Ročné zúčtovanie dane 2019 (keď daňové priznanie za vás urobí zamestnávateľ)

28.01.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Ak počas zdaňovacieho obdobia 2018 plynuli vaše príjmy len zo závislej činnosti (zo zamestnania), môžete svojho zamestnávateľa požiadať o tzv. ročné zúčtovanie dane. Zamestnávateľ prakticky vykoná daňové priznanie za vás a vy máte „o starosť menej“.


Ročné zúčtovanie dane (RZD) zamestnávateľ nevykoná automaticky. Je potrebná vaša súčinnosť. O ročné zúčtovanie dane musíte zamestnávateľa písomne požiadať v stanovenom termíne a v prípade potreby mu dodať potrebné podklady.

Požiadať treba na predpísanom tlačive

Na písomnú žiadosť o ročné zúčtovanie dane slúži tlačivo, ktoré vám buď poskytne váš zamestnávateľ, prípadne je voľne dostupné k stiahnutiu na webovej stránke financnasprava.sk.

Požiadať o RZD je potrebné najneskôr do 15. februára 2019. Následne, po správnom podaní žiadosti a v časnom dodaní všetkých potrebných podkladov, je zamestnávateľ povinný vykonať ročné zúčtovanie dane v termíne do 1. apríla 2019.

Ak by ste vyššie uvedený termín 15. februára 2019 na podanie žiadosti o RZD nestihli, vzniká vám povinnosť podať daňové priznanie typu A, a to do dátumu 1. apríl 2019.  

 

rocne zuctovanie dane od zamestnavatela

Nezdaniteľné časti základu dane a bonusy, ktoré si môžete uplatniť

V rámci ročného zúčtovania dane máte možnosť uplatniť si viacero nezdaniteľných častí základu dane.

Nezdaniteľné časti základu dane (NČZD) na manželku/manžela si môže uplatniť vždy len jeden z manželov po splnení aspoň jednej z týchto podmienok:

  • staral/a sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti,
  • v príslušnom zdaňovacom období poberal/a peňažný príspevok na opatrovanie,
  • bol/a zaradený/á do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím,
  • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ďalej si môžete po splnení podmienok uplatniť NČZD na:

  • daňovníka, ak ste boli na začiatku zdaňovacieho obdobia na dôchodku,
  • príspevky preukázateľne zaplatené na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS),
  • úhrady preukázateľne zaplatené na kúpeľnú starostlivosť za seba/za manžela/manželku, za dieťa/deti.

Daňový bonus na dieťa/deti si opäť môže uplatniť len jeden z manželov.

Po splnení vyšpecifikovaných podmienok si môžete uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky, čo je suma 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac do výšky 400 eur za rok.

Mali ste viacerých zamestnávateľov? Postup je jednoduchý

Ak ste počas roka vystriedali viacero zamestnaní, o ročné zúčtovanie dane môžete požiadať svojho posledného zamestnávateľa, u ktorého ste si uplatňovali daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ak ste si uvedené neuplatňovali, môžete o RZD požiadať ktoréhokoľvek zo zamestnávateľov. K žiadosti o RZD budete potrebovať dôležitú prílohu, tzv. potvrdenia o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti, ktoré vám vystavia vaši predchádzajúci zamestnávatelia. Väčšinou tak urobia ihneď po ukončení pracovného pomeru.

Príjmy z podpory v nezamestnanosti sú oslobodené od dane

Poberali ste podporu počas svojej nezamestnanosti? Nie je potrebné uvádzať ich do ročného zúčtovania. Ak ste časť roka boli aj zamestnaní a vaše príjmy plynuli len zo závislej činnosti, môžete svojho zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie dane.

Materská a rodičovská dovolenka: nezabúdajte na daňové priznanie

Môže sa totiž stať, že ste časť roka pracovali a ak vaše príjmy zo zamestnania prekročili sumu 1915,01 eur, ste povinný podať daňové priznanie, prípadne v termíne požiadať o RZD svojho zamestnávateľa. Vaša materská a rodičovský príspevok sú oslobodené od dane.

Môžete požiadať o predĺženie lehoty

Ak z akéhokoľvek dôvodu nestihnete podať daňové priznanie k vašim príjmom len zo závislej činnosti (typ A) do termínu 1. marca 2019 (netýka sa RZD – tu je zamestnávateľ povinný dodržať termín 1. apríla 2019 bez možnosti odkladu), môžete požiadať daňový úrad o predĺženie lehoty.

V minulosti postačoval obyčajný list, zaslaný na adresu príslušného daňového úradu. V súčasnosti je možné o odklad požiadať len prostredníctvom predpísaného formulára, ktorý je dostupný na stránke finančnej správy. Okrem iného, musíte do formulára uviesť záväzný nový termín podania daňového priznania, ktorým bude koniec kalendárneho mesiaca.

Predĺženie lehoty v tomto prípade možno najviac o tri kalendárne mesiace.

Žiadosť o predĺženie lehoty je potrebné zaslať najneskôr do konca termínu na podanie daňového priznania, teda do 1. apríla 2019.

Za nedodržanie termínov hrozia sankcie

Daňový úrad vám môže vyrubiť vysokú pokutu, ak nestihnete, resp. nepodáte daňové priznanie. Jej výška sa pohybuje od 30 do 16 000 eur, daňový úrad prihliada najmä na závažnosť situácie. Zároveň vás vyzve o podanie daňového priznania a určí vám lehotu, v ktorej tak musíte urobiť. Nepodanie daňového priznania ani po tejto výzve by znamenalo pokutu vo výške od 60 do 32 000 eur. Daňový úrad vykoná výpočet dane na základe tzv. pomôcok.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 9 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvo