Čo všetko musíte ohlasovať v Sociálnej poisťovni?

24.04.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Rôzne životné situácie znamenajú aj rôzne oznamovacie povinnosti. Viete, v ktorých prípadoch o zmene musíte dať vedieť aj Sociálnej poisťovni?


Oznamovaciu povinnosť Sociálnej poisťovni neberte na ľahkú váhu. Ak zmeny nevykonáte, prípadne na ne zabudnete, môže sa pokojne stať, že nedostanete peniaze pri práceneschopnosti, prestane vám chodiť dôchodok, materská dávka či dokonca hrozí, že budete musieť niektoré dávky aj vrátiť.

Zmeny, ktoré treba nahlásiť

Ak poberáte dôchodok, dávky v nezamestnanosti, nemocenské, materské či ošetrovné, dávky garančného poistenia či úrazové dávky, musíte Sociálnej poisťovni nahlásiť každú zmenu, ktorá má vplyv na výplatu dávky, a to výhradne do 8 dní - napr. zmena adresy alebo zmena čísla bankového účtu, na ktorý sa dávka vypláca.

Príjemca dôchodkovej dávky nahlasuje aj zmenu účtu, na ktorý sa dôchodok poukazuje, výkon práce v zahraničí, výšku dôchodku zo zahraničia a siroty nahlasujú aj zmeny v štúdiu. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby nahlasujú začiatok a skončenie prerušenia poistenia.

V praxi poznáme najmä štyri veľké okruhy prípadov, kedy musíte nahlásiť zmenu Sociálnej poisťovni. Týkajú sa platenia poistného, poberania dôchodku, poberania dávok, PN a invalidity.

 

Čo všetko treba ohlásiť v Sociálnej poisťovni

Ak ste zamestnanec, rieši za vás firma

Ak ste zamestnancom, všetky úkony spojené so Sociálnou poisťovňou za vás vyrieši zamestnávateľ.

Ak ste SZČO s oprávnením, musíte vrátiť oprávnenie

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba s oprávnením a vašu činnosť už nevykonávate - okrem zrušenia živnosti na živnostenskom úrade by ste mali zrušiť aj toto oprávnenie v inštitúcii, ktorá ho vydala. Zrušenie tohto oprávnenia je Sociálnej poisťovni povinná oznámiť príslušná inštitúcia, ktorá oprávnenie vydala. Týka sa to najmä lekárov, zubných lekárov, veterinárov, stavebných inžinierov, atď. Ak na to SZČO s oprávnením zabudne, alebo to neurobí, môže od neho Sociálna poisťovňa požadovať platby za poistné.

Autori a umelci musia odovzdať čestné vyhlásenie

Povinnosti majú pri rušení činnosti napríklad aj autori či umelci. Potrebujú odovzdať Sociálnej poisťovni čestné prehlásenie, že už nevykonávajú danú samostatne zárobkovú činnosť. Na základe tohto čestného vyhlásenia im zaniká povinnosť platiť poistné odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni.

Všetky SZČO musia nahlásiť prerušenie živnosti

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby sú povinní Sociálnej poisťovni oznámiť prerušenie povinného poistenia na tlačive "Registračný list FO" do ôsmich dní od prerušenia.

Deje sa tak najmä v týchto prípadoch:

  • od 11. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania do skončenia potreby tohto ošetrovania (OČR),
  • v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne poistenej SZČO,
  • odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej PN až do jej skončenia,
  • počas trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak v tomto období podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne poistenej SZČO.

Ak prerušíte činnosť, nahlasujete do 30 dní

Pozastavenie činnosti musíte oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne do 30 dní od prerušenia. Ak to neurobíte, Sociálna poisťovňa vás eviduje ako osobu povinnú platiť poistné, a tak sa vlastným zavinením môžete dostať do zoznamu dlžníkov.

Siroty nahlasujú ukončenie štúdia

Ak poberáte sirotský dôchodok, musíte v lehote do ôsmich dní oznámiť ukončenie alebo prerušenie štúdia. Ak zmenu neohlásite a sirotský dôchodok poberáte naďalej, budete musieť neprávom vyplatený sirotský dôchodok vrátiť.

Vdovy a vdovci nahlasujú dve zmeny

Ak vdova alebo vdovec uzavrie manželstvo, prípadne ak bola výplata dôchodku podmienená starostlivosťou o nezaopatrené dieťa, musí vdova alebo vdovec oznámiť včas ukončenie alebo prerušenie štúdia tohto dieťaťa. Ak vdova alebo vdovec uvedené zmeny nenahlásia, budú musieť vdovský dôchodok skôr či neskôr vrátiť.

Ak poberáte dôchodok a zmeníte adresu, účet či meno

Príjemca akéhokoľvek druhu dôchodku – musí v lehote do ôsmich dní nahlásiť zmenu adresy na doručovanie zásielok a dôchodkovej dávky, čísla účtu, na ktorý sa dôchodok poukazuje, zmenu mena a priezviska.

Ak poberáte dôchodok zo zahraničia

Poberateľ dôchodku zo zahraničia – musí nahlásiť výšku dôchodku vyplácaného zo zahraničia na účely:

  • vianočného príspevku – povinnosť oznámiť sumu dôchodku zo zahraničia do 30. septembra, ak došlo k zmene,
  • zvýšenia starobného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku – povinnosť oznámiť sumu dôchodku zo zahraničia do ôsmich dní od priznania alebo zmeny jeho sumy.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.