Kedy sa platí daň z nehnuteľnosti (dátum)

18.04.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Za akých okolností musíte platiť daň z nehnuteľnosti? Aká je výška dane, kedy a ako ju treba zaplatiť? Dozviete sa v našom praktickom článku.


Ak vlastníte nehnuteľnosť a počas posledného kalendárneho roka nedošlo k žiadnym zmenám, daňové priznanie nepodávate. Ak ste sa však stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo vám zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, ste povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Čo všetko zaraďujeme pod nehnuteľnosť

Nehnuteľnosťou sa rozumie stavba, byt či pozemok. To znamená, že sem patrí dom, chata, garáž, humno, drobná stavba, letná kuchynka, chliev, dreváreň, altánok, byt v bytovom dome, nebytové priestory, záhradky v záhradkárskych osadách, záhrady pri domoch, dvory, stavebné pozemky, orná pôda, atď.

Kedy podávam daňové priznanie z nehnuteľnosti

Ako sme spomínali v úvode, na podanie daňového priznania má vplyv to, či došlo k nejakým zmenám v rámci jej vlastníctva či užívania. Takouto zmenou sa rozumie kúpa nehnuteľnosti, predaj, darovanie, nadobudnutie nehnuteľnosti darom, dedenie nehnuteľnosti, dražba, rozvod a s ním súvisiace majetkové vyporiadanie, získanie stavebného povolenia, zbúranie stavby, pozemkové úpravy, zmena nájomného vzťahu a iné skutočnosti majúce vplyv na vlastnenie či užívanie nehnuteľnosti.

Daň z nehnuteľnosti vo všeobecnosti delíme na tri kategórie:

  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytových a nebytových priestorov.
 

daň z nehnuteľnosti kedy sa platí

Dokedy treba priznať a zaplatiť daň z nehnuteľnosti

Zákon hovorí, že daňová povinnosť vzniká 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti.

Daňové priznanie ste tak povinný podať obci do 31. januára toho kalendárneho roka, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť.

Upozornenie: Ak ste nadobudli nehnuteľnosť dedením alebo dražbou, daňové priznanie musíte podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Priznanie k dani z nehnuteľností podávate na tlačive, ktorého vzor ustanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Podať ho možno osobne, poštou alebo prostredníctvom internetovej služby Slovensko.sk.

Keď podáte daňové priznanie, obec vám pošle rozhodnutie – deje sa tak väčšinou v marci alebo apríli. Nájdete v ňom vypočítanú daň za svoje nehnuteľnosti, rovnako ako všetky informácie potrebné k úhrade a, samozrejme, termín do ktorého je potrebné platbu zrealizovať. Zaplatiť daň musíte do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré vám mesto či obec pošle.

Ak nestihnete alebo nepodáte daňové priznanie, čakajú vás pokuty. V prípade, že podáte daňové priznanie neskôr, zaplatíte pokutu za uvedené dni. Spodná sadzba je 5 eur alebo 10 eur. Najvyššia sadzba za oneskorené podanie je 30 000 eur, maximálne však do výšky vyrubenej dane. To znamená, že ak máte na dani zaplatiť 100 eur, môžete dostať pokutu maximálne do tejto výšky.

Ako zistím výšku dane z nehnuteľnosti

Výšku dane vám vypočíta správca dane, na základe platných sadzieb, ktoré má dané mesto alebo obec schválené vo svojom Všeobecne záväznom nariadení. Ak budete chcieť vedieť, koľko budete platiť daň, skúste si vyhľadať internetovú stránku mesta či obce, kde by mali byť k dispozícii všetky Všeobecne záväzné nariadenia, podľa ktorých sa obec riadi.

Ako vypočítať daň z nehnuteľnosti

Ak už viete danú sadzbu dane, pomôžu vám k výpočtu dane z nehnuteľnosti tieto rovnice:

  • Výpočet dane z pozemkov:  hodnota pozemku x výmera pozemku x sadzba dane = výška dane
  • Výpočet dane zo stavieb: sadzba dane x výmera zastavanej plochy stavby = výška dane
  • Výpočet dane z bytov a nebyt. priestorov: sadzba dane x výmera bytu alebo nebyt. priestoru = výška dane

Kto má nárok na zľavu z dane z nehnuteľnosti

Obec alebo mesto vám môžu poskytnúť úľavu, či odpustenie dane. Týka sa to najmä ťažko zdravotne postihnutých, poberateľov dávok v hmotnej núdzi či dôchodcov.

O úľavu či odpustenie dane musíte tiež požiadať do 31. januára. Ak nehnuteľnosť zdedíte alebo vydražíte, uplatníte si nárok na úľavu pri podaní priznania. 

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvo