Aké prílohy k daňovému priznaniu treba priložiť v roku 2019

07.02.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Podávate daňové priznanie ako fyzická osoba? Viete, aké prílohy pri tomto úkone musíte odovzdať spoločne s daňovým priznaním? Zhrnuli sme ich do praktického článku.


K daňovému priznaniu potrebujete, tak ako to býva zvykom, priložiť aj niektoré dôležité dokumenty. V tomto článku nájdete zoznam povinných príloh, ktoré sa prikladajú k daňovému priznaniu typu A i daňovému priznaniu typu B.

Prílohy k daňovému priznaniu typu A

Podávate daňové priznanie typu A? Kópie dokladov, ktoré preukazujú výšku vášho príjmu zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území SR, ako aj zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom:

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa za obdobie 2018.
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu a zamestnaneckej prémie vyplývajúcej z tohto ročného zúčtovania.

Kópie dokladov, ktoré preukazujú, že máte nárok na tzv. daňový bonus na dieťa:

 • Kópia rodného listu dieťaťa, príp. kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa.
 • Potvrdenie zo školy o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.
 • Potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.
 • Potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.
 • Ak dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku, je potrebné doložiť aj potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom – potvrdenie o návšteve školy.

Vykonávali ste dobrovoľnícku činnosť? K daňovému bonusu budete potrebovať:

 • Potvrdenie o výkone činnosti dobrovoľníka podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve.

Uzatvorili ste zmluvu o hypotéke po 1.1.2018? Máte viac ako 35 rokov a spĺňate ďalšie podmienky k daňovému bonusu z hypotéky? Budete potrebovať:

 • Potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov za mesiace, kedy boli riadne zaplatené splátky hypotéky.
 

daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

Prílohy k daňovému priznaniu typu B

Podávate daňové priznanie typu B? Kópie dokladov, ktoré preukazujú výšku vášho príjmu zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území SR, ako aj zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom:

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa za obdobie 2018.
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu a zamestnaneckej prémie vyplývajúcej z tohto ročného zúčtovania.

Boli vaše príjmy zo živnosti ukrátené o zrážkovú daň odľa § 43 ZDP? Budete potrebovať:

 • Potvrdenie o príjmoch, z ktorých bola zrazená daň zrážková daň.

Kópie dokladov, ktoré preukazujú, že máte nárok na tzv. daňový bonus na dieťa:

 • Kópia rodného listu dieťaťa, príp. kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa.
 • Potvrdenie zo školy o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.
 • Potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.
 • Potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.
 • Ak dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku, je potrebné doložiť aj potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom – potvrdenie o návšteve školy.

Uzatvorili ste zmluvu o hypotéke po 1.1.2018? Máte viac ako 35 rokov a spĺňate ďalšie podmienky k daňovému bonusu z hypotéky? Budete potrebovať:

 • Potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov za mesiace, kedy boli riadne zaplatené splátky hypotéky.

Vykonávali ste dobrovoľnícku činnosť? Platí rovnaké, čo aj pri daňovom priznaní typu A. K daňovému bonusu budete potrebovať:

 • Potvrdenie o výkone činnosti dobrovoľníka podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve.

Viedli ste si jednoduché účtovníctvo? K daňovému priznaniu typu B potrebujete doložiť účtovnú závierku obsahujúcu:

 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch.

Ak ste viedli podvojné účtovníctvo, budete potrebovať o niečo viac dokladov:

 • Súvaha
 • výkaz ziskov a strát,
 • a poznámky.

Uplatňovali ste paušálne výdavky? Máme pre vás výbornú správu, nebudete potrebovať žiadne účtovné výkazy.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 13 krát 5 0.5