Toto sú najčastejšie chyby v daňovom priznaní

03.04.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Ak vypĺňate daňové priznanie elektronicky, systém vás na chyby upozorní automaticky. Ak ho vypisujete ručne, treba si dať obzvlášť pozor, niektoré chyby vás môžu vyjsť draho.


Chyby v daňovom priznaní sa Finančná správa pokúša eliminovať automatickou kontrolou pri vypĺňaní daňového priznanie elektronickou formou. Aj v tomto prípade však daňovník môže spraviť niekoľko chýb. Poďme sa pozrieť na tie najčastejšie chyby, ktoré daňovníci robia pri vypĺňaní daňového priznania.

Máte správne a aktuálne tlačivo?

Daňové priznanie typu A podávate pri príjmoch zo závislej činnosti. Zväčša to robí zamestnávateľ, ak ho o to požiadate. Príjmy zo živnosti, podnikania, príjmy umelcov a autorov znamenajú, že podávate daňové priznanie typu B.

Dajte si pozor na typ tlačiva, ale aj to, pre ktorý rok je určené. Tlačivá pre rok 2018 (podané v roku 2019) nájdete na tomto odkaze. Použitie nesprávneho tlačiva, najmä pre iný rok, je častou chybou pri podávaní daňového priznania.

Správne tlačivá pre tento rok:

  • DP typ A: č. MF/011698/2018-721
  • DP typ B: č. MF/011700/2018-721
 

daňové priznanie najčastejšie chyby

Údaje a kontakt

Identifikačné údaje pomôžu tým, ktorí budú kontrolovať daňové priznanie, aby sa v prípade chyby vedeli okamžite ozvať. Ak tieto údaje nevyplníte, celý proces spomalíte.

Formálne chyby, ktorých sa daňovníci dopúšťajú

Vyznačte (znakom X) druh daňového priznania. Teda riadne, opravné či dodatočné daňové priznanie.

Uplatňujete si daňovú evidenciu alebo paušálne výdavky? Takisto si skontrolujte, či ste to zaznačili znakom X.

Vaše DIČ a rodné číslo sa musí nachádzať na každej strane daňového priznania na vrchu dokumentu (dôležité, ak vypĺňate manuálne).

Kód SK NACE musíte mať uvedený tiež. Je to kód vašej ekonomickej činnosti. Vypĺňa ho však len daňovník s príjmami z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti. Ak napríklad prenajímate nehnuteľnosť, toto sa vás netýka.

Zdaňovacie obdobie. Ak formulár vypĺňate manuálne a nie elektronicky, nezabudnite vypísať zdaňovacie obdobie.

Jednoznačne možno tvrdiť, že chyby sa v daňových priznaniach vyskytujú každoročne, väčšina opakovane. Sankcie za tieto chyby môžu mať na podnikateľa rôzny dopad. Na jednej strane nemusia ovplyvniť podnikanie vôbec (ak je pokuta nízka), alebo môžu byť likvidačné (v prípade vážnych nedostatkov). Ak fyzická osoba zatriedi príjmy v daňovom priznaní nesprávne, sankcie od daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne môžu reálne narásť na niekoľko tisíc eur.

Podpíšte sa všade tam, kde to je potrebné. Podľa Finančnej správe zvykne byť práve táto chyba najčastejšou pri vypĺňaní daňového priznania. Podpísané musí byť daňové priznanie, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane alebo žiadosť o vrátenie daňového preplatku.

Odoslanie viacerých verzií daňového priznania

Túto chybu daňovníci robia pri elektronickej podateľni. Myslíte si, že daňové priznanie nebolo odoslané, našli ste si chybu a poslali ho iba raz. Povinnosť je však zaslať iba jedno daňové priznanie a ak ste objavili chybu, ste povinný podať opravné daňové priznanie.

Uplatnenie daňového bonusu na dieťa

Daňovníci často chybne uplatňujú svoje daňové bonusy. Pokiaľ si počas roka ani jeden z rodičov neuplatňoval daňový bonus na deti, alebo ho uplatňoval len časť roka, môže si daňový bonus na všetky deti uplatniť len jeden z rodičov.

V prípade, že si uplatňujete daňový bonus na dieťa, nezabudnite, že ak ide o maloleté deti, ktoré ešte nie sú školopovinné, je potrebné priložiť kópiu rodného listu a pokiaľ sú školopovinné, tak potvrdenie o návšteve školy.

Chýbajúce prílohy v daňovom priznaní

Túto chybu robia najmä daňovníci, ktorí mali príjmy aj zo závislej činnosti, teda napríklad zo zamestnania. Zamestnávateľ vám vystaví potvrdenie o vašich príjmoch, ktoré slúži ako podklad na vypočítanie dane z príjmu. Toto potvrdenie je povinná príloha k daňovému priznaniu.

Takisto si dajte pozor, aby ste označili v daňovom priznaní počet príloh, ktoré prikladáte. V tomto bode robí chybu mnoho daňovníkov.

Podáte daňové priznanie, nezaplatíte daň

Podať daňové priznanie je len jedna časť povinnosti. Daň je treba v rovnakej lehote aj zaplatiť. Znie to možno absurdne, ale toto je častou chybou pri podávaní daňových priznaní.

Nesprávna identifikácia platby dane

Daň je potrebné zaplatiť na vygenerované číslo účtu, ktoré sa skladá z predčíslia bankového účtu, osobného účtu daňovníka a kódu Štátnej pokladnice.

Predčíslie, ktoré označuje druh dane, nájdete na stránke finančnej správy. Pre daň z príjmov zo závislej činnosti je to 500259 a pre daň z príjmov z podnikania a prenájmu je to 500208.

Pridelené osobné číslo daňovníka si viete overiť na tomto linku pomocou vášho rodného čísla alebo DIČ. Následne si z tohto čísla účtu vygenerujete IBAN, na ktorý zaplatíte daň.

Chyba pri 2% z dane

Zlý vzor vyhlásenia a nepredloženie potvrdenia o zaplatení dane k vyhláseniu. Časté sú aj chyby v údajoch príjemcu 2% dane, napríklad nesprávne vyplnené IČO alebo adresa prijímateľa. Ak chcete svoje dve percentá darovať, neurobte spomínané chyby. V opačnom prípade vás Finančná správa vyzve na opravu.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5