9 tipov, ako si čo najviac znížiť daň v daňovom priznaní 2019

21.03.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Termín podania daňového priznania sa nezadržateľne blíži. Ak si chcete legálne znížiť daň z príjmu, máme zopár tipov, ako na to.


Daňové priznanie tento rok podávate v riadnom termíne do 1. apríla 2019. Týka sa to podnikateľov a živnostníkov, ktorých príjem minulý rok prevyšoval sumu 1 915,01 eur. Za zamestnancov môže vyporiadať dane ich zamestnávateľ, ale to len v prípade, že nemal žiadne ďalšie príjmy napr. z prenájmu či ako autor.

V prípade podávania daňového priznania si musíte položiť otázku, či budete priznávať reálne náklady, alebo pôjdete cestou tzv. paušálnych výdavkov a nebudete musieť dokladovať svoje náklady. Ak sa rozhodnete, že si budete uplatňovať reálne náklady – existuje množstvo takých, ktoré vám pomôžu znížiť základ dane.

Používanie súkromného vozidla na podnikanie

Veľmi obľúbený spôsob optimalizácie nákladov pre živnostníkov a podnikateľov je motorové vozidlo. Ak nie je zaradené do obchodného majetku a vy ste ho počas roku 2018 používali na pracovné cesty, máte možnosť dostať tieto náklady do daňových výdavkov.

Tzv. náhrada za používanie súkromného motorového vozidla sa potom skladá z viacerých častí. Z náhrady za spotrebované pohonné hmoty podľa ceny a spotreby uvedenej v technickom preukaze a opotrebenia vo výške 0,183 eur/km jazdy. Podmienkou je, že máte za rok 2018 podané daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Termín na podanie bol 31. január 2019. Ak ste ho nestihli podať v dátume, môžete tak urobiť aj neskôr, avšak za cenu pokuty v desiatkach eur.

 

tipy, ako si znížiť daň v daňovom priznaní za rok 2018

Kúpa notebooku či smartfónu od fyzickej osoby

Používate k svojej práci notebook či smartfón? Prípadne iný majetok tohto typu? Ak je vo vašom osobnom vlastníctve, prípadne ste ho nadobudli od inej fyzickej osoby a tá ho nemala zaradený v obchodnom majetku, môžete tento majetok na základe kúpnej zmluvy dostať nákupom legálne do daňových výdavkov. Treba si však dať pozor, aby jeho cena nepresiahla sumu 1700 eur, v opačnom prípade budete musieť takýto majetok zaradiť do obchodného majetku a riadne odpisovať.

Daňový bonus na dieťa

V roku 2018 je mesačná suma daňového bonusu stanovená vo výške 21,56 eura, ročná suma je 258,72 eura na jedno vyživované dieťa. Ak máte dieťa, nezabudnite si uplatniť tento daňový bonus od štátu.

Daňový bonus z hypotéky

Daňový bonus si možno uplatniť po dobu 5 rokov od uzavretia zmluvy hypotekárneho úveru. Buď formou daňového priznania alebo ročného zúčtovania dane, ktoré štandardne pripravuje zamestnávateľ. Daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť len jeden zo spoludlžníkov.

Banka každoročne vystaví klientovi potvrdenie o výške zaplatených úrokov za mesiace, kedy boli riadne zaplatené splátky hypotéky.

Ak vám banka potvrdenie nezašle automaticky, môžete oň požiadať. Príde vám buď poštou, alebo si ho nájdete v elektronickej podobe v internetbankingu.

Daňový bonus vychádza maximálne do výšky 400 eur ročne počas 5 rokov. To znamená, že za 5 rokov môžete získať späť z úrokov maximálne 2 000 eur. Pripomíname, že daňový bonus je vo výške 50% zaplatených úrokov na hypotéke.

Náklad je náklad až po zaplatení

Preverte svoje náklady, ktoré ste uhradili v roku 2018. Faktúry, ktoré ste mali v účtovníctve v roku 2017, ale zaplatili ste ich až v roku 2018, sú daňovým výdavkom, až keď sa zaplatia.

Sú to: náklady na účtovníka či daňového poradcu, nájom, sprostredkovanie alebo prieskum trhu a podobne. Tieto výdavky si odpočítate v daňovom priznaní za rok 2018, a tým opäť ušetríte na dani.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Rovnako ako v minulom roku, aj tento rok si môžete uplatniť odpočítateľnú položku na daňovníka - čiže priamo za seba, ako osobu, ktorá podáva daňové priznanie.

V daňovom priznaní si uplatňujete nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v celkovej sume za rok k vašim ročným príjmov. Nezávisí preto, či ste príjmy dosiahli iba v niektorých mesiacoch. Nezdaniteľnú časť základu dane z príjmov si môžete uplatniť v plnej výške.

V daňovom priznaní v roku 2019 si budú môcť daňovníci odpočítať zo základu dane vyššiu sumu ako v roku 2018. Nezdaniteľná časť základu dane sa z pôvodných 3 830,02 eur zvyšuje na 3 937,35 eur.

V daňovom priznaní za rok 2018 ale musíte pracovať so sumou 3 830,02 eur.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku

Takúto daňovú úľavu si môžete uplatniť v tom prípade, že váš manžel alebo manželka žije s vami v jednej domácnosti a spĺňa aspoň jednu z uvedených podmienok:

  • vykonával(a) starostlivosť o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti,
  • poberal(a) v príslušnom zdaňovacom období peňažný príspevok na opatrovanie,
  • bol(a) zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • považuje sa za občana so zdravotným alebo ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak je váš základ dane v zdaňovacom období roku 2018 rovnajúci sa alebo nižší ako 35 268,06 eur, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je:

  • 3 830,02 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem,
  • rozdiel medzi sumou 3 830,02 a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 830,02 eur,
  • nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 830,02 eur.

Ak je váš základ dane v zdaňovacom období roku 2018 vyšší ako 35 268,06 eura, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je:

  • rozdiel medzi sumou 12 647,032 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,
  • rozdiel medzi sumou 12 647,032 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

Nezdaniteľná časť základu dane pre príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môžete uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti v úhrne najviac do výšky 180 eur za rok.

Nezdaniteľná časť základu dane na úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou

Od roku 2018 máte nárok si uplatňovať aj daňovú úľavu na preukázateľne zaplatené úhrady, ktoré súvisia s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, ktoré ste si zadovážili v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.

Výška tejto nezdaniteľnej časti základu dane je stanovená na príslušné zdaňovacie obdobie maximálne vo výške 50 eur. Nezdaniteľnú časť základu dane na úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou si dokonca môžete uplatniť aj na úhrady za manželku (manžela) a na vyživované dieťa daňovníka, v úhrne 50 eur za rok pre každého z nich.

Zdroj fotografie: Shutterstock.com



Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 8 krát 5 0.5