Ako vyplniť daňové priznanie - typ A (príklad + praktické tipy)

22.01.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Mali ste za uplynulý rok príjmy len z tzv. závislej činnosti? Prinášame praktický návod i to, na čo si dať pozor pri jeho vypĺňaní.


Je to jednoduché. Daňové priznanie typu A podáva daňovník, teda fyzická osoba, ktorej príjmy sú predmetom dane z príjmov len zo závislej činnosti a nie sú oslobodené od dane.

Čo všetko patrí pod závislú činnosť

Patria sem všetky príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Ak nie ste účtovník alebo ekonóm, ide najmä o príjmy z pracovného pomeru, dohody o brigádnickej práci študentov, príjmy spoločníkov, konateľov (napríklad na základe mandátnej zmluvy), ústavných činiteľov alebo likvidátorov.

Kedy musíte podať daňové priznanie

Povinnosť podať daňové priznanie a uhradiť prípadný nedoplatok máte vtedy, ak ste fyzická osoba a vaše príjmy zo závislej činnosti za rok 2018 presiahli 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 1 968,7 eur.

Ak ste mali aj iné príjmy – napríklad z predaja nehnuteľnosti či prenájmu, budete musieť podať daňové priznanie typu B.

Ak ste mali príjmy len zo závislej činnosti a do 15. februára požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania – nemusíte podávať daňové priznanie. V takomto prípade za vás ročnú daň vysporiada váš zamestnávateľ.

 

danove priznanie typ a ako podat elektronicky

Doklady, ktoré treba k vyplneniu daňového priznania

Doklady potrebné k vyplneniu daňového priznania sú neoddeliteľnou súčasťou každého daňového priznania a odovzdávajú sa spoločne s daňovým priznaním. Od vášho zamestnávateľa, prípadne zamestnávateľov dostanete tlačivo s názvom Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti. Toto tlačivo resp. jeho kópiu budete musieť priložiť k vyplnenému daňovému priznaniu, rovnako ako potvrdenie o príjmoch zo zahraničia (ak ste mali také príjmy) a doklad o zaplatení povinného poistenia.

Ak si uplatňujete daňový bonus, musíte uviesť aj rodný list dieťaťa (jeho kópiu).

K uplatneniu nezdaniteľnej časti na manželku/manžela nie je potrebné k daňovému priznaniu prikladať žiadne prílohy.

Uplatnite si daňové zvýhodnenie

Ako sme spomenuli v odstavcoch vyššie, pri vypĺňaní daňového priznania typu A si môžete nárokovať na daňové úľavy – a to na nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na jeho manželku (manžela), ako aj uplatniť daňový bonus na dieťa za splnenia zákonom vymedzených podmienok, a tak si upraviť (znížiť) svoj základ dane.

Vypĺňajte online, predídete chybám

Formulár daňového priznania typ A za rok 2018 treba vyplniť v elektronickej forme na stránke Finančnej správy. Formulár totiž počas vypĺňania systém kontroluje a upozorňuje vás na prípadné chyby, či nevyplnené riadky.

Termín odovzdania daňového priznania

Daňové priznanie typ A za rok 2018 je potrebné odovzdať do 31. marca 2019. Avšak tento deň pripadá na nedeľu, čo znamená, že posledný deň na odovzdanie daňového priznania je 1. apríl 2019.

Príklad ako vyplniť daňové priznanie typ A

Jozef odpracoval v roku 2018 na pozícii marketingového špecialistu u svojho zamestnávateľa plných 12 mesiacov. Nemá žiadne deti a je slobodný. Zamestnávateľ mu vystavil potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, na základe ktorého si Jozef urobí daňové priznanie typu A.

Ak by mal aj iné príjmy, ako zo zamestnania – napríklad prenájom, či umelecké príjmy, bude musieť vyplniť priznanie typu B, kde sa zohľadňujú aj jeho zamestnanecké príjmy.

Jozefov úhrn vyplatených a zdaniteľných príjmov v roku 2018 bol 14 400 eur.

