Kedy vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď?

04.04.2019 | Barbora Magočová, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Tehotenstvo či práceneschopnosť nie sú zďaleka jedinými okolnosťami, ktoré vás chránia pred stratou práce. Aké ďalšie skutočnosti zamestnávateľovi zabraňujú rozviazať pracovný pomer výpoveďou?


Práceneschopnosť vás pred výpoveďou chráni len niekedy

Zákonník práce upravuje viacero okolností, v ktorých pre zamestnávateľa platí zákaz výpovede. Obdobie, v ktorom sú tieto okolnosti na vašej strane prítomné, nájdete v zákone pod označením „ochranná doba“.

V ochrannej dobe (kedy vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď) sa nachádzate, ak:

 • ste boli dočasne uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz,

O vašej dočasnej pracovnej neschopnosti musí rozhodnúť lekár. Okamih doručenia potvrdenia o práceneschopnosti zamestnávateľovi pritom pre začiatok plynutia ochrannej doby nehrá rolu; podstatná je chvíľa, v ktorej je o práceneschopnosti rozhodnuté lekárom. Dodajme, že zákaz výpovede neplatí, ak bola práceneschopnosť spôsobená alebo vyvolaná úmyselne pod vplyvom alkoholu alebo omamných či psychotropných látok. Zamestnávateľ vám zároveň nesmie dať výpoveď v dobe podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia.

 • ste boli povolaný na výkon mimoriadnej služby či alternatívnej služby,
 

Pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie trvá ochranná doba odo dňa doručenia povolávacieho rozkazu, príp. od povolania mobilizačnou výzvou alebo mobilizačným oznámením. Pri nariadení výkonu mimoriadnej služby trvá ochranná doba až do uplynutia dvoch týždňov po vašom prepustení z tejto služby. Uvedené platí rovnako v prípade výkonu alternatívnej služby (v prípade, že ste podali písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby z dôvodu rozporu jej výkonu s vaším svedomím alebo náboženským vyznaním).

 • ste boli uvoľnený na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl SR,
 • ste tehotnou zamestnankyňou, zamestnankyňou na materskej dovolenke, či zamestnankyňou alebo zamestnancom na rodičovskej dovolenke,
 • sa ako osamelá zamestnankyňa, resp. osamelý zamestnanec staráte o dieťa mladšie ako tri roky,
 • ste dlhodobo uvoľneným na výkon verejnej funkcie,
 • ste boli ako zamestnanec pracujúci v noci uznaný lekárskym posudkom dočasne nespôsobilým na nočnú prácu.

Ak vám bola výpoveď daná ešte pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná lehota mala uplynúť v ochrannej dobe, skončí sa váš pracovný pomer až uplynutím posledného dňa ochrannej doby. Uvedené neplatí, ak zamestnávateľovi oznámite, že na predĺžení pracovného pomeru netrváte.

Kedy zákaz výpovede neplatí

V niektorých situáciách vám zamestnávateľ môže dať výpoveď napriek tomu, že by mu v tom za normálnych okolností bránila ochranná doba. Zákaz výpovede teda nie je absolútny.

Zamestnávateľ má právo s vami ukončiť pracovný pomer výpoveďou bez ohľadu na ochrannú dobu v prípade, že:

 • je výpovedným dôvodom zrušenie zamestnávateľa alebo jeho časti,
 • je výpovedným dôvodom premiestnenie zamestnávateľa alebo jeho časti a vy nesúhlasíte so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce a ste osamelou zamestnankyňou alebo osamelým zamestnancom starajúcim sa o dieťa mladšie ako 3 roky alebo ak ste zamestnancom pracujúcim v noci, ktorý bol uznaný dočasne nespôsobilým na nočnú prácu,
 • ak vám zamestnávateľ dáva výpoveď z dôvodu, pre ktorý by s vami mohol okamžite skončiť pracovný pomer (bližšie v článku Ani 3 dni neospravedlnenej absencie nemusia skončiť výpoveďou na hodinu).

Kedy vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď?

Zdroj: shutterstock

Táto výnimka sa neuplatní, ak ste zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo zamestnancom na rodičovskej dovolenke; v prípade, že vám zamestnávateľ dal výpoveď z dôvodu, pre ktorý by s vami mohol okamžite skončiť pracovný pomer ešte pred nástupom na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku tak, že by výpovedná doba uplynula behom dovolenky, skončí sa výpovedná doba súčasne s materskou, resp. rodičovskou dovolenkou.

 • ak vám zamestnávateľ dáva výpoveď pre iné porušenie pracovnej disciplíny,

Pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny vám môže byť daná výpoveď, ak vás zamestnávateľ v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny na možnosť výpovede písomne upozornil; táto výnimka zo zákazu výpovede neplatí, ak ste tehotnou zamestnankyňou alebo ak ste na materskej či rodičovskej dovolenke.

 • ak vám zamestnávateľ dáva výpoveď preto, že ste z vlastnej viny stratili predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona.

Zdôraznime, že zákaz ukončenia pracovného pomeru sa vzťahuje len na výpoveď zo strany zamestnávateľa. Pokiaľ teda podpíšete dohodu o ukončení pracovného pomeru alebo s vami zamestnávateľ rozviaže pracovný pomer tzv. skončením v skúšobnej dobe, ochranná doba sa vás netýka.

Zvláštnou kategóriou sú zdravotne postihnutí zamestnanci

Ak máte status zamestnanca so zdravotným postihnutím, môžete dostať výpoveď len po predchádzajúcom súhlase príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade chýbajúceho súhlasu je výpoveď neplatná. Súhlas sa však nevyžaduje, ak ste už dosiahli vek určený na starobný dôchodok.

Odsúhlasenie výpovede nie je potrebné ani vtedy, ak je jej dôvodom zrušenie zamestnávateľa alebo jeho časti alebo jeho premiestnenie v kombinácii s vaším nesúhlasom so zmenou miesta výkonu práce. S úradom nemusí byť konzultovaná ani výpoveď daná z dôvodu, pre ktorý by s vami zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny v prípade, že ste boli v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornení na možnosť výpovede.

Čo robiť, ak ste dostali výpoveď v ochrannej dobe

Záverom upozorňujeme, že aj proti neplatnosti výpovede danej v ochrannej dobe sa treba aktívne brániť. Právne kvalifikovanou obranou je žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, ktorá je podaná na súd najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, kedy by sa mal podľa výpovede pracovný pomer skončiť.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 4 krát 5 0.5