Kto je platcom DPH? Kedy a ako sa táto daň vlastne platí

15.01.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Mnoho začínajúcich podnikateľov zvažuje, či v rámci svojej činnosti budú alebo nebudú platcami DPH. Ak sa chcete registrovať ako platca DPH, môžete tak urobiť dobrovoľne. Zároveň, pri určitej výške obratu už je registrácia povinná.


Povinná registrácia pod dvoma podmienkami

Celú problematiku DPH na Slovensku upravuje zákon o dani z pridanej hodnoty, ktorý hovorí, že ak ste podnikateľským subjektom vykonávajúcim nezávislú ekonomickú činnosť (podnikanie), ste usadený na Slovensku a váš obrat za posledných najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol výšku 49 790 eur, ste povinný registrovať sa ako platca DPH.

Podanie žiadosti o registráciu musí prebehnúť najneskôr do 20. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bol obrat dosiahnutý.

To znamená, že ak by ste ako podnikateľ uvedený obrat dosiahli skôr, napr. už po 2 alebo 3 kalednárnych mesiacoch, ste povinný podať žiadosť už v nasledujúcom mesiaci.

Zmena definície obratu od 1.1. 2019

S novelou platnou od 1.1.2019 dochádza aj k zmene definície obratu. Obrat je chápaný ako hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v rámci tuzemska. Do obratu sa zahŕňa reálna hodnota dodávok v čase ich dodania a naopak nie sú zahrnuté platby, ktoré boli uskutočnené pred dodaním. 

Existuje viacero zložiek, ktoré sa do obratu nezahŕňajú, ako napr. poštové služby, služby zdravotnej starostlivosti, služby sociálnej pomoci, výchovno-vzdelávacie služby atď.. Podrobne sú všetky pojmy uvedené v samotnom zákone, ktorý odporúčame preštudovať.

 

kto a kedy plati dan z pridanej hodnoty

Registrovať sa za platcu DPH môžete aj dobrovoľne

Vašu firmu môžete registrovať ako platcu DPH aj pred dosiahnutím zákonom stanovenej výšky obratu v uvedenej lehote.

Môžete tak dokonca urobiť aj v prípade, ak momentálne nevykonávate ako firma žiadnu ekonomickú činnosť (podnikanie), ale viete doložiť tzv. prípravu na budúce zdaniteľné obchody hodnovernými dôkazmi.

Žiadosti o registráciu posudzuje daňový úrad jednotlivo s ohľadom na činnosť žiadateľa. Dôvodom pre zamietnutie žiadosti je fakt, že žiadateľ nie je zdaniteľnou osobou, teda nespĺňa podmienky uvedené vyššie.

V prípade kladného posúdenia žiadosti prebehne zaregistrovanie do 21 dní od prijatia žiadosti, je vydané osvedčenie a pridelené identifikačné číslo pre daň, tzv. IČ DPH. Firma sa stáva platiteľom dane dňom, ktorý je uvedený v osvedčení o registrácii.

Čo v prípade zabudnutej/oneskorenej povinnej registrácie

Na jednej strane vás bohužiaľ neminie pokuta, ktorú vám vyrubí daňový úrad podľa daňového poriadku.

Na druhej strane vám prináležia daňové povinnosti súvisiace s obdobím, v ktorom ste už mal byť platiteľom dane ale nestalo sa tak.

Ak ste teda vašu žiadosť o registráciu nepodali alebo je vaše oneskorenie podania žiadosti o registráciu viac ako 30 dní, ste povinný odviesť daň za toto obdobie za položky, pri ktorých vám daňová povinnosť vznikla.

Aké povinnosti vyplývajú platcom DPH

Ku každoročnej povinnosti podať daňové priznanie o dani z príjmov, pribudne platcom DPH aj povinnosť vystavovať kontrolné výkazy a podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty.

Kontrolný výkaz bol zavedený ako jeden z mechanizmov boja proti daňovým podvodom v roku 2014. Je potrebné ho vyhotoviť za každé zdaňovacie obdobie (kalendárny mesiac alebo štvrťrok) a to do 25 dní od jeho skončenia. Pre viac informácií o konkrétnych termínoch si pozrite náš daňový kalendár.

Výkaz sa podáva elektronicky.

Detailné informácie akým spôsobom je potrebné kontrolný výkaz vystaviť a zaslať sú opäť vedené v samotnom zákone.

Pozor, ak by ste si nesplnili povinnosti súvisiace s kontrolným výkazom, hrozí vám pokuta do výšky 10 000 eur, pri opakovaných neplneniach až do výšky 100 000 eur.

Zdaňovacie obdobie je 1 mesiac. Ako platca DPH ste preto povinný každý mesiac do 25.dňa podať elektronicky daňové priznanie za uplynulý mesiac.

Ak ste podnikateľ, platca DPH už 1 rok a váš obrat za uplynulých 12 kalendárnych mesiacov nebol vyšší ako 100 000 eur, môžete požiadať o zmenu na štvrťročné zdaňovacie obdobie. V tomto prípade by ste daňové priznanie podávali v trojmesačných intervaloch.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 12 krát 5 0.5