Ako podáva daňové priznanie právnická osoba

11.02.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Každá právnická osoba je povinná podať daňové priznanie za predchádzajúci rok. Ako ho podať tento rok a čo s daňovou licenciou? Dozviete sa v našom praktickom článku.


Prvý apríl. To nie je žart, ale dátum, dokedy má právnická osoba podať daňové priznanie za rok 2018. Tento rok už daňové priznanie podávame elektronicky, daňová licencia za predchádzajúci rok sa už neplatí.

Kto musí podať daňové priznanie

Platcom dane z príjmov sa stáva právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky svoje sídlo, prípadne miesto skutočného vedenia, no zároveň aj zahraničná právnická osoba, ak jej plynuli príjmy (výnosy) zo zdrojov na území Slovenskej republiky.

Dokedy treba podať daňové priznanie za rok 2018

Daňové priznanie za rok 2018 je právnická osoba povinná podať v lehote do 1. apríla 2019 na tlačive daňového priznania, ktorého vzor zverejnilo Ministerstvo financií SR. Daňové priznanie je potrebné podať elektronicky.

Daňová licencia sa už tento rok neplatí

Daňová licencia je od roku 2018 zrušená. Právnická osoba si za rok 2018 môže uplatniť zápočet daňovej licencie za minulý rok.

Finančná správa o tom hovorí na svojej stránke. „Daňovník, ktorý zaplatil daňovú licenciu za zdaňovacie obdobia končiace v rokoch 2015 až 2017 a pri zdaňovacom období, ktorým je hospodársky rok, končiace v rokoch 2015 až 2018, môže započítavať kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní aj po 31.12.2017 v súlade s § 46b ods. 5 ZDP v znení účinnom do 31.12.2017.“

 

daň z príjmov právnicej osoby návod formulár

Ako si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania

Tak ako minulý rok, tak aj v roku 2019 si možno bez udania dôvodu predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania. Samozrejme, s výnimkou daňovníkov v konkurze a v likvidácii. Oznámenie o predĺžení lehoty je potrebné doručiť daňovému úradu najneskôr do 1. apríla 2019.

Lehotu možno predĺžiť najviac o tri mesiace, prípadne šesť mesiacov – ak súčasťou príjmov daňovníka, sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov.

Predĺženie lehoty daňovník oznamuje na tlačive „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa §49 ods.3 písm. a) alebo b) zákona o dani z príjmov“, ktorého vzor je záväzný.

Sadzba dane z príjmov je jednotná

Sadzba dane z príjmov právnických osôb je na rozdiel od sadzby dane z príjmov fyzických osôb jednotná, a to vo výške 21 %.

Kedy musí právnická osoba platiť preddavky na daň z príjmov

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v predchádzajúcom roku pre právnickú osobu závisí od výšky dane za predchádzajúci rok. Deje sa tak:

  • ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 2 500 eur a zároveň nižšia alebo rovná sume 16 600 eur, daňovník platí preddavky štvrťročne vo výške ¼ dane za predchádzajúci rok,
  • ak je výška dane za predchádzajú rok vyššia ako 16 600 eur, daňovník platí preddavky mesačne vo výške 1/12 dane za predchádzajúci rok.

Čo ak máte daňový preplatok

Daňový preplatok vám správca dane vráti v prípade, že ide o rozdiel väčší ako 5 eur. Daňový preplatok na dani z príjmov sa potom vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5