Pracujúci študent a vrátenie dane: vieme, ako na to

17.03.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Počas prázdnin ste si privyrábali doma alebo v zahraničí a teraz by ste chceli svoje dane späť? V nasledujúcich riadkoch sa dočítate, ako ich získať. 


Mnoho študentov odchádza počas letných prázdnin do zahraničia, aby si privyrobili či už na ďalšie štúdium alebo na posilnenie vlastnej nezávislosti. Niektorí študenti dokonca pracujú popri štúdiu počas celého roka.

Študent, ktorý za rok 2019 zarobil viac ako 1 968,68 eur, musí podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb.

Pokiaľ mal príjem zo závislej činnosti (zamestnanie, dohody), podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ A. V prípade, že pracuje na základe živnostenského oprávnenia alebo má i ďalšie príjmy, vyplní daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B.

Je potrebné si uvedomiť, že slovenskí daňoví rezidenti zdaňujú na Slovensku svoje celosvetové príjmy. Pobyt kvôli štúdiu určenie daňového rezidenstva neovplyvňuje.

Daňový rezident = daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

  • fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava, pričom:
    • fyzická osoba má na území Slovenskej republiky bydlisko, ak má možnosť ubytovania, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie, a so zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti vrátane osobných väzieb a ekonomických väzieb fyzickej osoby k územiu Slovenskej republiky je zrejmý zámer fyzickej osoby sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať,
    • fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu.

 

Ako vyššie uvádzame, študenti s príjmom pod 1 968,68 eur nemusia podávať daňové priznanie. Podať daňové priznanie by však pre nich mohlo byť výhodné v situácii, kedy im zamestnávateľ strhával preddavky na daň. Uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane sa im strhnuté preddavky na daň vrátia.

 

Študenti a vrátenie dane

Foto: Shutterstock

Príjmy zo zahraničia zdaňuje študent v zahraničí

Príjmy z dohôd či pracovných zmlúv predstavujú najčastejšiu formu príjmov, ktoré študenti získavajú. Daň zo závislej činnosti sa väčšinou platí v štáte, v ktorom sa získava.

Študenti, rezidenti Slovenska (aj keď študujú v napr. v ČR) však podávajú na Slovensku daňové priznanie zo svojich celosvetových príjmov. Príjmy je preto potrebné prepočítať na eurá a uviesť v daňovom priznaní.

Aby sa predišlo ich opätovnému zdaneniu, má Slovensko uzatvorené zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Príjmy zo zahraničia sa tak síce v daňovom priznaní uvedú, vyplnením príslušných riadkov sa na ne uplatní metóda vyňatia príjmov alebo metóda zápočtu dane. Z týchto príjmov potom nebude platená daň (úplne žiadna alebo len minimálna).

Ak si chcete uplatniť vrátenie dane z príjmov zarobených a zdanených v zahraničí, musíte žiadať o vrátenie v zahraničí. Napríklad daň z príjmov z brigád v Českej republike by ste mohli získať podaním daňového priznania v ČR po uplatnení daňových zliav podľa českých daňových zákonov.

Do daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb sa neuvádzajú príjmy oslobodené od dane. Medzi ne patria aj štipendiá, dôchodky a dávky zo sociálneho poistenia (napr. sirotský dôchodok).

Študenti si v daňovom priznaní môžu uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá sa neprepočítava na mesiace. Uplatňuje sa za celý rok. Pri príjmoch nižších ako 19 506,56 eur, je výška nezdaniteľnej časti základu dane 3 937,35 eur.  Výšku nezdaniteľnej časti základu dane si môžete vypočítať na kalkulačke:

Pracujúci študent si môže uplatniť daňový bonus, ak splní všetky zákonom stanovené podmienky.

Aká je lehota na podanie daňového priznania

Daňové priznanie z príjmov dosiahnutých v roku 2019 sa podáva na daňový úrad príslušný miestu bydliska v období od 1. januára 2020 do 31. marca 2020.

Túto lehotu si môžete predĺžiť o tri mesiace, keď najneskôr do 31. marca odošlete vyplnené Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. TVzor tlačiva oznámenia si môžete stiahnuť aj z našich stránok. Nájdete ho v našej sekcii Dane a príjmy zo zahraničia.

Pri príjmoch zo zahraničia si lehotu na podanie daňového priznania môžete predĺžiť o ďalšie tri mesiace, teda spolu šesť mesiacov. V oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania potom uvediete, že sa jedná o zahraničné príjmy a tiež uvediete o akú krajinu sa jedná.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvo