Ako podať daňové priznanie po smrti daňovníka (návod)

06.05.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Aj v ťažkom období, ktorým si rodina prechádza, je potrebné myslieť na povinnosti. Ak zosnulý podnikal alebo mal aj iné príjmy ako zo závislej činnosti – bude potrebné podať daňové priznanie.


So smrťou blízkej osoby často prichádza aj množstvo povinností pre pozostalých. Okrem vybavovania pohrebu a dedičského konania je potrebné vysporiadať aj daňové povinnosti zosnulého. Ak daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrie, povinnosť podať daňové priznanie z jeho zdaniteľných príjmov za príslušnú časť roka pripadá na jeho dediča.

Kto podáva daňové priznanie po zosnulom

Ak dedíte po zosnulom – potom dedíte okrem aktív aj pasíva. Zároveň je vašou povinnosťou vysporiadať daňové povinnosti. Ak dedí niekoľko ľudí, daňové priznanie podáva ten, ktorému to vyplýva z dohody dedičov. Pokiaľ sa dediči nedohodnú na tom, kto podá daňové priznanie, dediča povinného podať daňové priznanie za zosnulého daňovníka určí správca dane.

Daňové priznanie za zomrelého daňovníka nemusí podávať len dedič, môže to byť aj osoba, na ktorú prechádzajú peňažné nároky zomrelého zamestnanca podľa § 35 Zákonníka práce. Podať daňové priznanie za zosnulého musí dedič aj vtedy, ak mal podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie pred svojím úmrtím, no túto povinnosť už nestihol splniť.

 

daňové priznanie po zosnulej osobe

Dokedy treba podať daňové priznanie po zosnulom

Lehotou na podanie daňového priznania po zosnulom sú 3 kalendárne mesiace po jeho smrti. Pre dediča existuje možnosť podať žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Táto žiadosť však musí byť podaná najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie.

Ako podať daňové priznanie po zosnulom

Zamestnávateľ vystaví doklad - potvrdenie o zamestnávateľom vyplatenom príjme - pričom v úhrne jeho príjmov budú uvedené aj príjmy, na ktoré prešlo právo podľa Zákonníka práce. Dedič, ktorý podáva daňové priznanie vyplní prvú stranu priznania (údaje o osobe, za ktorú ho podáva) a na 2. strane vyplní II. oddiel - údaje o dedičovi, ktorý podáva daňové priznanie.

Prílohou priznania je tlačivo "Potvrdenie o zamestnávateľom vyplatených zdaniteľných príjmoch", úmrtný list nie je prílohou daňového priznania.

Príjem pozostalých na príjem zamestnanca

Smrťou zamestnanca nezanikajú jeho peňažné nároky zo zamestnania. Čo to znamená v praxi? Do štvornásobku priemerného mesačného zárobku zosnulého prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, a to ak s ním žili v čase smrti v domácnosti.

Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet. Pozostalí majú nárok aj na dôchodok. Všetky príjmy, ktoré takto prešli na rodinu musia byť zdanené v daňovom priznaní po zosnulom. Ak dedič získa príjem po zosnulom po podaní daňového priznania, bude musieť zdaniť uvedené príjmy v dodatočnom daňovom priznaní.

Daňové priznanie po smrti živnostníka

V prípade úmrtia podnikateľa, resp. SZČO majú pozostalí na výber z dvoch možností: pokračovať v živnosti alebo nie. V prípade, že dedič nemá záujem pokračovať v podnikaní po zomrelom živnostníkovi, tak má povinnosť podať do 3 mesiacov po skončení posledného zdaňovacieho obdobia daňové priznanie k dani z príjmov a v rovnakej lehote zaplatiť daň.

V tomto prípade podáva daňové priznanie typu B.

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5