom je na Slovensku tradíciou, ktorá sa na trhu mi­mo­riadne vy­pláca. Tržby nášho naj­väč­šieho vý­robcu lie­ho­vín St. Ni­co­laus za rok 2017 ho­vo­ria za všetko. Ob­rat väčší ako 26,8 mi­li­óna eur a zisk 835-ti­síc eur ur­čite stoja za zmienku.

Novela však bude znamenať zlaté časy pre všetkých, ktorí by si radi pálenku vyrábali v domácich podmienkach. Ak par­la­ment schváli no­velu zá­kona, tak sa do­máca vý­roba des­ti­lá­tov môže stať na Slo­ven­sku cel­kom le­gál­nou.

Pri za­ha­jo­vaní vlast­nej pá­le­nice budú mať značnú vý­hodu záh­rad­kári. Na vý­robu des­ti­látu sa to­tiž bude môcť po­u­žiť len ovo­cie do­pes­to­vané vý­rob­com. Vy­ro­bený al­ko­hol sa ne­smie pre­dá­vať alebo akým­koľ­vek spô­so­bom uvá­dzať na trh. Mi­nis­ter­stvu musí vý­robca ozná­miť ak bol prá­vo­platne od­sú­dený za trestný čin ne­po­vo­le­nej vý­roby liehu alebo bol prá­vo­platne uznaný vin­ným z nie­kto­rého z vy­me­dze­ných prie­stup­kov.

Otvorené dvere pre čiernych predajcov

Zväz obchodu SR si o novele myslí svoje. Legalizácia domácej výroby alkoholu podľa neho otvorí doteraz zatvorené dvere alkoholovej mafii a čiernemu trhu. Každý podvodník si vraj bude môcť kúpiť certifikované zariadenia a s úsmevom na tvári ročne zadeklaruje úradom, že vypálil presne 25 litrov čistého alkoholu. Koľko vypálil navyše, si ponechá pre seba, pretože si bude istý, že nikto nedokáže tento údaj verifikovať a nikto to nedokáže skontrolovať. Taká by mala byť realita.

Ohrozené môže byť aj zdravie obyvateľstva. V rokoch 2012 až 2013 zomrelo v Českej republike 47 ľudí na otravu metylalkoholom. A nebolo to preto, že nelegálna výroba sa pomýlila. Zločinci, ktorí nelegálne pálili alkohol chceli zvýšiť svoje zisky a pridávali do nelegálnych páleniek metylalkohol.

Odstrašujúci príklad z Maďarska

V Maďarsku zlegalizovali pálenie domáceho alkoholu pred 6 rokmi. Zo začiatku sa tešilo vysokej obľube. Ľudia dokonca uprednostnili kvalitnú pálenku z naozajstného ovocia pred lacnými liehovinami, čo viedlo k zatvoreniu niekoľkých liehovarov. Štát sa ale rozhodol zdaniť aj malých výrobcov alkoholu, a tak sa to už ľuďom veľmi neoplatí. Také lepšie zariadenie totiž stojí od 700 do asi 1000 eur. No a rozdielnu cenu asi nebudeme môcť čakať ani u nás. 

Treba povedať, že neskúsení páleničiari môžu neodbornou manipuláciou so zariadením, či zlým odvetraním priestoru spôsobiť výbuch, či požiar. No a v neposlednom rade, je tu etanol. V Maďarsku minulý rok došlo k smrti asi 20 ľudí, keď zle vypálený alkohol spôsobil smrť konzumentom.

Zdroj fotografie: Shutterstock.com


Koľko domáceho alkoholu si po novom budete môcť „vypáliť“?

1. Aká je najnižšia veková hranica pre vyrábanie destilátov v kontrolovaných podmienkach?

Domáce pálenie alkoholu sa môže stať legálnym. Poznáte pravidlá, podľa ktorých by malo po novom fungovať?


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 5 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo