Vyplácanie dôchodku po zosnulom (na čo majú nárok pozostalí)

07.03.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Kto všetko má nárok poberať dôchodok po zosnulom? Aké povinnosti je potrebné si splniť? Prinášame stručný prehľad o vyplácaní dôchodku po smrti.


Život prináša príjemné chvíle a niekedy aj tie menej príjemnejšie. Smrť človeka vždy zasiahne jeho blízkych, nielen emočne, často sú s ňou spojené mnohé administratívne úkony, ktoré pozostalí musia absolvovať. V prípade úmrtia poberateľa dôchodkovej dávky majú nárok na nevyplatený dôchodok po zomretom pozostalí. Nárok prechádza postupne na manžela, manželku, deti a rodičov.

Úmrtie nahlasuje matrika, môžu aj pozostalí

Smrť fyzickej osoby sa nahlasuje na matričnom úrade v obci alebo mestskej časti, kde nastala. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list. Na matrike sa však budete musieť preukázať s nasledovnými dokumentmi:

  • List o prehliadke mŕtveho - 3 kópie (vystaví ho zdravotnícke zariadenie, v ktorom občan zomrel, prípadne prehliadajúci lekár).
  • Občiansky preukaz zosnulého a osoby, ktorá úmrtie vybavuje.

Úmrtie fyzickej osoby nahlasuje príslušná matrika Sociálnej poisťovni. Robí tak pravidelne v mesačných intervaloch, no ak chcete veci urýchliť, môžete úmrtie nahlásiť aj vy, vo vlastnom záujme. Matrika zároveň vystaví aj Žiadosť o príspevok na pohreb, ktorú môžete odovzdať po potvrdení pohrebnou službou na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Úmrtný list aj žiadosti sa vybavujú na počkanie a bez poplatkov v čase úradných hodín príslušnej matriky.

Niektoré pohrebné služby zabezpečujú časť administratívy namiesto pozostalých, aby im tak uľahčili vybavovanie - treba sa o tom informovať priamo u pohrebnej služby, ktorú si pozostalí vybrali pre zabezpečenie pohrebu.

 

Vyplatenie dôchodku po smrti

Ak zosnulý poberal dôchodok

Ak mal zomretý manžela alebo manželku, o vyplatenie nevyplateného dôchodku splatného ku dňu smrti sa obvykle žiada pri spisovaní žiadosti o pozostalostný dôchodok. Ak zomretý nemá manžela ani manželku, tento nárok prechádza na všetky pozostalé deti. Tie k žiadosti o vyplatenie nevyplatených súm dôchodku musia predložiť čestné vyhlásenie o tom, že pozostalé dieťa je jediným dieťaťom zomretého, resp. si je vedomé, že nárok na splatné sumy dôchodkovej dávky je spoločným nárokom všetkých detí zomretého poistenca.

Ak bol dôchodok poukázaný po smrti poberateľa tejto dôchodkovej dávky na jeho účet v banke, Sociálna poisťovňa si vyplatenú sumu na dôchodkovej dávke vyžiada priamo z finančnej inštitúcie, do ktorej sa dôchodok poukazoval. V prípade, že sa dôchodková dávka poukazovala prostredníctvom pošty, pošta dôchodkovú dávku po smrti už nevyplatí a zašle ju späť Sociálnej poisťovni.

Ak bol zosnulý samostatne zárobkovo činná osoba

Pozostalí musia predložiť kópiu úmrtného listu príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Nedoplatky na poistnom a iné prípadné dlhy voči Sociálnej poisťovni sú súčasťou dedičského konania. Ak odmietnete dedičstvo, odmietnete aj dlhy.

Ak bol zosnulý zapojený do II. piliera, platí to isté čo pri zamestnancovi – pozostalí by mali informovať aj príslušnú dôchodkovú správcovskú spoločnosť, tiež zaslaním kópie úmrtného listu. Plnenie prebehne v rámci zmluvy so správcovskou spoločnosťou, prípadne podľa dedenia.

Ak zosnulý poberal sociálne dávky

Nárok na vyplatenie všetkých dávok zaniká úmrtím poberateľa. Fotokópiu úmrtného listu je potrebné predložiť Sociálnej poisťovni čo najskôr, aby dávky neboli vyplatené neoprávnene. Môžete si tak zarobiť na slušný problém. Všetky dávky neoprávnene vyplatené po smrti poberateľa Sociálna poisťovňa vymáha späť v rámci dedičského konania.

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 16 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo