Čo robiť, ak dlžíte na daniach?

11.01.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Máte daňový nedoplatok? Stávate sa daňovým dlžníkom. Ak nebudete svoj záväzok splácať, daňový úrad môže od vás vymáhať peniaze. Môže však dôjsť aj k premlčaniu.


Platiť dane je povinnosťou každého občana. To, či máte nedoplatok alebo preplatok na dani sa dozvedáte z ročného zúčtovania, resp. daňového priznania. Ak máte nedoplatok vyšší než 5 eur, daňový úrad bude tento nedoplatok vymáhať prostredníctvom vášho zamestnávateľa.

Inak povedané, bude vám strhnutý z výplaty. Deje sa tak najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nemôže zraziť zo zdaniteľnej mzdy zamestnanca nedoplatok dane z dôvodu, že mu už nevypláca mzdu. Nedoplatok dane vyberie správca dane príslušný podľa trvalého pobytu zamestnanca.

Objavíte sa na zozname dlžníkov

Ak nezaplatíte daň, stávate sa daňovým dlžníkom. Ak čiastka presiahne 170 eur, vaše meno putuje na zoznam daňových dlžníkov, ktorý je verejne dostupný na webstránke Finančnej správy.

V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu alebo obchodné meno, prípadne názov právnickej osoby a jej sídlo. Ďalej sa v zozname uvádza suma daňových nedoplatkov.

 

danovy dlznik exekucia co robit

Výzva na zaplatenie nedoplatku

Daňový nedoplatok sa priebežne vymáha na základe zákonom stanovených podmienok. Správca dane vám určí termín na zaplatenie dlhu. Nemôže však byť kratší ako 15 dní. Ak dlžník s daniarmi komunikuje, má ešte dosť času na to, aby dlh zaplatil. Ak sa pred daniarmi zatajuje a dlh nezaplatí, nastupuje tvrdší postup daňovej správy.

Vymáhanie daňového dlhu

Skôr než exekútor začne od vás vymáhať daňové nedoplatky, má možnosť zriadiť záložné právo a tak si zabezpečiť majetok dlžníka obmedzením nakladania s majetkom. Môže vám napríklad zablokovať osobný automobil.

Rozhodnutie o zriadení záložného práva potom daniari doručia dlžníkovi. Ak ide o záložné právo k pohľadávke, tak i poddlžníkovi (dlžníkovi daňového dlžníka). Proti tomuto rozhodnutiu je možné odvolať sa do 15 dní. Odvolanie však nemá odkladný účinok.

Daňová exekúcia je posledná možnosť

Ak nebudete reagovať na výzvy, nebudete komunikovať so správcom dane, prípadne nebudete ochotní zaplatiť daň, nasleduje posledná možnosť. Daňová exekúcia.

O začatí daňového exekučného konania sa dozviete až na základe exekučnej výzvy. Dostanete poslednú možnosť uhradiť daňový nedoplatok v stanovenej lehote. Tá však nesmie byť kratšia ako 8 dní. Ak nesúhlasíte, voči daňovej exekučnej výzve sa už môžete brániť. Odvolanie musíte daniarom doručiť do 15 dní a tento úkon má aj odkladný účinok - čo znamená, že daňový subjekt musí nedoplatok zaplatiť až po doručení rozhodnutia.

Pozor na úroky

Ak si myslíte, že suma, ktorú dlžíte sa už nebude navyšovať, mýlite sa. Výšku nedoplatku zvyšuje úrok z omeškania. Ten sa vyrubí za každý deň omeškania z dlžnej sumy a počíta sa najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou. Pri výpočte úroku sa použije štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku.

Dlh môže byť premlčaný

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. V tejto lehote môže správca dane (napr. daňový úrad) doručiť daňovému subjektu (dlžníkovi) výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku.

Právo správcu dane (napr. daňového úradu) na vymáhanie daňového nedoplatku nezanikne automaticky, ale iba ak daňový subjekt (dlžník) vznesie námietku premlčania.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5