Ako získať príspevok na podnikanie od ÚPSVaR v roku 2019

18.02.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Aj v roku 2019 možno získať príspevok na štart podnikania presahujúci výšku 5000 eur. Jeho výška sa odvíja aj od toho, v ktorom regióne začnete podnikať.


Premýšľate nad tým, že si založíte živnosť a začnete podnikať? Ak splníte niekoľko podmienok, máte možnosť získať príspevok na samostatne zárobkovú činnosť. Ten vám postačí na založenie podnikania a počiatočné náklady napríklad na kancelárske vybavenie či techniku.

Podmienky získania príspevku na podnikanie

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť poskytne úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na to, aby ste si uhradili počiatočné náklady súvisiace s prevádzkou. Musíte však splniť niekoľko podmienok:

  • Byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace.
  • Ak ste však v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie pozastavil alebo skončil prevádzkovanie podnikania, platí pre vás podmienka byť evidovaný na úrade práce minimálne 12 mesiacov.
  • Budete prevádzkovať živnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
  • Prípadne budete vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa § 12a až 12e zákona č. 105/1990Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
  • Živnosť budete prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky.
  • Žiadosť podáte písomne.
 

príspevok na podnikanie od štátu pre začínajúcich podnikateľov

Kde je potrebné podať žiadosť o príspevok na podnikanie

Svoju žiadosť o poskytnutie príspevku na živnosť podáte písomne na úrade, v ktorého územnom obvode budete podnikať. Príspevok na podnikanie poskytuje ten úrad, v ktorého územnom obvode občan vytvorí pracovné miesto, na ktorom bude prevádzkovať spomínané podnikanie.

Žiadosťou to nekončí, nasledujú ďalšie aktivity

Podali ste žiadosť a následne budete zaradený do poradovníka. Kým sa dostanete na rad môže trvať aj dlhšiu dobu. Nasleduje príprava na podnikanie a úspešné zvládnutie testu, ktoré sú k získaniu príspevku rovnako veľmi dôležité.

K vašej žiadosti budete musieť doložiť aj nejaké ďalšie veci, ako napríklad podnikateľský zámer, teda akýsi biznis plán, kde bude presne rozpísané – na čo konkrétne peniaze z príspevku miniete. Ďalej dokladáte živnostenský list, list vlastníctva, osvedčenie o absolvovaní prípravy, zmluvu o bankovom účte a čestné vyhlásenie, že ste ešte nepodnikali.

To ešte stále nie je všetko. Po tom, ako úspešne zvládnete test, budete musieť predstúpiť pred komisiu, kde budete svoj podnikateľský zámer obhajovať pred komisiou. Výsledok sa dozviete do niekoľkých pracovných dní.

Po úspešnom absolvovaní obhajoby a odovzdaní všetkých potrebných dokumentov nasleduje podpísanie dohody o poskytnutí príspevku. Do tridsiatich dní od podpisu budete mať prvé peniaze na účte.

Úrad vám poskytne najviac 60% výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku, najviac 40% výšky príspevku poskytne úrad po predložení prvej správy o prevádzkovaní a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov podnikania.

Po obdržaní prvých 60% z celkovej sumy podpisujete a odosielate formulár pre ministerstvo financií s názvom: Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci.

Výška príspevku v roku 2019

Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce (CCP), typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese. Výška príspevku je daná zákonom a neodvíja sa od potrieb začínajúceho podnikateľa. To je potrebné si uvedomiť.

Tabuľka: Výška príspevku na SZČ 2019

Výška príspevku v eurách 100% najviac 60% najviac 40% najviac
bratislavský kraj: 2,5 násobok CCP 3325,90 1995,54 1330,36
ostatné kraje s priemernou MEN ≤ ako je celoslovenský priemer: 3-násobok CCP 3991,08 2394,65 1596,43
ostatné kraje s priemernou MEN > ako je celoslovenský priemer: 4-násobok CCP 5321,44 3192,86 2128,58

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 19 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvo