Ako ochrániť veci a majetok pred exekúciou

18.10.2018 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Exekúcia vášho majetku môže hroziť, aj keď nemáte dlhy. Niekedy postačí, že má vo vašom obydlí evidované miesto trvalého pobytu iný dlžník. Čo robiť, aby ste sa speňaženiu vašich vecí vyhli?


Kedy exekútor siaha aj na veci, ktoré nevlastní dlžník

Nie je nijakou výnimkou, ak sa exekútor snaží zahrnúť do exekúcie aj veci, ohľadom ktorých nemá spoľahlivo preukázané vlastníctvo povinného – teda dlžníka, ktorého majetok má byť exekučne postihnutý. Veľmi často napríklad vychádza z domnienky, že dlžníkove sú všetky hnuteľné veci, ktoré sa nachádzajú v mieste prihláseného trvalého pobytu dlžníka. Neberie pritom ohľad na to, že dlžník môže reálne bývať úplne inde; zaujíma ho hlavne rýchle uspokojenie vymáhanej pohľadávky.

V bezpečí však nemusia byť ani majitelia nehnuteľností. Exekútor sa pri exekúcii nehnuteľných vecí primárne orientuje podľa zápisov v katastri nehnuteľností - v praxi sa vyskytujú aj prípady, keď sa osoba zapísaná v katastri nehnuteľností nezhoduje so skutočným vlastníkom nehnuteľnej veci.

 

Ďalším častým prípadom je postihovanie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov za účelom uspokojenia pohľadávky, ktorá jednému z manželov vznikla ešte pred uzavretím manželstva alebo ktorá vznikla len jednému z manželov v súvislosti s používaním majetku, ktorý podľa dohody o zúžení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Okrem vlastníckeho práva môže exekúcia neoprávnene zasiahnuť aj záložné právo veriteľa, ktorý má prioritu vo vzťahu k uspokojeniu sa z hodnoty exekúciou postihnutej veci.

Tip: Životné minimum pri exekúcii. Čo vám musí ostať?

Ako ochrániť veci a majetok pred exekúciou

Zdroj: shutterstock

Prvým krokom je náležitá obrana u exekútora

Ak máte právo k veci, ktoré nepripúšťa jej exekúciu, musíte sa aktívne brániť sami. V prvom rade treba túto skutočnosť formálne namietnuť práve u exekútora. V písomných námietkach vysvetlite, prečo tvrdíte, že exekúcia veci je neprípustná a ideálne pripojte aj doklad, ktorý dokladá vaše vlastníctvo či iné právo k veci, ktoré exekúciu vylučuje.

Dokladom môže byť napríklad darovacia alebo kúpna zmluva; podľa okolností konkrétneho príkladu možno akceptovať aj iný doklad svedčiaci o nadobudnutí vlastníckeho práva k veci (doklad z registračnej pokladne apod.). Námietka má na exekúciu vo vzťahu k dotknutej veci odkladný účinok; to znamená, že kým sa o námietke nerozhodne, nemôže exekútor podniknúť kroky vedúce k speňaženiu veci za účelom uspokojenia vymáhanej pohľadávky.

Exekútor o uplatnení vašej námietky upozorní oprávneného (t.j. veriteľa exekučne vymáhanej pohľadávky) a vyzve ho, aby sa v lehote 15 dní vyjadril, či súhlasí alebo nesúhlasí so zastavením exekúcie postihujúcej dotknutú vec. Ďalší postup následne záleží od reakcie oprávneného.

Ak bude súhlasiť so zastavením exekúcie alebo sa na výzvu v stanovenej lehote nevyjadrí, vydá exekútor upovedomenie o zastavení exekúcie ohľadom dotknutej veci. Ak naopak veriteľ bude na exekúcii napriek vašej námietke trvať, vyzve súd buď vás, alebo oprávneného k ďalšiemu kroku, ktorým je podanie žaloby.

Súd vyzýva vždy toho, koho právo sa javí ako menej pravdepodobné – ak teda už v námietke spoľahlivo preukážete, že je vec vaša alebo k nej máte iné právo vylučujúce exekúciu, môžete sa nutnosti podania tzv. excindačnej žaloby vyhnúť.

Ak vás súd vyzve na podanie žaloby, musíte stihnúť lehotu

V prípade, že sa súdu budú zdať menej pravdepodobné vaše nároky k veci, budete sa musieť aktívne brániť vy. Žalobu na vylúčenie veci z exekúcie musíte podať najneskôr do 30 dní od doručenia výzvy súdu a podanie žaloby zároveň exekútorovi osvedčiť. Ak lehotu na podanie žaloby premeškáte, bude sa predpokladať, že vedenie exekúcie na dotknutú vec je nesporné a v exekúcii sa bude pokračovať. Rovnaký následok bude mať aj vaša prípadná prehra v súdnom spore.

Dodajme, že podanie žaloby o vylúčení vecí z exekúcie právne predpisy pre žalobcu čiastočne uľahčujú tým, že nemusí platiť súdny poplatok (bližšie ustanovenie § 4 ods. 2 písm. r) zákona č. 71/1992 Zb.); oslobodenie od súdnych poplatkov však neznamená, že v prípade prehry súdneho sporu nebudete musieť nahradiť trovy konania úspešnej protistrane. Ak právo k veci, ktoré nepripúšťa exekúciu, súdu preukážete, preplatí naopak trovy konania protistrana vám.


Ako sa orientujete vo svete financií? Vyskúšajte si náš jednoduchý vedomostný kvíz.

Čo znamená skratka RPMN?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo