Príspevok na opatrovanie člena rodiny. Ako ho vybaviť?

17.04.2019 | Marek Mittaš, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Život niekedy prináša zložité situácie. Jednou z nich je, ak niekto z rodiny ťažko ochorie a vyžaduje celodennú starostlivosť, teda viac ako osem hodín denne. Ide v podstate o prácu na plný úväzok, ktorý sa štát snaží aspoň do istej miery kompenzovať príspevkom na opatrovanie.


Príspevok na nutnú opateru

Peňažný príspevok na ošetrovanie člena rodiny možno žiadať len na základe lekárskeho nálezu. Toto je častý problém, pre ktorý ľudia stratia nárok žiadať príspevok. Pretože ak sa staráte o člena rodiny, ktorý síce vyžaduje starostlivosť, ale lekár neuznal, že si vyžaduje celodennú opateru, nárok nevzniká.

Lekár musí uznať, že osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie. To znamená, že je odkázaná na pomoc inej osoby pri ošetrovaní, starostlivosti, činnostiach ako stravovanie, vylučovanie, hygiena, obliekanie, pohyb a rozsah tejto pomoci je minimálne 8 hodín denne. Na základe toho môže priamy rodinný príslušník, alebo aj vzdialenejší, ako vnuk, nevesta, zať, svokor, či synovec, alebo osoba, ktorá býva na rovnakej adrese požiadať o finančný príspevok na opatrovanie.

 

Ako si požiadať o príspevok osobne?

O priznanie peňažného príspevku je potrebné požiadať písomne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v príslušnom meste trvalého bydliska opatrovníka. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie a je dobré, aby ste sa ešte pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Žiadosti sa rôznia podľa toho, či ste poberateľom platu, prípadne podnikáte alebo či poberáte starobný, prípadne výsluhový dôchodok.

Ako vybaviť príspevok na opatrovanie člena rodiny?

Zdroj: shutterstock

Podanie žiadosti o peňažný príspevok na opatrovanie (elektronicky)

Žiadosť podávate v takomto prípade prostredníctvo portálu slovensko.sk. Na plnohodnotné podanie žiadosti budete potrebovať aj elektronický podpis, teda KEP. Vyplníte žiadosť a pripojíte aktuálny lekársky nález opatrovanej osoby. V prípade, že opatrujete osobu a zároveň ste boli zamestnaný, žiadosť musí obsahovať aj potvrdenie o príjme.

Na konci procesu bude pripravené podanie spolu s pripojenými prílohami odoslané do vašej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy do zložky rozpracovaných správ. Následne na úplne dokončenie podania sa prihlásite do schránky a žiadosť podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Tým podanie zrealizujete.

Aká je výška príspevku v roku 2019?

Ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku, je základná výška peňažného príspevku na jednu opatrovanú osobu 369,36 eur mesačne. Ak opatrovanie vykonáva dôchodca a poberá dôchodok, suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne 184,71 eur pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP.

Peňažný príspevok na opatrovanie nie je ohraničený dĺžkou vyplácania. Zaniká iba v prípade smrti opatrovaného, alebo ak pominú dôvody opatrovania.

Peňažný príspevok na opatrovanie nie je ošetrovné

Na Slovensku máme dva systémy podpory ľudí, ktorí sa starajú o príbuzných. Prvým je už zmienený príspevok na opatrovanie zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorý sa žiada prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Druhým je ošetrovné, ktoré sa žiada v Sociálnej poisťovni.

V takomto prípade Sociálnej poisťovni preukážete potvrdenie dočasnej neschopnosti výkonu zárobkovej činnosti z dôvodu potreby ošetrovania chorého člena rodiny. Potvrdenie vystaví lekár. Ošetrovné však neslúži ako dlhodobá podpora v starostlivosti a netýka sa osôb zdravotne ťažko postihnutých.

Ošetrovné môžete žiadať v prípade, ak lekár určí, že je vyžadovaná celodenná potreba ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela či manželky. Takéto ošetrovné však možno poberať maximálne 10 kalendárnych dní. Výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 22 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo