Podmienky absolventskej praxe sa v roku 2019 nemenia

08.01.2019 | Miroslav Homola, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Ešte v roku 2018 sa zmenila výška príspevku za absolventskú prax, ktorá závisí od výšky životného minima.


Účelom je nadobudnutie skúseností a praxe

Prvoradou úlohou absolventskej praxe je nadobudnutie odborných zručností, skúseností a prvý kontakt s pracovným svetom po škole. Nedá sa hovoriť o stálom zamestnaní s kariérnym rastom. Ide skôr o to, aby sa čerstvý absolvent strednej alebo vysokej školy naučil, ako to chodí v pracovnom prostredí.

Za absolventa sa v tomto prípade považuje osoba mladšia ako 26 rokov, ktorá ukončila príslušný stupeň vzdelania pred menej ako dvoma rokmi. Zároveň musí ísť o denné štúdium a od ukončenia táto osoba ešte nemala pravidelne platené zamestnanie. Absolvent môže vykonávať absolventskú prax len vo vyštudovanom odbore, pričom bol v evidencii úradu práce najmenej jeden mesiac.

Odmena je len symbolická

Uchádzačov o absolventskú prax však nečaká žiadna závratná mesačná odmena. Ide skôr o symbolickú sumu, ktorá sa počíta zo životného minima. Výška príspevku je všade rovnaká, to znamená, že nezáleží na tom, kde absolventskú prax vykonávate. Ide o 65 % zo sumy životného minima. Do júla 2019 to vychádza na 133,30 eur mesačne, ale iba za predpokladu, že odpracujete celý mesiac.

Pravidelne pre vás aktualizujeme sprievodcu Absolventská prax: Všetko, čo potrebujete vedieť, kde sa dočítate aktuálne platné sumy, odmeny a podmienky pre získanie a vybavenie absolventskej praxe

Absolvent môže odpracovať maximálne 20 hodín týždenne. Ak na jeden mesiac pripadne 20 pracovných dní, absolvent odpracuje 80 hodín mesačne, takže jeho hodinová mzda vychádza na zhruba 1,66 eur. Od 1. júla 2019 môže byť plat za absolventskú prax opäť o niečo vyšší, pretože sa bude meniť aj výška životného minima.

Maximálna doba absolventskej praxe je 6 mesiacov, trvať však musí minimálne 3 mesiace. Každý ju môže absolvovať len raz, pričom rozsah a začiatok praxe určuje zamestnávateľ, u ktorého takúto prax vykonávate. Plat, respektíve príspevok vám vypláca úrad práce do 15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.

Pri nástupe netreba počítať ani s klasickou dovolenkou, na akú majú nárok zamestnanci. Absolvent má nárok len na 10 dní voľna, ale až po odpracovaní dvoch mesiacov. Aj napriek tomu, že technicky ide o dovolenku, za neprítomnosť aj počas voľna sa bude príspevok za absolventskú prax krátiť. To isté platí aj o neprítomnosti z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, ošetrovania člena rodiny či iného dôvodu absencie.

Popri absolventskej praxi nie je možné vykonávať ani samostatnú zárobkovú činnosť, čo v konečnom dôsledku budete musieť aj prehlásiť v tlačive, ktoré sa predkladá pri žiadosti. Počas celého trvania praxe ste stále v evidencii úradu práce.

 

Absolventská prax

Zdroj: shutterstock

Prax môže vybrať úrad práce aj absolvent

Vhodné zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe si môžete hľadať aj na vlastnú päsť. Dnes už je veľké množstvo firiem a podnikateľov, ktorí spĺňajú podmienky a majú priestor na jej vykonávanie. Ešte väčšou motiváciou pre aktívne hľadanie vhodného zamestnávateľa môže byť aj to, že po ukončení praxe vám zamestnávateľ môže dať ponuku na trvalý pracovný pomer. Samozrejme za predpokladu, že sa osvedčíte a s vašou prácou bude spokojný. Ak prejavíte záujem o absolventskú prax, stačí vyplniť tlačivo úradu práce, respektíve žiadosť študenta o absolventskú prax.

Absolventskú prax vám môže nájsť aj úrad práce. V takom prípade ju však nemôžete odmietnuť, a to bez ohľadu na to, či ste s vybraným zamestnaním spokojný. Ak na dohodnutú prax nenastúpite alebo ju nedokončíte bez udania relevantného dôvodu, úrad práce vás v súlade so zákonom vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie. To znamená, že sa z vás stáva dobrovoľne nezamestnaná osoba. Okrem iných komplikácií, ktoré to prinesie, si budete musieť aj platiť zdravotné odvody z vlastného vrecka. Úrad práce vás, samozrejme, musí poslať len na takú prax, ktorá zodpovedá vášmu vzdelaniu.

Žiadať môže aj zamestnávateľ

Aj podnikatelia a firmy aktívne vyhľadávajú potenciálnych absolventov. Je to pre nich výhodné, nakoľko ide o pracovnú silu, ktorej nemusia vyplácať mzdu, pretože príspevok vypláca priamo úrad práce. Zamestnávateľom však nejde len o beznákladovú prácu, ale aj o to, že ide o potenciálneho zamestnanca do budúcnosti, ktorého si na takejto praxi zaškolia.

Zamestnávateľ môže požiadať o absolventa tiež prostredníctvom tlačiva úradu práce, respektíve žiadosťou zamestnávateľa o absolventskú prax. Veľkou výhodou je, ak si zamestnávateľ už vybral vhodného uchádzača, s ktorým sa vopred dohodol, čiže môže uviesť jeho meno priamo v žiadosti.

Povinnosti všetkých zúčastnených

Z takejto spolupráce plynie aj niekoľko povinností, ktoré musia dodržiavať všetci zúčastnení, čiže absolvent, úrad práce aj zamestnávateľ. Absolvent musí vykonávať prax u dohodnutého zamestnávateľa, dodržiavať záväzné a vnútropodnikové predpisy, mať uzatvorené úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe či uhradiť úradu práce prípadné škody, ktoré spôsobil zamestnávateľovi úmyselným konaním.

Úrad práce je povinný poskytnúť náhradu poistného na úrazové poistenie absolventa a zabezpečiť prax u dohodnutého zamestnávateľa. Najviac povinností má práve zamestnávateľ, ktorý je povinný vytvoriť absolventovi podmienky na vykonávanie praxe, oboznámiť ho s bezpečnostnými a vnútropodnikovými predpismi, viesť evidenciu jeho dochádzky a predkladať ju úradu práce do 10 dní po uplynutí odpracovaného kalendárneho mesiaca, oboznámiť úrad práce o neúčasti alebo predčasnom skončení absolventa na praxi, umožniť pracovníkom úradu práce vykonávať kontrolu dodržiavania dohody o absolventskej praxi či povinnosť neznižovať počet pracovných miest z dôvodu prijatia absolventa na takúto prax.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 9 krát 5 0.5