Štúdium na vysokej škole: prijímacie konanie, predĺženie, prerušenie a skončenie štúdia

06.02.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Vysoké školy musia určovať pravidlá štúdia v súlade so Zákonom o vysokých školách, majú však aj špecifické podmienky.


Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium vysokej školy je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Dokladom o takomto vzdelaní je pre študenta vysvedčenie o maturitnej skúške, ktoré získa po jej úspešnom absolvovaní. Škola si môže určiť aj svoje špecifické podmienky pre prijatie, ktoré sú v súlade s daným študijným programom, nesmú však z hľadiska vedomostí prekročiť obsah úplného stredného vzdelania.

Aké sú termíny na podanie prihlášok?

Prijímacie konanie je proces, ktorý začína podaním prihlášky na vysokú školu a ukončený je zápisom prijatého študenta na daný študijný program. Termíny na podanie prihlášok sa môžu na jednotlivých školách líšiť. Dnes je už štandardom, že každá vysoká škola alebo fakulta má tieto dôležité informácie zverejnené na svojom webe. Detailné informácie vám taktiež poskytnú na príslušnom študijnom oddelení, kde sa dozviete, ako je spoplatnené štúdium, prijímacie konanie, informácie k podaniu papierovej alebo elektronickej prihlášky a podobne.

Mnohé školy taktiež uskutočňujú tzv. Deň otvorených dverí, kde sa môžete osobne informovať o tom, čo vás zaujíma a najviac si aj naživo prezrieť priestory školy.

Ak sa napríklad hlásite na školu, kde budete absolvovať talentové skúšky, môžete prihlášku poslať už od novembra. Štandardné termíny na prihlasovanie sú mesiace február až máj, niektoré školy prijímajú prihlášky aj dodatočne v termínoch jún až september.

Všetky fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave majú termín podania prihlášok na I. stupeň štúdia určený do 31.marca 2019, II. stupeň do 30.apríla 2019.

Na Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity sa môžete prihlásiť do 28.februára 2019, na Právnickú fakultu do 31.marca 2019.

Prihlášku je možné podať podľa podmienok danej školy alebo fakulty buď v papierovej podobe, osobným doručením, zaslaním na určenú adresu, alebo elektronicky, vyplnením on-line formulára, tzv. e-prihlášky. Tento formulár však musíte taktiež vytlačiť a odoslať na príslušnú adresu školy alebo fakulty. Vysoké školy poskytujú na svojich web stránkach návody, ako postupovať pri vyplnení elektronickej prihlášky a taktiež formuláre papierových prihlášok, ktoré si môžete vytlačiť. Papierové prihlášky je možné taktiež zakúpiť vo vybraných obchodoch a papiernictvách.

Po podaní prihlášky spolu s potrebnými dokladmi požadovanými školou, vás čaká absolvovanie prijímacích skúšok. Termíny prijímacích skúšok sú štandardne oznámené každou školou na webovej stránke, prípadne sa o nich môžete informovať na študijnom oddelení alebo priamo na výveskách školy v jej priestoroch.

Po ukončení prijímacích skúšok sú výsledky oznámené taktiež na webe alebo na výveskách prostredníctvom kódov, pod ktorými sa jednotliví študenti identifikujú. Aj v prípade úspešného absolvovania prijímacej skúšky sa môže stať, že uchádzač nebude prijatý. Najčastejšou príčinou neprijatia je limit maximálneho počtu prijatých uchádzačov v danom akademickom roku.

O prijatí resp. neprijatí študenta na študijný odbor danej fakulty rozhoduje dekan fakulty, jeho rozhodnutie môže zmeniť rektor vysokej školy.

 

štúdium na vysokej škole podmienky

Predĺženie štúdia o 1 rok bez poplatku

Každý študijný program na vysokej škole má určenú štandardnú dĺžku štúdia. Väčšinou sú to 3 roky bakalárskeho štúdia a 2 roky magisterského štúdia. Ak študent štandardnú dĺžku denného štúdia neprekročí, je preňho bezplatné. Môžu však nastať situácie, kedy je nútený si štúdium predĺžiť a to je už spojené s platením.

Novela zákona o vysokých školách umožňuje študentom, ktorí absolvujú štúdium v zahraničí napr. cez Erasmus, alebo poberajú sociálne dávky, predĺžiť si štúdium o 1 rok zadarmo. Platí to však len jednorazovo, to znamená, že ak by si predĺžil o 1 rok bakalársky a následne aj magisterský študijný program, za to druhé predĺženie už bude platiť.

Predĺženie študijného programu je podľa zákona možné najviac o 2 roky.

Podmienky prerušenia určuje študijný poriadok

Na žiadosť študenta môže dekan (ak ide o študijný program na fakulte) alebo rektor (v prípade študijného programu na vysokej škole) povoliť prerušenie štúdia. V študijnom poriadku každej vysokej školy je bližšie určené, za akých podmienok a na akú dlhú dobu môže byť štúdium prerušené.

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave je povolené prerušenie štúdia bez udania dôvodu na 1 rok, v prípade zdravotných dôvodov alebo iných osobných dôvodov najviac na 2 akademické roky. Na každom stupni štúdia je takéto prerušenie možné len raz. Prerušenie z dôvodu materskej/rodičovskej dovolenky je možné na maximálne 3 roky.

Písomnú žiadosť je potrebné podať vždy pred začatím akademického roka, resp. pred začatím letného semestra a preukázať sa splnením podmienok z predchádzajúceho akademického roka/semestra podľa študijného poriadku. Ak sa jedná o veľmi vážne zdravotné dôvody, môže byť rozhodnuté o prerušení aj bez splnenia podmienok. Prerušenie plynie od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre umožňuje prerušenie štúdia maximálne na 1 rok a študent oň môže požiadať písomne s výnimkou prvého semestra, resp. trimestra vždy najneskôr 7 dní pred začatím vyučovania v príslušnom semestri/trimestri. Opäť je možná výnimka v prípade závažných zdravotných dôvodov, a to povolenie prerušenia štúdia aj počas semestrov na najviac 2 roky.

Ak si študent preruší štúdium, z pohľadu zákona stráca na toto obdobie svoj štatút študenta.

Po skončení prerušenia je potrebné sa na štúdium opätovne zapísať.

Skončenie štúdia

Štúdium sa považuje za riadne skončené, ak je absolvovaný daný študijný program a sú splnené predpísané pravidlá jeho absolvovania. Dokladom o takomto skončení je vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach.

Študent sa môže rozhodnúť zanechať štúdium kedykoľvek počas roka bez udania dôvodu. Je potrebné to písomne oznámiť škole a dňom jeho doručenia sa štúdium považuje za ukončené. Tento krok je potrebné si dôsledne premyslieť, nakoľko je definitívny a nie je dočasným riešením, ako prerušenie štúdia.

Ďalšími možnosťami, ako skončiť štúdium sú vylúčenie zo štúdia po nesplnení podmienok určených školou, nedokončením štúdia do konca akademického roka.

Zmeškali ste zápis? Môžu vaše štúdium považovať za zanechané

Ak ste z akýchkoľvek dôvodov po prijatí na vysokú školu premeškali termín zápisu, škola vás písomne vyzve na nový termín zápisu v lehote do 10 dní od prijatia výzvy.

V prípade, že sa na zápis nedostavíte ani v tomto novom termíne a nepožiadate školu o nový termín pre závažné zdravotné dôvody, bude vaše štúdium považované za zanechané.

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo