Dôležité mzdové a daňové čísla v roku 2020

17.01.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Výška minimálnej mzdy a životného minima sú veličiny, ktoré ovplyvnia výšku nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu a tým aj výšku vašej mzdy.


Najnižšia mzda, ktorú musí zamestnávateľ zamestnancovi vyplatiť je minimálna mzda.

Zamestnanci odmeňovaní mesačnou mzdou môžu v roku 2020 počítať s minimálnou mzdou 580 eur. Hodinová sadzba predstavuje 3,333 eur. Oproti minulému rok rástla minimálna mesačná mzda o 60 eur.

Zníženie základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je znížením, ktoré je možné uplatniť mesačne a u väčšiny zamestnancov sa aj uplatňuje: 367,85 eur.

V ročnom zúčtovaní príjmov za rok 2019 sa nezdaniteľná časť ZD odvíja od výšky príjmov daňovníka.

Daňovník, ktorý v  roku 2019 dosiahne príjmy nižšie alebo rovné 20 507 eur, si môže uplatniť nezdaniteľnú časť ZD v sume 3 937,35 eur. Ak by však jeho príjmy boli vyššie ako 20 507 eur, vypočítava sa nezdaniteľná časť ZD podľa vzorca: 9 064,094 - (základ dane / 4).

Pre zúčtovanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za rok 2020 sa mierne zmenil výpočet.  V daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní, ktoré sa bude vytvárať a podávať na budúci rok od januára do marca sa nezdaniteľná časť uplatní vo výške 4 414,20 eur ak bude základ dane nižší alebo rovný sume 19 506,56 eur.  V prípade, že bude základ dane daňovníka vyšší než 19 506,56 eur bude sa NČZD na daňovníka znižovať v závislosti od výšky príjmov.

 

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela si môže daňovník uplatniť až v ročnom zúčtovaní dane. Jej maximálna výška  za rok 2019 je 3 937,35 eur. Ovplyvňujú ju jednak príjmy daňovníka a taktiež vlastné príjmy manželky.

Príjmy manželky sa odpočítavajú od samotnej výšky nezdaniteľnej časti základu dane na manželku. Ak daňovník dosiahol príjmy za rok 2019 vo výške 36 256,37 eur, uplatní si NČZD na manželku vo výške 3 937,35 eur. Príjmy manželky sa od NČZD odpočítajú. V prípade, že sú príjmy daňovníka vyššie ako 36 256,37 eur, vypočíta sa nezdaniteľná časť ZD podľa vzorca: 13 001,438 - (základ dane daňovníka / 4). Opäť, ak manželka dosiahla nejaké príjmy, tieto sa odpočítajú od sumy NČZD na manželku. Tieto údaje sú dôležité pre daňové priznanie, ktoré sa podáva do 31. marca 2020.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku za rok 2020 predstavuje sumu 4 035,84 eur. Táto suma sa znižuje o príjmy, ktoré manželka v roku 2020 dosiahne. NČZD na manželku za rok 2020 sa zníži aj vtedy, ak daňovník dosiahne základ dane z príjmov vyšší ako 37 163,36 eur.

Zníženie základu dane - 3. dôchodkový pilier - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Aj tento rok si môžete znížiť základ dane o preukázateľne zaplatené príspevky na DDS, najviac však do výšky 180 eur.

Zníženie základu dane - kúpeľná starostlivosť

Najviac do výšky 50 eur si môžete znížiť základ dane o sumu preukázateľne zaplatených úhrad služieb v kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.

Túto sumu si môže uplatniť:

  • daňovník za svoje liečenie,
  • za manželku, ktorá sa zúčastnila kúpeľnej starostlivosti spolu s daňovníkom,
  • za každé vyživované dieťa, ktoré sa zúčastnilo kúpeľnej starostlivosti spolu s daňovníkom.

Dôležité údaje do daňového priznania 2020

Foto: Shutterstock

Sadzba dane a daň

Minimálna príjmová hranica pre povinnosť podať daňové priznanie bude 1 968,67 eur. Pričom daň sa nevyrubí a neplatí, ak za rok 2019 nepresiahne 17 eur (za rok 2018 sa jednalo o sumu 15 eur).

Sadzba 19 % zo základu dane sa uplatní na príjmy do 36 256,38 eur. Príjmy nad 36 256,38 eur sa zdania sadzbou 25 %.

Daňový bonus v daňovom priznaní 2019 a v roku 2020

Zvyšovanie daňového bonusu prebieha každoročne len o pár desiatok centov.  V roku 2019 však dôšlo k skokovému zvýšeniu u určitej skupiny.

A to konkrétne od prvého apríla 2019 sa zdvojnásobila suma daňového bonusu na dieťa vo veku do 6 rokov. Tento zvýšený bonus sa poslednýkrát uplatní za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku.

Suma daňového bonusu je za rok 2019 mesačne 22,17 eur, ročne 266,04 eur. Dvojnásobok daňového bonusu je 44,34 eura mesačne.

Daňový bonus si môže daňovník uplatniť na každé vyživované dieťa, ak dosiahol zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, teda za rok 2019 sa jedná o sumu 3 120 eur.

Od januára 2020 si môžu daňovníci mesačne uplatňovať vyšší daňový bonus a to vo výške 22,72 eur alebo 45,44 euv v prípade dieťaťa mladšieho ako 6 rokov veku.

Životné minimum a sociálne dávky

Životné minimum predstavuje najnižšiu hranicu príjmov, aby mohla byť zaistená výživa posudzovanej osoby a jej ostatných potrieb. Jeho suma sa mení v polovici roka, obvykle k 1. júlu. Suma sociálnych dávok sa však upravuje až od začiatku nasledujúceho roka (k 1.1.).

Životné minimum od 1.7.2019 do 30.6.2019 je určené takto:

  • 210,20 eur na plnoletú fyzickú osobu,
  • 146,64 eur na ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 95,96 eura na dieťa.

Rodičovský príspevok

V poskytovaní rodičovského príspevku dochádza k zmenám. Od prvého januára sa poskytuje v dvoch sumách:

  • 370 eur pre rodičov, ktorí splnili nárok aj na poberanie materského
  • 270 eur pre ostatných rodičov

V roku 2019 bol príspevok poskytovaný vo výške 220,70 eur mesačne.

Pri viac súčasne narodených deťoch sa príspevok zvyšuje o 25 % na každé dieťa.

Prídavok na dieťa

  • od 1.1.2020 do 31.12.2020 je výška mesačného príspevku vo výške 24,95 eur. Oproti minulému roku sa príspevok zvýšil o  66 centov,
  • v prípade splnenia podmienok sa k prídavku na dieťa poskytuje príplatok vo výške 11,70 eur mesačne.

Článok bol aktualizovaný v januári 2020Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5