V máji nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu. V rebríčku volebnej účasti sme na poslednom mieste

11.03.2019 | Miroslav Homola, Finance.sk
Voľby


Tento rok nás okrem prezidentských volieb čakajú aj voľby do Európskeho parlamentu. V rámci volebnej účasti v týchto voľbách je Slovensko na poslednom mieste.


Kedy sú Eurovoľby 2019

Andrej Danko vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň konania na 25. máj 2019. Voľby sa teda už tradične konajú v sobotu a volebné miestnosti budú podľa zákona otvorené od 7.00 hod. až do 22.00 hod. Takže necelé dva mesiace po tom, ako si zvolíme novú hlavu štátu, pôjdeme voliť aj svojich zástupcov do europarlamentu.

Slovensko vstúpilo do Európskej únie v roku 2004. Odvtedy sa voľby do europarlamentu konali v roku 2004, 2009 a 2014. Slovensko má v týchto voľbách jednu z najhorších volebných účastí s priemerom 13,1 %, čo nás dostalo na posledné miesto rebríčka krajín EÚ. Druhé miesto od konca obsadila Česká republika s priemerom 18,2 %. Trojicu štátov s najmenšou účasťou uzatvára Poľsko s priemerom 23,8 %.

 

Na Slovensku môže voliť aj cudzinec

Voliť môže občan Slovenskej republiky, ktorý má na Slovensku zároveň aj trvalý pobyt. Na našom území však môže voliť aj občan ktoréhokoľvek členského štátu EÚ, ktorý má zároveň trvalý pobyt na Slovensku, ale musí požiadať obec či mesto o zápis do zoznamu voličov najneskôr do 15. apríla 2019.

Ak takýto volič požiada o zápis do zoznamu voličov na Slovensku a zároveň aj v inom členskom štáte Európskej únie, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

Volieb do europarlamentu sa môžu zúčastniť aj voliči so slovenským občianstvom, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku a v čase volieb budú na území SR. Pre všetky prípady platí aj veková hranica. Právo voliť bude mať len osoba, ktorá najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov.

Voliť môžete v ktoromkoľvek volebnom okrsku, ale len s voličským preukazom

Aj vo voľbách do europarlamentu môžete využiť možnosť, voliť mimo svojho volebného okrsku. Musíte však požiadať o voličský preukaz. Pravidlá na jeho vydanie sú v podstate rovnaké, ako je to pri žiadosti o hlasovací preukaz do prezidentských volieb. Aj v tomto prípade žiadate obec, mesto či mestskú časť svojho trvalého pobytu.

Požiadať môžete osobne, písomne, elektronicky (prostredníctvom e-mailu) alebo splnomocnenou osobou. Ide o klasické splnomocnenie, ktoré musí obsahovať vaše osobné údaje, údaje osoby, ktorú ste na prevzatie voličského preukazu splnomocnili a, samozrejme, úradné overenie. Prevzatie voličského preukazu splnomocnená osoba aj podpíše.

Korešpondenčnú a e-mailovú adresu, na ktorú môžete žiadosť poslať, nájdete na webovej stránke alebo úradnej tabuli obce či mesta.

Kedy sú voľby do Európskeho parlamentu 2019

Zdroj: shutterstock

Termíny na podanie žiadosti

 1. Osobne - najneskôr 24. mája 2019 v úradných hodinách
 2. Písomne (list) - žiadosť musí byť doručená najneskôr 3. mája 2019
 3. Elektronicky (e-mail) - žiadosť musí byť doručená najneskôr 3. mája 2019
 4. Prostredníctvom splnomocnenej osoby - najneskôr 24. mája 2019 v úradných hodinách

Písomná a e-mailová žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území SR, uvedie dátum narodenia, ak nemá pridelené rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu,
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú vám bude voličský preukaz doručený.

Splnomocnenie musí obsahovať:

 • meno a priezvisko (vaše aj osoby, ktorá bude splnomocnená),
 • rodné číslo (vaše),
 • ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území SR, uvedie dátum narodenia, ak nemá pridelené rodné číslo,
 • adresa trvalého pobytu (vaša),
 • štátnu príslušnosť (vašu),
 • číslo občianskeho preukazu (splnomocnenej osoby),
 • úradné overenie.

Voličský preukaz vám bude doručený na korešpondenčnú adresu, respektíve adresu, ktorú ste v žiadosti uviedli najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti. Malo by ísť o doporučenú zásielku, ktorá bude do vlastných rúk. Keď vám bude voličský preukaz vydaný, automaticky budete vyškrtnutý zo zoznamu voličov vo vašom volebnom okrsku s poznámkou, že máte voličský preukaz.

Ak za vás hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musíte v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu. Osoba, ktorá ho za vás prevezme je povinná toto prevzatie aj potvrdiť svojim podpisom. Voliť s voličským preukazom môžete len vtedy, ak predložíte aj občiansky alebo pobytový preukaz (občania iného členského štátu EÚ).

V prípade, že budete nakoniec voliť vo svojom volebnom okrsku, musíte sa preukázať voličským preukazom a občianskym preukazom, prípadne predložíte pobytový preukaz (občania iného členského štátu EÚ).

Zdroj: minv.skPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 34 krát 5 0.5