Aký je spôsob hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu (návod)

15.04.2019 | Miroslav Homola, Finance.sk
Voľby


Už 25. mája nás čakajú voľby do europarlamentu. Spôsob hlasovania je podobný ako pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.


Kto môže voliť v eurovoľbách

Definícia oprávneného voliča je už tradične občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil vek 18 rokov. Voliť však môžu aj Slováci, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku alebo v inom členskom štáte Európskej únie. Ak chcú takýto voliči hlasovať, musia byť v čase eurovolieb na území SR.

 

V týchto voľbách môžu na Slovensku hlasovať aj občania iného členského štátu EÚ, ak majú na našom území trvalý pobyt. Každý z nich však musí požiadať o zápis do zoznamu voličov obec či mesto, v ktorom majú trvalý pobyt nahlásený.

Posledný termín na podanie žiadosti a vyhlásenia je 15. apríl 2019. Ak niekto bude žiadať o zápis do zoznamu voličov na Slovensku a zároveň aj v inom členskom štáte, dopustí sa priestupku, za ktorý mu hrozí pokuta vo výške 100 eur. Voliť môžete, samozrejme, len raz a iba v jednej členskej krajine.

Voľby pripadnú už tradične na sobotu. Ak nebudete v stanovenom termíne v mieste trvalého bydliska, môžete požiadať o voličský preukaz a voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Zo zahraničia sa zatiaľ stále voliť nedá.

Jedinou možnou prekážkou voľby je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. To v jednoduchosti znamená, že ak ste napríklad v karanténe, kvôli prenosnej a smrteľnej chorobe.

Vstup do volebnej miestnosti

Po vstupe do volebnej miestnosti je každý volič povinný preukázať svoju totožnosť. Občania SR, ktorí nemajú na Slovensku alebo v inom štáte EÚ trvalý pobyt, sa preukážu slovenským cestovným pasom a čestným vyhlásením o trvalom pobyte v cudzine. Volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov a urobí záznam aj v jeho cestovnom pase.

  • Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine - Stiahnuť

Občan členského štátu EÚ, ktorý požiadal o zápis do zoznamu voličov, sa preukáže pobytovým preukazom občana EÚ. Bežný volič sa preukazuje občianskym preukazom, prípadne aj voličským preukazom, ak požiadal o jeho vydanie.

Ak už máte voličský preukaz, musíte sa ním preukázať aj keď budete nakoniec voliť v mieste trvalého bydliska.

Akým spôsobom sa volí v eurovoľbách? (návod)

Zdroj: shutterstock

Hlasovacie lístky

Po úspešne vykonaných formalitách dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku s pečiatkou obce. Ich prevzatie musí každý potvrdiť aj svojim vlastnoručným podpisom, k čomu ho vyzve volebná komisia. Na základe počtu politických strán, hnutí a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu, by ste mali dostať 31 hlasovacích lístkov.

Samotnú úpravu hlasovacích lístkov musíte uskutočniť v priestore, ktorý je na to v každej volebnej miestnosti určený. Väčšinou ide o malú kabínku, ktorá je obklopená nepriehľadnou plachtou alebo plastovou stenou. Voliť môžete len v tejto kabínke, inak vám členovia okrskovej komisie voliť nedovolia.

Ako voliť, respektíve upraviť volebný lístok

V rukách by ste mali mať už spomínanú obálku a 31 hlasovacích lístkov. Každý hlasovací lístok by mal patriť jednej strane, hnutiu alebo koalícií. Nájdete na nich aj mená jednotlivých kandidátov týchto politických subjektov, ktorí sú aj očíslovaní.

Spôsob voľby je pomerne jednoduchý, do obálky môžete vložiť len jeden hlasovací lístok. V tomto prípade však môžete ešte dať svoj preferenčný hlas maximálne dvom kandidátom na zvolenom hlasovacom lístku. Svoj hlas im dáte jednoduchým zakrúžkovaním poradového čísla pred menom.

Upravený hlasovací lístok vložíte do obálky a zalepíte. Potom už len vložíte obálku do označenej volebnej schránky.

Čo robiť, ak sa pomýlite?

Ak sa pri úprave hlasovacieho lístka pomýlite, môžete požiadať volebnú komisiu o rovnaký a nový, respektíve neupravený volebný lístok. Ten nesprávne upravený musíte vložiť do boxu, ktorý je určený na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Takáto schránka by mala byť aj riadne označená.

Do tohto boxu musíte vložiť aj hlasovacie lístky, ktoré ste nepoužili, čiže všetky lístky okrem jedného, ktorý ste vložili do obálky. Ak si túto povinnosť nesplníte, hrozí vám pokuta vo výške 33 eur.

Voliči, ktorí potrebujú pomoc

V prípade voličov, ktorí majú problémy s písaním alebo čítaním, prípadne majú zdravotné postihnutie, majú možnosť požiadať inú osobu o pomoc pri úprave hlasovacieho lístka a vložení do obálky. Volič musí túto skutočnosť oznámiť volebnej okrskovej komisii.

Požiadaná osoba však nesmie byť členom okrskovej komisie a pri úprave volebného lístka musí postupovať podľa pokynov voliča. Ešte pred vstupom za plentu poučí jeden z členov volebnej komisie obe osoby o spôsobe hlasovania. Tiež ich upozorní, že v prípade nedodržania pokynov sa môžu dopustiť trestného činu marenia prípravy alebo priebehu volieb.

O pomoc môže volič požiadať aj v prípade, keď nedokáže vložiť obálku do volebnej schránky svojpomocne. Opäť však platí, že to namiesto neho nemôže urobiť člen volebnej komisie.

Zdroj: minv.skPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 188 krát 5 0.5