Ako si vybaviť splnomocnenie - čo všetko musí obsahovať?

10.08.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Splnomocnenie je bežne používaný, prevažne písomný súhlas, v ktorom splnomocniteľ dáva súhlas splnomocnencovi na vykonanie uvedenej záležitosti či rozhodnutia v jeho mene. Čo všetko musí splnomocnenie obsahovať?


Plnomocenstvo sa na Slovensku chápe ako listina, ktorou sa preukazuje, že medzi zástupcom (splnomocnencom) a zastúpeným (splnomocniteľom) bola uzatvorená dohoda o zastúpení. Vyjadruje sa písomnou formou a musí z neho byť zrejmé, kto preberá plnú moc za koho.

Zastupovanie na základe plnej moci je upravené v Občianskom zákonníku, v § 31 až 33b. Na základe splnomocnenia môžete napríklad konať v mene inej osoby v prípade prepisu alebo prihlásenia vozidla, môžete ho potrebovať pri cestovaní a sprevádzaní cudzieho dieťaťa do zahraničia a pod. situáciach.

Kto môže získať plnú moc

Pri právnych úkonoch vás môže zastupovať fyzická alebo právnická osoba. Vy ako splnomocniteľ musíte v splnomocnení v prvom rade uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Pri plnej moci udelenej právnickej osobe vzniká právo konať za splnomocniteľa štatutárnemu orgánu tejto osoby alebo osobe, ktorej tento orgán udelí plnomocenstvo.

Plnú moc možno udeliť aj niekoľkým splnomocnencom súčasne. A ak v plnomocenstve udelenom niekoľkým splnomocnencom nie je určené inak, musia konať všetci spoločne.

 

ako si vybaviť splnomocnenie

Zdroj: Shutterstock

Čo obsahuje splnomocnenie

Splnomocnenie je vyjadrením súhlasu splnomocniteľa, že splnomocnenec môže za neho konať v rámci uvedenej záležitosti. Splnomocnenie tak obsahuje údaje o oboch stranách, ako aj predmet splnomocnenia a jeho rozsah. Najčastejšie sa spisuje v prípade zastupovania, napr. na úrade, pri preberaní zásielky a podobne. V týchto prípadoch však ide o jednorazovú záležitosť.

Ak potrebuje splnomocniteľ, aby jeho splnomocnenie oprávňovalo splnomocnenca na zastupovanie vo všetkých prípadoch, udeľuje sa takzvaná generálna plná moc. Tá umožňuje zastúpenie v rôznych záležitostiach, ktoré sú však v generálnej plnej moci tiež obvykle uvedené príkladom. Generálne splnomocnenie je tak splnomocnením na všetky právne úkony.

Hlavným rozdielom medzi obyčajnou plnou mocou a generálnou je skutočnosť, že generálna plná moc nie je obvykle obmedzená časovo a vzťahuje sa na všetky právne úkony súvisiace s danou záležitosťou či inštitúciou.

V oboch prípadoch platí, že splnomocnenie musí byť notársky overené.

Splnomocnenie musí obsahovať:

 • meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie udeľuje;
 • meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia splnomocnenej osoby;
 • predmet a rozsah splnomocnenia – na aké úkony sa splnomocnenie vzťahuje;
 • podpis splnomocniteľa, dátum a miesto vystaveného splnomocnenia; podpis splnomocnenca, dátum;
 • overovacia doložka o overení pravosti podpisu splnomocniteľa (overenie podpisu v obci alebo u notára);

Kedy plná moc zaniká

Zákon pozná štyri prípady, keď plnomocenstvo zaniká:

 • vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené,
 • ak ho splnomocniteľ odvolal,
 • ak ho vypovedal splnomocnenec,
 • ak splnomocnenec zomrie.

Podľa zákona sa splnomocniteľ nemôže platne vzdať práva plnomocenstvo kedykoľvek odvolať. Kým odvolanie plnomocenstva nie je splnomocnencovi známe, majú jeho právne úkony účinky, ako keby plnomocenstvo ešte trvalo. 

Splnomocnenie v prípade zastupovania pred súdom

Ak sa ocitnete v situácií, že budete účastníkom súdneho konania, môžete sa dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolíte. Zákon v tomto prípade hovorí, že ak nejde o zastupovanie Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže alebo odborovou organizáciou, môže si účastník zvoliť za zástupcu len fyzickú osobu. V tej istej veci môže mať účastník súčasne len jedného zvoleného zástupcu. Toto pravidlo však neplatí, ak ide o zastúpenie advokátom. Účastník sa teda môže nechať zastupovať aj viacerými zvolenými advokátmi.

Ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta. Plnomocenstvo udelené advokátovi nemožno obmedziť. Zákon ďalej hovorí, že advokát je povinný účelne využívať všetky zákonom pripustené prostriedky a spôsoby poskytovania právnej pomoci účastníkovi, ktorého zastupuje. Advokát je oprávnený dať sa zastupovať iným advokátom ako ďalším zástupcom prípadne advokátskym koncipientom, ktorého zamestnáva.

Účastník sa môže dať zastúpiť aj ktoroukoľvek fyzickou osobou spôsobilou na právne úkony. Avšak pozor - tento zástupca môže konať jedine osobne. Súd rozhodne, že takéto zastúpenie nepripúšťa, ak zástupca zrejme nie je spôsobilý na riadne zastupovanie, alebo ak ako zástupca vystupuje v rôznych veciach opätovne.

Kedy vás nemožno zastupovať?

 • vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka
 • vo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch
 • v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou
 • v sporoch o ochranu hospodárskej súťaže
 • v sporoch z porušenia alebo ohrozenia práva na obchodné tajomstvo
 • v sporoch z právnych vzťahov týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov
 • v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva
 • v konaní s cudzím prvkom
 • vo veciach podľa § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka a v konaní podľa Exekučného poriadku

Jednoduchý vzor plnej moci:

Ja, dolu podpísaný 

Jozef Mrkva, trvale bytom ......, nar.........., r.č............. (splnomocniteľ)

dávam týmto plnú moc, aby ma p.

Peter Kapusta, trvale bytom ……… , nar.........., r.č. ……… (splnomocnenec) 

plne zastupoval pri všetkých právnych úkonoch týkajúcich .....................

Túto plnú moc udeľujem na dobu neurčitú.

​(Túto plnú moc udeľujem na dobu určitú od ……… do ……… )


V ................., dňa ...................

----------------------
Jozef Mrkva

*Vyššie uvedené splnomocnenie prijímam:

----------------------
*Peter KapustaPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 19 krát 5 0.5h