Ak chcete manželstvo ukončiť rozvodom, súdu sa nevyhnete. Koľko vás to bude stáť?

07.03.2019 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Rozpadá sa vám manželstvo? Prinášame komplexný prehľad nákladov spojených s rozvodom; upozorňujeme aj na výdavky, ktoré môžu nastať v špecifických prípadoch.


Súdny poplatok a jeho náhrada

Ak chcete manželstvo ukončiť rozvodom, súdu sa nevyhnete. Pri podaní návrhu na rozvod manželstva nemusíte byť povinne zastúpení advokátom; pokiaľ si návrh dokážete spísať svojpomocne, bude vás jeho podanie stáť len 66 eur, ktoré zaplatíte na súdnom poplatku. Ak si s ním neporadíte, môžete využiť služby rôznych advokátov. Každý z nich môže účtovať inú odmenu; o jej výške sa preto treba vopred informovať.

Rozvod manželstva patrí medzi druhy konaní, v ktorých sa náhrada trov nepriznáva. Ak ste teda podali návrh na rozvod vy, budete aj platiť celý súdny poplatok. Zvyšné trovy (napr. za advokáta) si každý účastník hradí sám. Súd môže nárok na náhradu trov priznať len vtedy, ak by to bolo s ohľadom na okolnosti prípadu spravodlivé.

 

Výživné na dieťa vás môže stáť mesačne tretinu príjmu

Ak máte maloleté deti a súd ich pri rozvode zverí do osobnej starostlivosti druhého partnera, pripravte sa na platenie výživného. Aj keby ste nemali vôbec nijaký príjem, musíte zo zákona na každé dieťa hradiť aspoň čiastku vo výške 30 % zo sumy životného minima, ktorú stanovuje zákon o životnom minime na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa. Aktuálne vám teda súd musí určiť výživné minimálne 28,083 eur mesačne.

Výživné má byť určené v takej výške, aby sa dieťa podieľalo na vašej životnej úrovni. Súd pri určovaní výživného neprihliada len na vaše aktuálne príjmy. Hodnotia sa všetky vaše schopnosti, možnosti a majetkové pomery. Vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania, majetkového prospechu (napr. dedičstva či daru) alebo zárobku sa bude hodnotiť vo váš neprospech.

Súdy sú pri určovaní výživného naozaj veľmi prísne - na výšku výživného zásadne nemá vplyv nutnosť platiť rôzne úvery či pôžičky. Aj keď zákon nestanoví konkrétny podiel z príjmu, ktorý má rodič platiť na výživnom, konštantne sa určuje výživné vo výške 20 až 30 % z čistého príjmu povinného rodiča (bližšie uznesenie Krajského súdu Trnava, sp.zn. 10CoP/15/2016).

Výživné bude určené rozhodnutím, ktorým sa manželstvo rozvádza; súd ho však môže meniť, keď sa zmenia pomery, ktoré mali vplyv na určenie jeho výšky. Najčastejšie dochádza k zmene výživného vtedy, keď dieťa začína nový stupeň vzdelávania (t.j. pri nástupe do materskej školy, do základnej školy či na strednú školu) a pri bežnom priebehu životných okolností býva pravidlom, že výška výživného rastie.

Koľko vás bude stáť rozvod: súdny poplatok, výživné, majetok

Zdroj: shutterstock

Kedy hrozí príspevok na výživu rozvedeného manžela

Drvivá väčšina rozvádzajúcich sa príspevku na výživu rozvedeného manžela báť nemusí. Vznik nároku na jeho platenie prichádza do úvahy len v prípade, ak sa váš bývalý manželský partner nie je schopný sám živiť. Uvedený prípad pochopiteľne nezahŕňa obyčajnú nezamestnanosť; neschopnosť živiť sa sám musí byť daná objektívnymi príčinami – napr. zdravotným znevýhodnením. 

Príspevok sa určuje tak, aby stačil na tzv. primeranú výživu. Na rozdiel od výživného pre maloleté dieťa teda neslúži na dorovnanie rozdielu v životných úrovniach oboch rozvedených manželov; jeho účelom je kompenzácia ťažšej sociálnej situácie rozvedeného manžela. Ďalším kritériom pre určenie výšky príspevku sú, samozrejme, aj vaše schopnosti, možnosti a majetkové pomery.

Pokiaľ sú splnené podmienky pre vznik nároku na príspevok, môžete sa na jeho platení s bývalým partnerom aj dobrovoľne dohodnúť. V opačnom prípade zákon dáva možnosť vymáhať príspevok súdne. Pri určovaní príspevku bude súd prihliadať aj na príčiny rozvratu vašich vzájomných vzťahov, ktoré viedli k rozpadu manželstva.

Ak teda došlo k rozvodu kvôli manželovej (či manželkinej) nevere, môže to byť podľa situácie veľmi významným argumentom pre zníženie príspevku. Ak ste naopak niesli na rozpade manželstva vinu najmä vy, očakávajte, že vám to bude pričítané vo váš neprospech.

Najdlhšie možno príspevok na výživu rozvedeného manžela priznať na dobu 5 rokov od rozvodu. Predĺženie prichádza do úvahy len vtedy, ak sa rozvedený manžel z objektívnych dôvodov nedokáže živiť sám ani po uplynutí uvedenej lehoty, a to najmä ak mu zároveň bolo do osobnej starostlivosti zverené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo sám kvôli dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu vyžaduje sústavnú opateru.

Pre úplnosť dodajme, že príspevok nemôže žiadať ten, kto uzavrie nové manželstvo.

O rozdelení majetku sa radšej dohodnite

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa vyporiadava až po rozvode. Najmenej nervov, času a spravidla aj najmenej peňazí vás bude stáť rozdelenie spoločného majetku dohodou. Ak dohoda nie je možná a nechcete spadnúť do režimu podielového spoluvlastníctva, čaká vás súd.

Žalobu treba podať do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode a v prvom kroku za ňu zaplatíte súdny poplatok 66 eur. Ak sa konanie skončí rozsudkom súdu, dopočíta sa za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva súdny poplatok vo výške 3 % z predmetu konania.

V prípade uzatvorenia súdneho zmieru bude dopočítaný súdny poplatok len 1 % z predmetu konania. Dolná hranica poplatku za vyporiadanie je 66 eur; najviac vám môže súd vyúčtovať 16 596,50 eur. Pre úplnosť dodajme, že predmetom konania sa vo vyššie uvedenom prípade rozumie cena všetkých vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú.

Poplatníkom môžu byť podľa zákona o súdnych poplatkoch obaja manželia alebo len jeden z nich, o ktorom tak rozhodne súd. Väčšinou súdy rozhodnú o poplatku v nadväznosti na veľkosť podielov, ktoré každému z bývalých manželov v rámci rozdelenia spoločného majetku priznali.

Trovy konania (a teda aj trovy právneho zastúpenia, ktoré je väčšinou v spore potrebné s ohľadom na jeho zložitosť) by si podľa súdnej judikatúry mal vo väčšine prípadov niesť každý sám (bližšie Ak nevyporiadate majetok po rozvode včas, môžete oň prísť).Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5