Čo sa stane, ak nepodám daňové priznanie?

29.03.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Ak ste za posledný rok prekročili stanovenú výšku príjmu pre podávanie daňového priznania, musíte podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Ak to neurobíte, náklady na pokuty a sankcie môžu byť tisícové.


Ak daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 po lehote, správca dane mu uloží pokutu. Čo však v prípade, že subjekt nepodá daňové priznanie ani v lehote určenej správcom dane?

 

Nepodanie daňového priznania a nezaplatenie dane

Za nesplnenie si základnej daňovej povinnosti pri dani z príjmu, správca dane udeľuje najvyššiu pokutu. To znamená že, ak dôjde k nepodaniu daňového priznania a nezaplateniu dane, čaká vás viacero sankcií. Prvá časť sankcie spočíva v podobe pokuty za nepodanie daňového priznania a druhá časť spočíva v podobe úrokov z omeškania za nezaplatenie dane. Okrem sankcii budete, samozrejme, musieť podať daňové priznanie a zaplatiť aj daň.

Ak tieto povinnosti naďalej odmietnete splniť, bude si ich daňový úrad môcť od vás vymáhať. Nepodať daňové priznanie sa nevypláca, ani keď sa zdržiavate v zahraničí. História ukázala, že daňový úrad ročne vystopuje tisíce takýchto neplatičov a nadeľuje im mastné pokuty.

Daňové úrady majú celý rad spôsobov, ako človeka odhaliť.

pokuty za nepodanie daňového priznania a nezaplatenie dane 2019

Pokuty v skratke:

  • za nepodanie DP v stanovenej lehote: 30 až 16-tisíc eur,
  • za nepodanie DP v lehote určenej správcom dane: 30 až 16-tisíc eur,
  • za nepodanie DP ani po výzve: 60 až 32-tisíc eur,
  • za uvedenie nižšej dane, ako ste mali uviesť: 60 – 3 000 eur,
  • nepriznanie dane od 266 eur je trestný čin.

Výpočet úroku z omeškania:

  • dlžná suma x 4-násobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky / 365 dní alebo 366 dní x počet dní omeškania

V prípade, že úrok z omeškania nepresahuje sumu 5 eur, správca dane úrok nevyrubí.

Kto je povinný podať daňové priznanie za rok 2018

Daňové priznanie za rok 2018 musíte zo zákona podávať vtedy, ak ste ako fyzická osoba - podnikateľ, dosiahli za uplynulý rok príjem vo výške aspoň polovice ročného nezdaniteľného minima, respektíve ak ročný príjem presiahol sumu 1 915,01 eur. V opačnom prípade nemusíte podávať daňové priznanie.

Zo zákona máte na podanie daňového priznania tri mesiace po ukončení zdaňovacieho obdobia. Ak to nestíhate, môžete požiadať o odklad podania daňového priznania i zaplatenia dane, a to o ďalšie tri mesiace v prípade príjmov zo Slovenska, prípadne šesť mesiacov v prípade príjmov zo závislej činnosti zo zahraničia.

Povinnosť sa však vzťahuje aj na daňovníkov, ktorým podľa zákona o dani z príjmov nevznikla povinnosť podať daňové priznanie, no daňový úrad ich k tomu vyzval.

Daňové priznanie nepodáva daňovník, ak má príjmy len zo závislej činnosti a nie je povinný podať daňové priznanie, prípadne ide len o príjmy, ktoré sú oslobodené od dane, alebo nie sú predmetom dane. Takisto subjekt nepodáva priznanie, ak má len príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou a rozhodne sa ich nezahrnúť do úhrnu príjmov a z nich zrazenú daň vyrovnať v podávanom daňovom priznaní ako preddavok na daň.

Daňové priznanie netreba podávať ani k príjmom, ktoré daňovník poberá od zahraničného zastupiteľského úradu v SR, pričom je požívateľom výsad a imunity podľa medzinárodného práva. Priznanie sa nepodáva ani k príjmom plynúcim zamestnancom európskych spoločenstiev alebo ich orgánom, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech rozpočtu EÚ.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 5 krát 5 0.5