Ako si vybaviť splnomocnenie - čo všetko musí obsahovať?

19.04.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Splnomocnenie je bežne používaný, prevažne písomný súhlas, v ktorom splnomocniteľ dáva súhlas splnomocnencovi na vykonanie uvedenej záležitosti či rozhodnutia v jeho mene. Čo všetko musí splnomocnenie obsahovať?


Plnomocenstvo sa na Slovensku chápe ako listina, ktorou sa preukazuje, že medzi zástupcom (splnomocnencom) a zastúpeným (splnomocniteľom) bola uzatvorená dohoda o zastúpení. Vyjadruje sa písomnou formou a musí z neho byť zrejmé, kto preberá plnú moc za koho. Zastupovanie na základe plnej moci je upravené v Občianskom zákonníku, v § 31 až 33b.

Kto môže získať plnú moc

Pri právnych úkonoch vás môže zastupovať fyzická alebo právnická osoba. Vy ako splnomocniteľ musíte v splnomocnení v prvom rade uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Pri plnej moci udelenej právnickej osobe vzniká právo konať za splnomocniteľa štatutárnemu orgánu tejto osoby alebo osobe, ktorej tento orgán udelí plnomocenstvo.

Plnú moc možno udeliť aj niekoľkým splnomocnencom súčasne. A ak v plnomocenstve udelenom niekoľkým splnomocnencom nie je určené inak, musia konať všetci spoločne.

 

ako si vybaviť splnomocnenie

Čo obsahuje splnomocnenie

Splnomocnenie je vyjadrením súhlasu splnomocniteľa, že splnomocnenec môže za neho konať v rámci uvedenej záležitosti. Splnomocnenie tak obsahuje údaje o oboch stranách, ako aj predmet splnomocnenia a jeho rozsah. Najčastejšie sa spisuje v prípade zastupovania, napr. na úrade, pri preberaní zásielky a podobne. V týchto prípadoch však ide o jednorazovú záležitosť.

Ak potrebuje splnomocniteľ, aby jeho splnomocnenie oprávňovalo splnomocnenca na zastupovanie vo všetkých prípadoch, udeľuje sa takzvaná generálna plná moc. Tá umožňuje zastúpenie v rôznych záležitostiach, ktoré sú však v generálnej plnej moci tiež obvykle uvedené príkladom. Generálne splnomocnenie je tak splnomocnením na všetky právne úkony.

Hlavným rozdielom medzi obyčajnou plnou mocou a generálnou je skutočnosť, že generálna plná moc nie je obvykle obmedzená časovo a vzťahuje sa na všetky právne úkony súvisiace s danou záležitosťou či inštitúciou.

V oboch prípadoch platí, že splnomocnenie musí byť notársky overené.

Splnomocnenie musí obsahovať:

  • meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie udeľuje;
  • meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia splnomocnenej osoby;
  • predmet a rozsah splnomocnenia – na aké úkony sa splnomocnenie vzťahuje;
  • podpis splnomocniteľa, dátum a miesto vystaveného splnomocnenia; podpis splnomocnenca, dátum;
  • overovacia doložka o overení pravosti podpisu splnomocniteľa (overenie podpisu v obci alebo u notára);

Kedy plná moc zaniká

Zákon pozná štyri prípady, keď plnomocenstvo zaniká:

  • vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené,
  • ak ho splnomocniteľ odvolal,
  • ak ho vypovedal splnomocnenec,
  • ak splnomocnenec zomrie.

Podľa zákona sa splnomocniteľ nemôže platne vzdať práva plnomocenstvo kedykoľvek odvolať. Kým odvolanie plnomocenstva nie je splnomocnencovi známe, majú jeho právne úkony účinky, ako keby plnomocenstvo ešte trvalo. 

Jednoduchý vzor plnej moci:

Ja, dolu podpísaný 

Jozef Mrkva, trvale bytom ......, nar.........., r.č............. (splnomocniteľ)

dávam týmto plnú moc, aby ma p.

Peter Kapusta, trvale bytom ……… , nar.........., r.č. ……… (splnomocnenec) 

plne zastupoval pri všetkých právnych úkonoch týkajúcich .....................

Túto plnú moc udeľujem na dobu neurčitú.

​(Túto plnú moc udeľujem na dobu určitú od ……… do ……… )


V ................., dňa ...................

----------------------
Jozef Mrkva

*Vyššie uvedené splnomocnenie prijímam:

----------------------
*Peter Kapusta

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 17 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.