Ako budú rásť úrazové dávky od 1. januára 2019?

20.11.2018 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Pre mnohých tieto dávky nie sú až tak známe. K ich poskytovaniu totiž dochádza, ak dôjde k poškodeniu zdravia alebo k úmrtiu kvôli chorobe z povolania, alebo kvôli pracovnému úrazu.


Aby bol zamestnávateľ chránený a znížil finančné zaťaženie, keď by bol zodpovedný za poškodenie zdravia zamestnanca, platí si poistné na úrazové poistenie. Z tohto poistenia sa vyplácajú tieto dávky:

  • úrazový príplatok,
  • úrazová renta,
  • jednorazové vyrovnanie,
  • pozostalostná úrazová renta,
  • jednorazové odškodnenie,
  • pracovná rehabilitácia (vecná dávka) a rehabilitačné,
  • rekvalifikácia (vecná dávka) a rekvalifikačné,
  • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
  • náhrada nákladov spojených s liečením,
  • náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Sociálna poisťovňa vypláca úrazové dávky každoročne takmer 10 tisícom poberateľov. Až v dvoch tretinách prípadov je vyplácaná úrazová renta. Počet poberaných dávok v rokoch 2015, 2016 a 2017 ukazuje nasledujúca tabuľka.

Výška úrazových dávok

Foto: Shutterstock

Priemerný počet poberateľov úrazových dávok a priemerná výška úrazovej dávky

Druh dávky Počet poberateľov Mesačná výška
2017 2016 2015 2017 2016 2015
úrazový príplatok 2621 2506 2328 150 € 142 € 135 €
úrazová renta 6931 6880 6847 310 € 307 € 303 €
jednorazové vyrovnanie 5 5 6 2155 € 2344 € 2042 €
pozostalostná úrazová renta 178 186 199 147 € 139 € 141 €
jednorazové odškodnenie 4 4 4 15597 € 15688 € 10967 €
pracovná rehabilitácia a rehabilitačné 0 0 0 0 0 0
rekvalifikácia a rekvalifikačné 0 0 0 0 0 0
náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 846 825 813 1327 € 1351 € 1421 €
náhrada nákladov spojených s liečením 82 81 88 128 € 126 € 113 €
náhrada nákladov spojených s pohrebom 3 3 3 1407 € 1414 € 1179 €
výplata poistných plnení minulých rokov 2 2 3 4981 € 4596 € 4349 €

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Ako vyplýva z tlačovej správy Sociálnej poisťovne za prvých deväť mesiacov tohto roka bolo vyplatených už takmer 100 tisíc úrazových dávok. Najviac vyplatených bolo úrazových rent (takmer 65 tisíc) a úrazových príplatkov (takmer 25 tisíc). Priemerné výšky dávok oproti uplynulým rokom rastú. Priemerná výška úrazovej renty sa pohybuje na úrovni 312,47 eur a úrazového príplatku na úrovni 161,66 eur.

V roku 2018 už Sociálna poisťovňa vyplatila aj 46 jednorazových vyrovnaní, 1 610 pozostalostných úrazových rent, 36 jednorazových odškodnení, 7 713 náhrad za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia, 730 náhrad spojených s liečením a 23 náhrad nákladov spojených s pohrebom.

Príplatok vo výške štvrtiny mzdy

Výška úrazového príplatku závisí o denného vymeriavacieho základu* pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Za prvé tri dni sa určí ako 55 % základu a od štvrtého dňa sa poskytuje vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu. Ak zamestnávateľ dokáže, že za poškodenie zdravia nesie určitú mieru zavinenia aj zamestnanec, zníži sa aj suma úrazového príplatku. Zníženie sa posudzuje jednotlivo a závisí od miery rozsahu dokázanej spoluviny zamestnanca. Príplatok sa vypláca k nemocenskému. Ak teda pominie dôvod na vyplácanie nemocenského, nebude vyplácaný ani úrazový príplatok.

Úrazová renta pre invalidov

Ako z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, najčastejšie poskytovanou úrazovou dávkou je práve úrazová renta. Poskytuje sa osobám, ktorým sa kvôli pracovnému úrazu alebo chorobe z povolania znížila pracovná schopnosť o viac ako 40 %.  
K žiadosti o úrazovú rentu je nutné vyjadrenie posudkového lekára.

Výška úrazovej renty sa určí ako  súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80 % denného vymeriavacieho základu* poškodeného určeného z príslušného rozhodujúceho obdobia a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100. Ak však poškodený poberá invalidný dôchodok, úrazová renta sa zníži o sumu invalidného dôchodku.

*suma vymeriavacieho základu je vo väčšine prípadov podobná úrovni hrubej mzdyPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 4 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.