Ako vyplniť daňové priznanie - typ B (príklad + praktické tipy)

24.01.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Mali ste za uplynulý rok príjmy okrem závislej činnosti aj zo živnosti či prenájmu nehnuteľnosti? Prinášame praktický návod, ako vyplniť daňové priznanie typu B i to, na čo si dať pozor pri jeho vypĺňaní.


To, či podávate daňové priznanie (DP) typ A alebo typ B presne určuje zákon. V prípade typu A je to jednoduché – podávate vtedy, ak ste mali príjmy zo závislej činnosti a váš príjem presiahol čiastku 1968,7 eur. Ak ste mali aj iné príjmy, musíte ich priznať v daňovom priznaní typu B.

Ktoré príjmy je potrebné priznať DP typu B

Patria sem všetky príjmy a teda nielen zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ale aj zvyšný zoznam:

  • príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov),
  • príjmy z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov),
  • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov),
  • príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov),
  • príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov),
  • príjmy z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov),
  • ostatné príjmy (§ 8 zákona o dani z príjmov).

Kedy musíte podať daňové priznanie

Povinnosť podať daňové priznanie a uhradiť prípadný nedoplatok máte vtedy, ak ste fyzická osoba a vaše príjmy zo závislej činnosti za rok 2018 presiahli 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 1 968,7 eur.

Ak si uplatňujete daňový bonus, musíte uviesť aj rodný list dieťaťa (jeho kópiu).

K uplatneniu nezdaniteľnej časti na manželku/manžela nie je potrebné k daňovému priznaniu prikladať žiadne prílohy.

 

danove priznanie typu b z podnikania

Uplatnite si daňové zvýhodnenie

Ako sme spomenuli v odstavcoch vyššie, pri vypĺňaní daňového priznania typu B si môžete nárokovať na daňové úľavy – a to na nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na jeho manželku (manžela), ako aj uplatniť daňový bonus na dieťa za splnenia zákonom vymedzených podmienok, a tak si upraviť (znížiť) svoj základ dane.

Vypĺňajte online, predídete chybám

Formulár daňového priznania typ B za rok 2018 je potrebné vyplniť v elektronickej forme na stránke Finančnej správy. Formulár totiž počas vypĺňania systém kontroluje a upozorňuje vás na prípadné chyby, či nevyplnené riadky.

Termín odovzdania daňového priznania

Daňové priznanie typ B za rok 2018 je potrebné odovzdať do 31. marca 2019. Avšak tento deň pripadá na nedeľu, čo znamená, že posledný deň na odovzdanie daňového priznania je 1. apríl 2019.

V prípade, že nestíhate odovzdať daňové priznanie do tohto termínu, môžete písomne požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Predĺžiť čas na podanie DP môžete do 30. júna 2019. V prípade, že ste mali príjmy zo zahraničia zo závislej činnosti, lehotu možno predĺžiť až do 30. septembra 2019. Oddialite si tak napríklad aj platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v novej sadzbe.

Príklad ako vyplniť daňové priznanie typ B

Milan je SZČO. V roku 2018 vykonával činnosť marketingového poradcu. Zo svojho podnikania si zarobil 21 000 eur. Nie je platcom DPH a uplatňuje si paušálne výdavky. Do zdravotnej poisťovne zaplatil 740,57 eur a do Sociálnej poisťovne 1 752,05 eur (spolu 2 492,62 eur). Milan má manželku a 1 dieťa, pričom manželka bola v roku 2018 na rodičovskej dovolenke a nemala iný príjem. Milan si uplatňuje na manželku nezdaniteľnú sumu a na dieťa daňový bonus.

Druh daňového priznania – vyberie možnosť daňové priznanie.

Riadok 01 – uvedie svoje DIČ.

Riadok 03 – uvedie kód SK NACE tej činnosti, z ktorej dosiahol najvyšší príjem – potrebné uviesť aj názov tejto činnosti.

Riadok 04 až riadok 11 – Milan uvedie meno, priezvisko a všetky potrebné údaje.

Milan bude ďalšie údaje vypĺňať až v oddieli III. – uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Zapíše preto do riadku 31 jej meno a priezvisko, vlastné príjmy 0 a počet mesiacov 12, keďže podmienky spĺňala celý rok.

Nasleduje IV. oddiel, riadok 32. Milan túto časť vypĺňa, pretože si uplatňuje nárok na daňový bonus.

V. oddiel sa týka závislej činnosti, tú Milan v roku 2018 nevykonával, preto vypĺňa údaje v oddieli VI. Tie sa týkajú najmä SZČO resp. podnikania.

prvej tabuľke vypĺňa riadok číslo 2. Uvedie príjmy zo živnosti za rok 2018 – teda 21 000 eur. Nasleduje riadok 10. Tu opäť v stĺpci 1 zapíše sumu príjmov vo výške 21 000 eur – v prípade elektronického vypĺňania stačí kliknúť dvakrát do tohto riadku – vyplní sa automaticky.

Za zdaňovacie obdobie roku 2018 si Milan môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 %. V tabuľke č. 1 na riadku 10 stĺpca 2 uvedie sumu percentuálnych výdavkov vrátane preukázateľnej výšky zaplateného poistného, to je sumu 15 092,62 eur (12 600 + 2 492,62 eur).

Pod tabuľkou č. 1 v príslušnom zaškrtávacom políčku Milan vyznačí, že pri príjmoch uplatňoval výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona. Ak tak urobí, automaticky sa vyplní riadok 10 stĺpec 2 (paušálne výdavky).

Pod tabuľkou č. 1 na strane 3 uvedie sumu preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods.1 a 2 zákona vo výške 2 492,62 eur (na sociálne poistenie 1 752,05 eur a na zdravotné poistenie 740,57 eur).

Milan pokračuje riadkami 37 a 38. Uvedie tu príjmy a výdavky, teda 21 000 eur a 15 092,62 eur. Stačí však opäť spraviť dvojklik a sumy tam nabehnú automaticky. Rovnako tak sa ukáže aj základ dane, v riadku 39 (5907,38 eur). Ešte je potrebné toto číslo získať kliknutím aj do riadkov 43, 55 a 57.

Nasleduje najdôležitejšia časť, kde sa Milan dozvie, či má nedoplatok alebo preplatok na dani.

Pre doplnenie ďalších čísel teraz stačí kliknúť do riadku 72, 73 a 74. Sumy sa opäť doplnia automaticky. V riadku 72 sa objaví číslo 5 907,38 eur. V riadkoch 73 a 74 sa objaví číslo 3803,33 eur (Milan a jeho manželka osobitne). Opäť potrebné kliknúť na riadok 77, kde sa automaticky doplní číslo 5 907,38 eur.

V riadku 78 sa automaticky ukáže suma 0 eur, rovnako tak v riadkoch 80, 81 a 90.

Riadky 90: prepíše daň vo výške 0 eur (z riadku 81).

Riadok 91, 100 a 104: daňovník uvedie nulu, keďže v roku 2018 nedosiahol príjmy z osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 zákona. Nasleduje riadok 105, kde Milan dvojklikom zistí, že nemá nedoplatok ani preplatok, ale jeho daňová povinnosť sa rovná hodnote 0. Rovnaká suma sa objaví aj po kliknutí do riadku 107.

Riadok 106: Milan má nárok na uplatnenie daňového bonusu. Zapíše sumu 266,04 eur.

Riadok 107: 0 eur.

Riadok 109: 266,04 eur.

Riadok 110: suma daňového bonusu 266,04 eur, ktorý Milanovi vyplatí daňový úrad.

Riadok 120: daň na úhradu 0 eur.

Ešte je potrebné vyplniť riadok 136. Tu Milan uvedie počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania, vrátane príloh č. 1, 2 a 3, aj keď sa nevypĺňajú. Milan do riadku 136 uvedie počet príloh 4, keďže musí priložiť kópiu rodného listu dieťaťa.

Potom už len stačí uviesť dátum a podpísať sa.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 15 krát 5 0.5