Kedy, ako a ktoré dane platíme v roku 2019 (kompletný súhrn)

20.02.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Podnikatelia, ale aj fyzické osoby sú povinné odvádzať štátu dane. Aby ste na žiadne z nich nezabudli, prinášame tento praktický článok.


Daňový systém na Slovensku tvoria rôzne dane a typy daní. Majú rôzne sadzby, niektoré je potrebné odvádzať raz do roka, iné sa platia v pravidelných mesačných intervaloch.

Pre každý typ dane vo väčšine prípadov existuje osobitný zákon o dani z príjmov alebo osobitná legislatíva, pričom vo všeobecnosti sa rozlišujú dane na priame a nepriame dane. Priame sú všetky tie, ktoré platíme z nášho príjmu a majetku, nepriame zase tie, ktoré sú už zahrnuté v cene tovarov a produktov.

Daň z príjmu

Daň z príjmu fyzických osôb je daň, ktorú zamestnávateľ strháva z vašej mzdy a to bez ohľadu na to, či sa jedná o príjem zo Slovenska alebo zo zahraničia. Pri dani z príjmu je možné uplatňovať rôzne daňové úľavy napríklad, nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a manželku, daňový bonus na dieťa, prípadne daňový bonus za úroky z hypotéky pre mladých ľudí.

Pokiaľ máte trvalý pracovný pomer, môžete každoročne do 15. februára požiadať o ročné zúčtovanie dane a zamestnávateľ vám ho zo zákona musí pripraviť. Ak ste mali aj iné príjmy, prípadne podnikáte alebo prenajímate nehnuteľnosť – budete potrebovať vyplniť a podať daňové priznanie typu B a zaplatiť daň do 31. marca. Ak to nestíhate, môžete požiadať o odklad podania daňového priznania k dani z príjmu a predĺžiť si tak podanie a platenie dane o 3 až 6 mesiacov.

Povinnosť podať daňové priznanie a uhradiť prípadný nedoplatok máte vtedy, ak ste fyzická osoba a vaše príjmy zo závislej činnosti za rok 2018 presiahli 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 1 915,01 eur. Daňové priznanie podávate už len elektronicky.

Sadzba dane z príjmov právnických osôb je na rozdiel od sadzby dane z príjmov fyzických osôb jednotná, a to vo výške 21 %.

 

ktore dane platime

Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti

Ak ste sa v roku 2018 stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, do konca januára musíte podať daňové priznanie k dani z predaja nehnuteľnosti.

Daňové priznanie k nehnuteľnosti sa podáva len raz. Takže daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti musí podať každý daňovník, respektíve fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa v roku 2018, to znamená od 2. januára 2018 do 1. januára 2019, stala správcom, nájomcom, užívateľom alebo vlastníkom pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome. Tie sú totiž predmetom dane z nehnuteľnosti.

Daňové priznanie k príjmu z nehnuteľnosti musíte odovzdať do konca januára, čiže do 31.1.2019. Po vyplnení a odovzdaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti máte svoju povinnosť splnenú. Po tom, ako obec či mesto, teda správca dane daň vypočíta, dostanete oznámenie o jej výške a podrobnostiach platby. Ak ide o vyššiu sumu, daň môžete zaplatiť aj v niekoľkých splátkach. Musí to však schváliť správca dane.

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty upravuje zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

DPH sa vzťahuje na dodanie tovaru alebo služby a na nadobudnutie tovaru alebo služby v tuzemsku (na Slovensku) z iného členského štátu.

Základná sadzba dane na tovary a služby je 19% zo základu dane.

Na tovary uvedené v prílohe č. 7 zákona sa uplatňuje znížená sadzba dane 10% zo základu dane.

Na tovar vyrobený a uvedený na trh podľa osobitných predpisov podľa prílohy č. 7a sa uplatňuje znížená sadzba dane 6 % zo základu dane.

Povinnosť podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty má zdaniteľná osoba, ktorá má na Slovensku miesto podnikania alebo bydlisko a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch dosiahla obrat 49 790 eur.

Dobrovoľný platca dane: podnikateľský subjekt sa môže stať registrovaným platcom dane aj v prípade, že nedosiahne obrat 49 790 eur - stačí len podať žiadosť na daňový úrad.

Kedy sa daň platí? Zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac. V prípade však, že za predchádzajúci kalendárny rok dosiahnete obrat nižší ako 331 939,19 eur, vašim zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok. Do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia musí platiteľ podať daňové priznanie a zaplatiť daň = vlastnú daňovú povinnosť.

Daň z výhry

Ako to už na Slovensku býva zvykom, s výhrou prichádzajú aj daňové povinnosti a vybavovačky po úradoch. Predmetom dane z príjmov je každá prijatá výhra. Avšak, nie každú výhru je potrebné zdaniť. Zákon o dani z príjmov taxatívne vymedzuje, ktoré ceny a výhry sú od dane oslobodené. Väčšinou sa každá výhra posudzuje individuálne a musíte ju uviesť v daňovom priznaní z príjmov.

Jednou skupinou výhier, ktoré sú od dane oslobodené, sú výhry v lotériách a iných podobných hrách, ktoré sú prevádzkované na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu. Taktiež sú, v Slovenskej republike, od dane oslobodené aj obdobné výhry prijaté zo zahraničia.

Z nepeňažnej výhry musíte odviesť 19-percentnú daň a zároveň sadzbu poistného vo výške 14 percent do zdravotnej poisťovne. Peňažné výhry odvodovej povinnosti nepodliehajú.

Daň z motorových vozidiel

Zákon hovorí, že podnikateľ – či už fyzická alebo právnická osoba, ktorý využíva motorové vozidlo na svoju podnikateľskú činnosť na slovenských či zahraničných cestách, musí podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorového vozidla.

Používali ste v minulom roku auto na podnikateľské účely? Viete zdokladovať túto činnosť knihou jázd a bločkami z registračnej pokladnice? Potom musíte vždy do konca januára podať daňové priznanie z motorového vozidla a zaplatiť daň.

To, kto daň odvádza, závisí od toho, kto je zapísaný v osvedčení o evidencii ako držiteľ a zároveň vozidlo využíva na svoje podnikanie.

Daň za psa

Zákon o miestnych daniach udeľuje povinnosť majiteľom psov zaplatiť za chov svojho štvornohého miláčika.

Už nie je potrebné platiť daň do konca januára, ale zaplatíte ju až na základe doručeného rozhodnutia s uvedenou splatnosťou. Zo zákona ale majiteľom neodpadla povinnosť prihlásiť psa do konca januára na príslušnom oddelení miestneho úradu. Táto povinnosť sa týka však len tých, ktorí doposiaľ za svojho miláčika daň ešte neplatili.

Daň za psa sa vzťahuje na zvieratá staršie ako 6 mesiacov, bez ohľadu na to, či je pes vo výchove fyzickej alebo právnickej osoby. Predmetom dane za psa ale nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5