Praktický sprievodca daňovou kontrolou I.

29.04.2019 | ASB Group, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


„Daňová kontrola nemusí byť pre podnikateľa strašiakom ani nočnou morou. V nasledujúcom seriáli poskytujeme rady a tipy, ako ju krok za krokom absolvovať bez stresu a nadmernej záťaže,“ hovorí Zuzana Kolárová, výkonná riaditeľka ASB Slovakia.


Materiál je pripravený poradcami zo spoločnosti ASB Group.

Čo je to daňová kontrola?

Daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane a dodržiavanie jednotlivých daňových predpisov. Daňová kontrola sa vykonáva len v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie jej účelu, čo znamená aj to, že správca dane by nemal pri jej výkone zbytočne zaťažovať daňový subjekt, no zároveň ju musí vykonať v takom rozsahu, aby čo najpresnejšie a najobjektívnejšie zistil potrebné skutočnosti pre splnenie jej účelu.

Správcom dane je podľa druhu spravovanej dane buď daňový úrad (daň z príjmov, daň zo závislej činnosti, DPH), colný úrad (spotrebné dane) alebo obec pre účely správy miestnych daní a miestneho poplatku za odpady. Legislatívny rámec daňovej kontroly určuje zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) v platnom znení.

 

Kde prebieha daňová kontrola?

Daňová kontrola sa vykonáva prioritne u daňového subjektu alebo na mieste, kde to účel kontroly vyžaduje. V praxi sa stretávame najčastejšie s dvoma prípadmi - kontrola prebieha v sídle, respektíve v prevádzkových priestoroch kontrolovaného daňového subjektu alebo v kancelárii daňového úradu.

Je to v prípadoch, ak podnikateľská činnosť kontrolovaného subjektu nevyžaduje fyzickú prítomnosť kontrolórov, alebo ak má správca dane vedomosť, že sa kontrolovaný v mieste sídla zapísaného v obchodnom alebo živnostenskom registri nenachádza. Je povinnosťou kontrolovaného umožniť zamestnancom správcu dane vstup na svoj pozemok, do svojho sídla, miesta podnikania, prevádzkových priestorov a umožniť správcovi dane rokovanie so svojimi zamestnancami.

Tak isto má kontrolovaný daňový subjekt povinnosť umožniť zamestnancom správcu dane vstup do obydlia, bytu alebo rodinného domu, ak je na tejto adrese sídlo a využíva sa na podnikanie.

Praktický sprievodca daňovou kontrolou I.

Zdroj: shutterstock

Ktorý správca dane vykonáva kontrolu?

Daňovú kontrolu nemusí vykonať len miestne príslušný správca dane. Na základe poverenia ju môže vykonať akýkoľvek vecne príslušný správca dane. To neplatí, ak je správcom dane obec. V praxi sa stretávame s prípadmi, keď sú kontrolné oddelenia niektorých daňových a colných úradov vyťaženejšie ako iné a nastávajú prípady, kedy daňoví kontrolóri vycestujú za účelom kontroly do iného regiónu Slovenska.

Ako začína daňová kontrola?

Daňová kontrola začína dňom určeným v oznámení správcu dane o daňovej kontrole. Oznámenie je doručené poštou do vlastných rúk buď priamo kontrolovanému subjektu alebo jeho zástupcovi, ak ho daňový subjekt má. Oznámenie ďalej obsahuje miesto výkonu daňovej kontroly, druh kontrolovanej dane a kontrolované zdaňovacie obdobie, zoznam kontrolovaných dokladov, písomností, účtovných záznamov a lehotu na ich predloženie.

Ak nemožno daňovú kontrolu začať v deň uvedený v oznámení (napr. z dôvodu choroby, dovolenky, pracovnej cesty), je možné si do ôsmych dní od doručenia oznámenia dohodnúť iný termín začatia kontroly, najneskôr však do 40 dní odo dňa doručenia oznámenia. V praxi odporúčame ihneď po doručení oznámenia kontaktovať správcu dane telefonicky, prípadne e-mailom a odsúhlasiť si termín a presný rozsah požadovaných dokladov.

Ak sa vykonáva kontrola nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH alebo jeho časti, daňová kontrola je začatá v deň spísania "Zápisnice o začatí daňovej kontroly".

Môže sa začať daňová kontrola aj bez písomného oznámenia?

V presne vymedzených prípadoch daňová kontrola môže začať aj bez predchádzajúceho písomného oznámenia. Je to najmä na pokyn orgánov činných v trestnom konaní, pri páchaní trestnej činnosti alebo napríklad pri oprávnenom podozrení, že účtovné doklady budú pozmenené, znehodnotené alebo zničené.

Prvá časť seriálu je venovaná téme otvorenia daňovej kontroly. V ďalšom pokračovaní popisujeme prípravu podkladov a dokumentov, priebeh kontroly a jej procesný postup. Sériu ukončíme vypracovaním protokolu a vyrubovacím konaním, ktoré môže po ukončení daňovej kontroly nasledovať.

ASB Group je externým poskytovateľom služieb v oblasti účtovníctva, daní, miezd, transakčného poradenstva a korporátnych služieb. Komunikácia so správcom dane a zastupovanie našich klientov v daňových, colných konaniach a pri daňových kontrolách, je jedným z hlavných pilierov našich daňových služieb.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvo