Čo všetko si môžete dať do nákladov v daňovom priznaní 2019

22.03.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Výška vašich daňových nákladov ovplyvňuje výšku dane z príjmov. Aké výdavky si možno uplatniť v tomto roku?


Čo všetko sa považuje za náklad, resp. výdavok, ktorý si fyzická alebo právnicka osoba môže zahrnúť do svojho daňového priznania? Prinášame prehľad všetkých nákladov, ktoré vám môžu pomôcť optimalizovať vaše dane.

Nezabúdajme, že daňový výdavok je: náklad na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Tak to píše stránka Finančnej správy.

V skratke to teda znamená, že výdavok musí bezpodmienečne súvisieť s podnikaním, musí k nemu byť právoplatný doklad a musí byť riadne zaúčtovaný.

V prípade podávania daňového priznania si musíte položiť otázku, či budete priznávať reálne náklady, alebo pôjdete cestou tzv. paušálnych výdavkov a nebudete musieť dokladovať svoje náklady. Ak sa rozhodnete, že si budete uplatňovať reálne náklady – existuje množstvo takých, ktoré vám pomôžu znížiť základ dane.

 

Čo všetko možno uplatniť ako daňový náklad v daňovom priznaní

Tieto výdavky si SZČO môže uplatniť do výdavkov v roku 2019

 • odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne,
 • mzdové náklady,
 • stravné,
 • cestovné,
 • nájomné,
 • výdavky na spotrebované pohonné látky,
 • odpisy hmotného a nehmotného majetku,
 • zostatková cena hmotného a nehmotného majetku,
 • výdavky na reklamné predmety,
 • odplaty (provízie) za sprostredkovanie,
 • výdavky na právne a poradenské služby,
 • miestne dane a miestne poplatky vzťahujúce sa na činnosti, z ktorých príjmy podliehajú dani,
 • daň z pridanej hodnoty v prípadoch, ktoré sú stanovené zákonom o dani z príjmov.

Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

Podnikateľ môže zahrnúť do nákladov len také výdavky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré aj v roku 2018 reálne zaplatil. Ak teda podnikateľ uhradil odvody za december 2018 dňa 5. januára 2019, tieto odvody budú daňovým výdavkom až v roku 2019.

Náklady na stravu pre SZČO

Živnostník má rovnako ako zamestnanec na TPP nárok na stravné za každý odpracovaný deň. Je to najviac 4,80 eur za deň. Na takúto výšku stravného ma živnostník, resp. SZČO nárok vtedy, keď súčasne nevzniká nárok na stravné, ktoré súvisí s vykonávaním závislej činnosti (keď je aj zamestnancom) alebo s pracovnou cestou.

Uplatniť náklady na stravu možno formou gastrolístkov alebo dokladov z každého obedu z registračnej pokladnice.

Cestovné náhrady pre SZČO

Ak je súčasťou vašej podnikateľskej činnosti to, že si zabezpečujete a udržujete príjem aj inde ako v mieste výkonu vašej práce, považuje sa to za pracovnú cestu a v takom prípade máte nárok na cestovné náhrady. Ak sa to týka pracovných ciest v rámci Slovenska, máte nárok na náhradu preukázaných:

 • cestovných výdavkov,
 • výdavkov na ubytovanie,
 • stravné,
 • nevyhnutných vedľajších výdavkov,
 • cestovných výdavkov za cesty na návštevu rodiny.

V prípade, že cestujete na pracovnú cestu do zahraničia, máte nárok aj na:

 • vreckové,
 • náhradu na poistenie nevyhnutných liečebných nákladov,
 • náhradu výdavkov na povinné, resp. odporúčané očkovanie.

Nájomné za priestory, kde pracujete

Náklady na prenájom nehnuteľnosti si môže živnostník alebo iná SZČO uplatniť do daňových výdavkoch až po ich zaplatení. Počítajú sa teda len tie náklady na prenájom kancelárie, ktoré ste v roku 2018 aj reálne uhradili.

Používanie súkromného vozidla na podnikanie

Náhrada za používanie súkromného motorového vozidla sa skladá z viacerých častí. Z náhrady za spotrebované pohonné hmoty podľa ceny a spotreby uvedenej v technickom preukaze a opotrebenia vo výške 0,183 eur/km jazdy. Podmienkou je, že máte za rok 2018 podané daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Termín na podanie bol 31.1.2019.

Nákup majetku súvisiaceho s podnikaním

Notebook, tlačiareň, smartfón. Ak sú tieto veci vo vašom osobnom vlastníctve, prípadne ste ich nadobudli od inej fyzickej osoby a tá ho nemala zaradený v obchodnom majetku, môžete tento majetok na základe kúpnej zmluvy dostať nákupom legálne do daňových výdavkov. Treba si však dať pozor, aby jeho cena nepresiahla sumu 1700 eur, v opačnom prípade budete musieť takýto majetok zaradiť do obchodného majetku a riadne odpisovať.

Čo všetko si živnostník nemôže uplatniť ako daňový náklad

SZČO si môže do svojich výdavkov uplatniť len také náklady, ktoré priamo súvisia s jeho podnikaním a vie ich dostatočne preukázať. Do nákladov si však nemožno zaradiť nasledovné:

 • výdavky na osobnú spotrebu,
 • zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania u dlžníka,
 • výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku (tie vstupujú do daňových výdavkov prostredníctvom daňových odpisov),
 • manká a škody presahujúce prijaté náhrady,
 • výdavky na darčekové reklamné poukážky.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5