Zamestnávateľ za neho odviedol do Sociálnej poisťovne 1350 eur a na zdravotné poistenie 576 eur.

Základ dane mal 12 474 eur.

Úhrn preddavkov na daň, ktoré zamestnávateľ zrazil Jozefovi zo mzdy bol 1 643 eur.

Druh daňového priznania – vyberie možnosť daňové priznanie

Riadok 01 – uvedie svoje rodné číslo

Riadok 03 – uvedie priezvisko

Riadok 04 – uvedie meno

Riadok 05 – uvedie titul

Riadok 06 – uvedie názov ulice

Riadok 07 – uvedie súpisné/orientačné číslo

Riadok 08 – uvedie PSČ

Riadok 09 – uvedie obec

Riadok 10 – uvedie štát

Jozef bude ďalšie údaje vypĺňať až v oddieli V. – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti. Jeho celkový príjem od všetkých zamestnávateľov, t. j. sumu 14 400 eur vpíše do riadku 32. Sumu povinného poistenia spolu (sociálneho aj zdravotné) vpíše do riadku 33 a následne túto sumu rozdelí na sumu sociálneho poistenia 1350 eur (riadok 32a) a zdravotného poistenia 576 eur (riadok 32b).

Riadok 32 – uvedie celkový príjem 14 400 eur

Riadok 33 – uvedie celkové poistné (zdravotné aj sociálne spolu)

Riadok 33a – uvedie sumu za sociálne poistenie, teda 1350 eur

Riadok 33b – uvedie sumu za zdravotné poistenie, teda 576 eur

Riadok 34 – základ dane zaňho vypočíta formulár automaticky (12 474 eur)

Keď Jozef odpočíta sumu v riadku 33 od riadka 32, dostane základ dane vo výške 9 699,20 eur, ktorý mu formulár automaticky pri kliknutí dvakrát vypočíta a zapíše do riadku 34 aj riadku 36.

Do riadku 37 opäť klikne dvakrát a formulár automaticky napíše sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá je pre rok 2018 v sume 3 803,33 eur. Jozef si neuplatňuje inú nezdaniteľnú časť základu dane, preto túto istú sumu napíše aj do riadku 41 resp. stačí opäť dvojklik. Rozdiel medzi jeho základom dane (12 474 eur) a výškou nezdaniteľnej časti (3 803,33 eur), teda sumu 8 670 eur uvedie formulár automaticky do riadku 42.

Príjem Jozefa počas roka 2018 nepresiahol hranicu 35 022,31 eur, a to znamená, že jeho základ dane znížený o nezdaniteľnú časť sa zdaní sadzbou dane z príjmov vo výške 19%. Výška dane 1 647,42 eur sa automaticky vykáže v riadku 43.

Výšku preddavkov na daň z príjmov 1643 eur, ktoré zaňho počas roka 2018 odviedol zamestnávateľ, napíše do riadku 64. Rozdiel do 5 eur, ktorý vznikol medzi jeho výškou dane a zaplatenými preddavkami na daň pre Jozefa predstavuje daň na úhradu v riadku 65. Avšak daň na úhradu sa neplatí, ak je nižšia ako 5 eur.

Jozef by rád poukázal 2 % podiel zaplatenej dane vo výške 32,94 eur občianskemu združeniu Plamienok, preto v oddiele VIII. vyplní ich identifikačné údaje. Prípadne môže zaškrtnúť políčko, že súhlasí so zaslaním svojich údajov tomuto združeniu. Pozor, ak sa nepodáva daňové priznanie elektronicky, je potrebné sa na tomto mieste tiež podpísať.

V riadku 79 Jozef uvedie počet príloh, ktoré prikladá k daňovému priznaniu. V tomto prípade treba priložiť dve prílohy, t. j. kópie potvrdení o zdaniteľných príjmoch od dvoch zamestnávateľov, u ktorých pracoval. Pod tento riadok Jozef napíše dátum, v ktorý vypísal toto daňové priznanie a vedľa do rámčeka sa podpíše.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 2.5
Hlasované: 26 krát 5 0.5