Ručiteľom sa môžete stať aj bez vášho súhlasu

21.02.2019 | Barbora Magočová, Finance.sk
Úvery a pôžičky - spravodajstvo


Čo robiť, ak vám na dvere klope veriteľ a požaduje peniaze z titulu ručenia? Článok vám poradí, či už ste s ručením súhlasili alebo ste sa stali ručiteľom priamo zo zákona.


Základom je správne určenie právneho režimu ručenia

Práva a povinnosti súvisiace s dobrovoľne prevzatým ručením sú v slovenskom právnom poriadku upravené dvoma základnými predpismi. Ak ručenie zabezpečuje obchodnoprávny záväzok (t.j. zjednodušene povedané záväzok medzi podnikateľmi, napr. podnikateľský úver), spravuje sa Obchodným zákonníkom.

Pokiaľ ručíte za splnenie občianskoprávneho záväzku (napr. záväzok zo spotrebiteľského úveru či z pôžičky uzatvorenej medzi dvoma nepodnikateľmi), musíte sa riadiť Občianskym zákonníkom. Určenie právneho predpisu, pod ktorý ručenie spadá, môže byť zásadné – spomínané kódexy sa odlišujú napríklad čo do úpravy premlčania, ktoré pochopiteľne môže namietať aj ručiteľ.

 

V niektorých prípadoch so vznikom ručiteľského záväzku dokonca nemusíte ani súhlasiť. Zo zákona automaticky ručia celým svojím majetkom za záväzky verejnej obchodnej spoločnosti jej spoločníci a za záväzky komanditnej spoločnosti komplementári. Do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri ručia za záväzky komanditnej spoločnosti komanditisti a za záväzky spoločnosti s ručením obmedzeným jej spoločníci.

Ručiteľom sa môžete stať aj v prípade, že prevediete svoj obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným pred splatením vkladu; v takom prípade ručíte za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto podielu. Ďalším príkladom vzniku ručenia zo zákona je ručenie platiteľa DPH za daň v prípade, že dodávateľ daň uvedenú na faktúre za tovar alebo službu nezaplatí alebo sa stane neschopným ju zaplatiť.

Toto ručenie však podlieha osobitnému režimu zákona o dani z pridanej hodnoty.

Čo robiť, ak ste ručiteľ úveru a dlžník ho nespláca?

Zdroj: shutterstock

Veriteľ sa nemusí reálne snažiť vymáhať pohľadávku od dlžníka

Základom záväzku ručiteľa je jeho povinnosť splniť pohľadávku veriteľa, ak ju nesplní dlžník. Uvedené môže evokovať, že veriteľ sa v prvom rade v prípade neplatenia bude snažiť pohľadávku vymôcť od primárneho dlžníka a až keď sa vymáhanie ukáže ako bezvýsledné, požiada o zaplatenie vás.

Svojím spôsobom to tak naozaj je; háčik je však v tom, že veriteľ sa nemusí snažiť o reálne vymáhanie a proti dlžníkovi viesť napríklad bezvýsledné exekučné konanie, aby sa mohol obrátiť na vás. Ak ide o pohľadávku z Občianskoprávneho vzťahu, môže od vás veriteľ požadovať zaplatenie pohľadávky už v prípade, keď dlžník nesplnil dlh, hoci bol na to veriteľom písomne vyzvaný.

Podobne to platí pri ručení zabezpečujúcom pohľadávku z podnikateľského vzťahu, v ktorom sa môže veriteľ domáhať splnenia záväzku v prípade, ak dlžník nesplnil splatný záväzok v primeranej dobe po písomnej výzve veriteľa. Ako uľahčenie pre veriteľov Obchodný zákonník navyše stanovuje, že dlžníka nie je potrebné vyzývať, ak veriteľ vyzvanie nemôže uskutočniť alebo ak je nepochybné, že dlžník svoj záväzok nesplní (napr. v prípade vyhlásenia konkurzu).

Veriteľ sa na mňa obrátil – ako sa môžem brániť

V prípade, že veriteľ požaduje splnenie dlhu od vás, môžete sa brániť rovnakými námietkami, ktorými by sa mohol brániť primárny dlžník. V praxi to znamená, že treba vždy skontrolovať, či pre vznik záväzku boli dodržané predpísané náležitosti; u klasickej pôžičky medzi nepodnikateľmi napríklad nepostačí len predloženie písomnej zmluvy, veriteľ  musí byť schopný preukázať aj reálne odovzdanie peňazí. Oplatí sa kontrolovať aj premlčanie – medzi podnikateľmi trvá 4 roky; v nepodnikateľskej sfére 3 roky.

Existujú však aj situácie, v ktorých má ručiteľ oproti dlžníkovi výhodnejšie postavenie. Ak napríklad dlžník nepodnikateľ svoj dlh uzná (a tým zároveň predĺži premlčaciu dobu nároku), má takéto uznanie voči vašej osobe účinky len vtedy, keď ste s ním vyslovili súhlas. Pokiaľ sa však vaše ručenie spravuje Obchodným zákonníkom, uvedený benefit pre vás neplatí; medzi podnikateľmi totiž platí, že uznanie záväzku má účinky aj voči ručiteľovi.

V praxi sa môže stať, že sa veriteľ na vás obráti po smrti dlžníka. Ručitelia sa v týchto situáciách niekedy zvyknú brániť odkazom na ustanovenie § 470 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého má dedič ako právny nástupca dlžníka zodpovednosť za dlhy len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Súdy však uzavreli, že uvedené ustanovenie na trvanie či rozsah ručenia nemá žiaden vplyv (napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 1 M Obdo V 8/2007). Odmietnutím zaplatenia s poukazom na smrť dlžníka si teda väčšinou nepomôžete.

Pre úplnosť však treba dodať, že pri nepodnikateľskom ručení môžete plnenie odoprieť, pokiaľ veriteľ zavinil, že pohľadávku nemôže uspokojiť dlžník (a to napríklad kvôli jeho smrti či nedostatku majetku). Do týchto prípadov môžu podľa okolností prípadu patriť napríklad situácie, keď od dlžníka už nemožno požadovať dlh v dôsledku neodôvodneného odďaľovania vymáhania splatnej pohľadávky alebo dobrovoľného poskytnutia odkladu splatnosti.

Peniaze vyplatené veriteľovi môžete spätne vymáhať od dlžníka

V podnikateľských aj v nepodnikateľských vzťahoch platí, že peniaze uhradené veriteľovi môžete následne vymáhať od dlžníka. Najmä v obchodnoprávnych vzťahoch sa však oplatí pri plnení pohľadávky s dlžníkom čo najužšie spolupracovať. Ak totiž uspokojíte veriteľa bez vedomia dlžníka, môže voči vám uplatniť všetky námietky, ktoré by bol oprávnený uplatniť voči veriteľovi, keby od neho veriteľ splnenie vymáhal (typicky napríklad námietku započítania).

Dodajme, že dlžník voči vám nemôže uplatňovať námietky, na ktoré vás neupozornil bez zbytočného odkladu po doručení správy, že veriteľ uplatnil nároky z ručenia.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Úvery a pôžičky - spravodajstvo