Dedenie dlhov po rodinných príslušníkoch (ako postupovať)

01.03.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Banky,sporenie - spravodajstvo


Dedíme nielen majetok, ale aj dlhy. Je preto dobré poznať situáciu ešte pred úmrtím blízkej osoby. V tomto článku si ukážeme, ako postupovať pri dedení dlhov.


Smrťou poručiteľa nezaniká jeho majetok, práva a na určité výnimky ani dlhy. Práve dedenie dlhov sa pokúsime priblížiť tak, aby ste sa na naň vedeli dobre pripraviť, prípadne sa mu úplne vyhnúť.

Dedičstvo riešte ešte pred úmrtím poručiteľa

Nie vždy to umožní situácia, no pokiaľ je to možné, odporúčame sa oboznámiť s ekonomickou situáciu poručiteľa ešte pred jeho úmrtím. Včasné riešenie môže zabrániť veľkému návalu stresu, často zachráni rodinné vzťahy a v neposlednom rade aj peniaze.

Úvery, hypotéky, pôžičky - to všetko môžete zdediť

V dnešnej dobe, kedy má mnoho ľudí aj niekoľko úverov je bežné, že po smrti je potrebné ich nejakým spôsobom vyporiadať, prípadne prebrať. Sú totiž rovnakou súčasťou dedičstva, ako aj majetok. V tomto prípade je však rozhodujúca pre posúdenie existencie a výšky dlhu skutočnosť, či existoval ku dňu smrti poručiteľa.

Za takýto dlh a výšku zodpovedajú dedičia len do výšky nadobudnutého dedičstva. Ak je ich viac, zodpovedajú za dlhy podľa pomeru toho, čo nadobudol každý k celému dedičstvu. Tak to hovorí Občiansky zákonník.

Dôležité: Dedič nemôže zodpovedať do väčšej hodnoty ako je samotná cena toho, čo z dedičstva nadobudne. Ak teda nič z dedičstva nenadobudnete, nemôžete zodpovedať ani za dlhy poručiteľa.

 

Dedičské konanie a dlhy

Ak je dlh vyšší, než majetok

Ak nie je možné vyrovnať peňažný dlh celkom alebo z určitej časti peniazmi z dedičstva, môže štát použiť na úhradu aj veci, ktoré sú predmetom dedičstva a ktoré svojou hodnotou zodpovedajú výške dlhu.

Čo v prípade, že poručiteľ podnikal a mal dlhy

V takomto prípade je potrebné rozlišovať, či poručiteľ podnikal ako fyzická osoba, alebo ako právnická osoba, resp. akcionár. V prvom prípade totiž podnikateľ fyzická osoba ručí za svoje podnikanie celým svojim majetkom a tak sa k tomu pristupuje aj počas dedenia dlhov. Ak ide o druhý prípad, teda konateľa, majiteľa spoločnosti či akcionára, vždy sa počíta dlh len do výšky vkladu poručiteľa. Ten bude potrebné vyporiadať po jeho smrti.

Aké je poradie pohľadávok, resp. vyporiadania dlhov

V prvom rade je potrebné vyporiadať trovy exekúcie. Podľa zákona potom nasledujú nedoplatky výživného na maloleté dieťa splatné ku dňu rozvrhu. Neskôr nasledujú dlhy, resp. pohľadávky zabezpečené záložným právom. Následne majú prednosť všetky exekúcie, pohľadávky na daniach, zdravotné poistenie, sociálne poistenie, dôchodkové sporenie, atď.

Odmietnutie dedičstva

Ak viete o dlhoch poručiteľa a aj napriek tomu, že by ste mali dediť jeho majetok sa rozhodnete neprijať toto dedičstvo, môžete tak urobiť ústne na súde, prípadne písomným vyhlásením, ktoré zašlete súdu.

Je však nesmierne dôležité, aby ste zachovali zákonnú lehotu na odmietnutie dedičstva. Môžete tak urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste boli súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený.

Takéto rozhodnutie však už neskôr nemožno vziať späť a uplatňuje sa na celý majetok a dlhy, nielen na časť.

Odborníci však odporúčajú aj to, aby toto dedičstvo odmietli aj vaši potomkovia. Pretože, ak odmietnete dedičstvo vy, nastúpia na miesto dedenia vaše deti, prípadne ich deti. To v praxi znamená, že ak uvažujete o odmietnutí dedičstva, je potrebné počítať s tým, že dedičstvo by mali odmietnuť nielen poručiteľove deti, ale aj jeho vnuci a vnučky.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 5 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Banky,sporenie - spravodajstvo