Kto sa musí registrovať na daňovom úrade

09.04.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Nielen živnostníci a podnikatelia sa musia registrovať na daňovom úrade. Ak prenajímate byt alebo dom, týka sa táto povinnosť aj vás.


Kto sa musí registrovať na daň z príjmu

Registrovaním k dani z príjmu získate Daňové identifikačné číslo tzv. DIČ. Registrujete sa tak, že podáte vyplnenú žiadosť o registráciu.

Tlačivo žiadosti je dostupné na stránkach Finančnej správy, na úradoch daňovej správy alebo elektronicky.

 

Živnostník ale i ostatné fyzické osoby sa môžu registrovať na jednotnom kontaktnom mieste alebo na daňových úradoch, najlepšie podľa miesta trvalého pobytu.

Po zaregistrovaní dostane daňovník osvedčenie o registrácii.

K dani z príjmu sa  musí predovšetkým registrovať:

  • fyzická osoba, ktorá získa povolenie alebo oprávnenie podnikať;
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť;
  • fyzická osoba, ktorá prenajíma nehnuteľnosť (okrem pozemku).

Registrovať sa nemusí daňovník, ktorý má príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov (zjednodušene zamestnanci a dohodári). Taktiež sa registrovať nemusí daňovník s príjmami z kapitálového majetku (§7 zákona o dani z príjmov) a ostatné príjmy (§ 8).

Pokiaľ máte príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, taktiež sa nemusíte registrovať k dani z príjmu.

Ako sa registrovať na daňovom úrade

Foto: Shutterstock

Príklad na registráciu k dani z príjmov

Pán Nový pracuje pre časopis Zemeguľa na základe autorskej zmluvy a na odmenu za jeho články sa mesačne uplatňuje zrážková daň. Od ďalšieho mesiaca sa však pán Nový dohodol s vedením časopisu, že mu už nebude zrážať daň pri výplate autorských honorárov, ale bude to plne v réžii pána Nového. Pán Nový sa tak musí registrovať na daň z príjmu.

Ak by sa pán Nový neregistroval, akonáhle by to správca dane zistil (napr. pri podaní daňového priznania), zaregistruje ho z tzv. úradnej moci, pridelí mu DIČ a udelí pokutu.

Fyzické osoby - podnikatelia, registrovaní k dani z príjmov, musia komunikovať s finančnou správou elektronicky a podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 už len v elektronickej podobe.

Fyzické osoby, ktoré majú príjem iba z prenájmu, nemajú povinnosť komunikovať elektronicky.

Kto sa musí registrovať k DPH

Fyzická osoba - podnikateľ (registrovaná pre daň z príjmu) sa k DPH musí povinne zaregistrovať, ak výška dosiahnutého obratu za posledných 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov je 49 790 eur a viac.

Registrácia sa uskutoční elektronicky prostredníctvom portálu Finančnej správy SR. Daňový úrad zaregistruje žiadateľa a najneskôr do 21 dní od doručenia žiadosti vydá osvedčenie o registrácii pre daň a získa identifikačné číslo pre daň: IČ DPH.

O registráciu k dani z pridanej hodnoty je možné požiadať aj v prípade nižšieho obratu; ide o tzv. dobrovoľnú registráciu. V tomto prípade daňový úrad individuálne posudzuje každú žiadosť, podľa toho, akou činnosťou sa žiadateľ zaoberá. Nie je teda samozrejmé, že daňový úrad vyhovie, avšak vo väčšine prípadov osvedčenie o registrácii vydá.

Od 1.1.2019 dochádza k zmene pri posudzovaní obratu. Za obrat sa považuje hodnota dodaných tovarov a služieb v tuzemsku bez dane. V zákone o DPH sú tiež vymenované tovary a služby, z ktorých príjmy sa do obratu nezahŕňajú (napr. predaj poštových cenín, kolkov, a pod.)

Povinnosť registrovať sa k DPH majú zdaniteľné osoby aj v prípade nadobudnutia tovaru z iného členského štátu, ak celková hodnota tovaru bez dane v kalendárnom roku dosiahne 14 000 eur.

Registračná povinnosť vzniká aj pri dodaní služby do iného členského štátu alebo prijatí služby z iného členského štátu.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5