Kedy sa študentom ráta brigáda do dôchodku?

20.03.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Práca na dohodu môže byť v mnohých pohľadoch výhodná, v prípade dôchodku sa toto obdobie nie vždy počíta.


Práca na dohodu sa študentovi do dôchodku započíta iba v takom prípade, že prekročí určitú hranicu, avšak i vtedy len z prevyšujúcej sumy. Z pohľadu dôchodku je preto výhodnejšie pracovať na trvalý pracovný pomer aj za cenu strhávania odvodov.

Dôchodok pre dohodárov len pri príjme nad 200 eur

Študentom, resp. dohodárom sa do dôchodku započítavajú odvody len vtedy, ak zarobia viac ako 200 eur a uplatnia si u svojho zamestnávateľa tzv. odvodovú úľavu. Do 200 eur nie sú vôbec dôchodkovo poistený. To znamená, že ak budú zarábať menej, za toto obdobie sa im do penzie nebude započítavať ani cent.

Ak je zárobok vyšší ako 200 eur, zamestnávateľ už je povinný strhnúť odvody, ale len z tej sumy, ktorá spomínaných 200 eur prevyšuje. Ak teda študent dohodár zarobí napríklad 400 eur, odvody do dôchodku bude platiť len zo sumy 200 eur.

Čo ak má študent, resp. dohodár viacero dohôd

V prípade, že má študent viacero prác na dohodu, postupuje sa inak. Odvodovú úľavu si totiž môže uplatniť len z jednej dohody. Je predpoklad, že ak má viacero takýchto dohôd, zarobí viac ako spomínaný limit 200 eur a teda z ostatných dohôd (mimo tej, kde si uplatňuje odvodovú úľavu) bude odvádzať peniaze na dôchodok.

Študent o uplatnení výnimky písomne informuje zamestnávateľa na tlačive - Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Zamestnávateľa informuje písomne aj v prípade, že výnimku si ďalej u neho nebude uplatňovať. V predloženom tlačive zamestnávateľovi čestne vyhlási, že si v tom istom kalendárnom mesiaci neuplatňuje výnimku súčasne u iného zamestnávateľa. V prípade porušenia týchto povinností mu zo strany Sociálnej poisťovne hrozí pokuta.

 

študent na brigáde a jeho nárok na dôchodok

Študent zamestnaný ako zamestnanec

Ak študent bude poberať plat ako zamestnanec na trvalý pracovný pomer, bude síce musieť odvádzať všetky sociálne odvody, no medzi nimi aj dôchodok.

Študent v postavení zamestnanca je povinne poistený na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie (starobné a invalidné) a poistenie v nezamestnanosti, zamestnávateľ okrem poistného do uvedených fondov platí aj poistné na úrazové a garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. Obdobie pracovného pomeru, t. j. obdobie povinného poistenia zamestnanca sa študentovi zhodnotí pri uplatňovaní nároku na niektorú z dávok zo Sociálnej poisťovne.

Oplatí sa študentovi dobrovoľne poistiť?

Ak študent chce byť v období štúdia sociálne poistený (a následne po splnení všetkých podmienok, mať nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne), môže využiť dobrovoľné poistenie. Podmienkou je dovŕšenie 16 rokov veku, trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a nepriznanie invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac než 70%. Podmienka nepriznania uvedenej dôchodkovej dávky sa nevzťahuje na dobrovoľné dôchodkové poistenie.

Ako dobrovoľne poistená osoba sa študent môže prihlásiť na:

  • komplexný balík dobrovoľného poistenia (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti),
  • balík dobrovoľného poistenia bez poistenia v nezamestnanosti (nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie),
  • samostatné dobrovoľné dôchodkové poistenie.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo