Kedy nemusíte podať daňové priznanie 2019

04.02.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Ak ste v roku 2018 nemali žiadne príjmy alebo vaše celkové príjmy boli nižšie než takmer 2 tisíc eur, daňové priznanie k dani z príjmov nemusíte podávať. Príjmy, ktoré sú od dane oslobodené alebo sa nezdaňujú, sa v daňovom priznaní neuvádzajú.


Pokiaľ ste v roku 2018 mali len príjmy od zamestnávateľa (tj. zo závislej činnosti), môže za vás daňové priznanie podať zamestnávateľ. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie a tým je podmienka na podanie daňového priznania splnená.

Ak ste dosiahli len minimálne príjmy, daňové priznanie k dani z príjmov podávať nemusíte. Avšak môžete. V niektorých prípadoch sa to môže vyplatiť.

Daňové priznanie k dani z príjmov musí podávať každý, koho príjmy v roku 2018 boli vyššie ako 1 915,01 eur.

 

Ktoré príjmy sú od dane oslobodené

Ak ste však získali príjmy, ktoré sú od dane oslobodené v daňovom priznaní ich neuvádzate.

Keď predáte nehnuteľnosť, ktorú ste vlastnili dlhšie ako 5 rokov, tento príjem v daňovom priznaní neuvádzate. V prípade, že predávate nehnuteľnosť, ktorú ste zdedili v priamom rade, berú sa v úvahu aj roky, kedy vlastnil nehnuteľnosť poručiteľ (ten po kom dedíte).

Oslobodenie od povinnosti platiť daň z príjmu sa týka aj hnuteľných vecí (napr. stroje), ktoré vlastníte dlhšie ako 5 rokov.

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti je oslobodený do sumy 500 eur. Ak ste na prenájme zarobili viac ako 500 eur, uvádzate v daňovom priznaní len sumu nad 500 eur. Príjmy z prenájmu nižšie ako 500 eur sa v daňovom priznaní vôbec neuvádzajú.

Daňovník, ktorý užíva byt podľa nájomnej zmluvy s bytovým družstvom dlhšie ako 5 rokov, má oslobodený príjem z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiace s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu.

O povinnosti platiť daň z príjmu sú ďalej oslobodené:

 • dávky, podpory a služby,
  • zo zdravotného poistenia,
  • zo sociálneho poistenia (materské),
  • z nemocenského a úrazového zabezpečenia (nemocenské, ošetrovné),
  • z plnenia zo starobného dôchodkového sporenia (starobný dôchodok),
 • dávky a príspevku na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze,
 • sociálne služby,
 • peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
 • štátne dávky a štátne sociálne dávky,
 • daňový bonus,
 • štipendiá,
 • výhry v lotérii prevádzkovaných na základe osobitného povolenia (Keno, Loto, Euromilióny),
  • iné výhry alebo ceny sú oslobodené len do výšky 350 eur, ak by prijatá cena mala vyššiu hodnotu, uvádza sa v daňovom priznaní suma nad 350 eur,
 • náhrada za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme.

Plnenie zo životnej poistky je od dane z príjmu oslobodené okrem prípadu, keď dôjde k výplate kvôli dožitiu určitého veku alebo pri výplate z doplnkového dôchodkového poistenia.

Všetky príjmy oslobodené od dane sú vymenované v §9 zákona o dani z príjmov.

Kedy nemusíte podávať daňové priznanie

Foto: Shutterstock

Príjmy, ktoré sa nezdaňujú

Medzi príjmy, ktoré sa nezdaňujú patria okrem vyššie uvedených oslobodených aj príjmy, ktoré vôbec nie sú predmetom dane. Vymenováva ich zákon o dani z príjmov. My si uvedieme aspoň niektoré.

Dary nepatria medzi zdaňované príjmy. Pozor to však neplatí, ak by dary súviseli s výkonom podnikateľskej činnosti, závislej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Príjem, ktorý získate dedením nezdaňujete. Okrem príjmu, ktorý z dedičstva plynie. Napr. zdedený byt sa nezdaňuje, ak sa však byt používa k prenajímaniu, príjem z prenájmu sa už zdaní.

Úver a pôžička nie sú predmetom dane. Úrok z pôžičky alebo úveru už zdaneniu podlieha.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 14 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvoh