Koľko stojí súdny spor, v ktorom vymáhate pohľadávku?

09.05.2019 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ak chcete na neplatiča poslať exekútora, súdu sa väčšinou nevyhnete. S akými nákladmi treba počítať pri súdnom vymáhaní pohľadávky?


Súdny poplatok sa platí takmer vždy, dá sa na ňom však ušetriť

Podanie žaloby je zo zákona spojené s povinnosťou uhradiť súdny poplatok. Na ten si treba prichystať čiastku zodpovedajúcu 6 % z hodnoty vymáhanej sumy, vždy však aspoň 16,50 eur. Horná hranica súdneho poplatku je 16 596,50 eur, pri nároku na zaplatenie pohľadávky z obchodného záväzku až 33 193,50 eur.

Zákon o súdnych poplatkoch ponúka aj možnosť zníženia súdneho poplatku. Ak namiesto klasickej žaloby o zaplatenie pohľadávky uplatníte nárok formou návrhu na vydanie platobného rozkazu v tzv. upomínacom konaní, zaplatíte na poplatku len 50 % z percentnej sadzby stanovenej v sadzobníku súdnych poplatkov (aktuálne teda 3 % z hodnoty vymáhanej sumy).

Uvedený návrh sa podáva formou elektronického formulára dostupného na webových stránkach Ministerstva spravodlivosti, jeho podanie vyžaduje dátovú schránku (bližšie viď. Rýchle a lacné vymáhanie pohľadávok? Skúste upomínacie konanie). Pokiaľ nemáte technické zázemie na iniciovanie upomínacieho konania vy sami, môže byť riešením vyhľadanie advokáta, ktorý túto službu poskytuje.

 

Kedy súdny poplatok neplatíte

Bez zaplatenia súdneho poplatku sa súd žalobou nebude zaoberať. Zákon ale z povinnosti hradenia poplatku pripúšťa výnimky, ktoré možno rozdeliť do dvoch kategórií. Prvou je plošné oslobodenie od súdneho poplatku, ktoré sa týka buď konkrétnych súdnych konaní, alebo zákonom vymedzených osôb.

Od platenia poplatku je oslobodené napríklad konanie vo veciach vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí. Poplatok nemusíte riešiť ani vtedy, ak ste žalobcom v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania alebo ak ste nevydatá matka domáhajúca sa zaplatenia príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.

Oslobodený od poplatku je aj ten, komu bol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa Zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Druhej výnimky z povinnosti platenia poplatku sa treba aktívne domáhať na súde v zmysle ustanovenia § 254 Civilného sporového poriadku.

Podmienkou priznania oslobodenia podľa uvedeného ustanovenia je odôvodnenosť takéhoto postupu vašimi pomermi. Judikatúra spresnila, že sa pritom nezohľadňuje len výška vašich príjmov či množstvo disponibilných finančných prostriedkov, ale tiež vaše možnosti si tieto prostriedky zaobstarať a vaše celkové pomery, súd prihliada aj k charakteru sporu (rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn.  22 Cdo 5738/2015). Tlačivo pre dokladovanie pomerov v súvislosti s návrhom na oslobodenie od poplatkov nájdete opäť na stránkach Ministerstva spravodlivosti.

Koľko stojí súdny spor, v ktorom vymáhate pohľadávku?

Zdroj: shutterstock

Odmenu advokáta si vyčíslite aj vtedy, keď nie ste zastúpení

Výpočet trov právneho zastúpenia pre vás môže byť dôležitý napriek tomu, že vy sami pri podaní žaloby pomoc advokáta nevyhľadáte. Ak totiž spor prehráte a dlžník bude právne zastúpený, pravdepodobne vás neminie povinnosť nahradiť trovy tohto právneho zastúpenia. Toto pravidlo však platí aj opačne – ak sa necháte advokátom zastúpiť vy a súdne konanie dopadne vo váš prospech, zaplatí dlžník náklady na advokáta vám.

Keď sú teda právne zastúpené obe strany, platí porazený hneď dvakrát – najskôr svojmu advokátovi a potom ešte advokátovi protistrany. Právnemu zástupcovi protistrany sa však nenahrádza odmena dojednaná nad rámec právnych predpisov; výška náhrady zodpovedá tzv. tarifnej odmene advokáta určenej podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z.

S výpočtom odmeny za 1 úkon právnej služby vám pomôže nižšie pripojená tabuľka. Pre základnú predstavu počítajte s tým, že advokát urobí pri vymáhaní pohľadávky aspoň 2 úkony (prevzatie a príprava zastúpenia, podanie žaloby). Ak sa dlžník bude aktívne brániť, počet platených úkonov sa, samozrejme, zvyšuje (samostatným úkonom je napr. účasť advokáta na pojednávaní či podanie odvolania).

Údaje pre výpočet výšky tarifnej odmeny advokáta

 

Hodnota vymáhanej sumy Výška odmeny advokáta

1.

do 165,97 €

16,60 €

2.

nad 165,97 € do 663,88 €

16,60 € + 1,66 € za každých aj začatých 33,19 € prevyšujúcich sumu 165,97 €

3.

nad 663,88 € do 6 638,78 €

41,49 € + 9,96 € za každých aj začatých 331,94 € prevyšujúcich sumu 663,88 €

4.

nad 6 638,78 € do 33 193,92 €

220,74 € + 16,60 € za každých aj začatých 1 659,70 € prevyšujúcich sumu 6 638,78 €

5.

nad 33 193,92 €

486,29 € + 6,64 € za každých aj začatých 3 319,39 € prevyšujúcich sumu 33 193,92 €

Príklad: Ak vymáhate pohľadávku vo výške 1 500 , bude odmena za 1 úkon 71,37  [41,49 +  (3 x 9,96 )]

Prečítajte si tiež:

K tarifnej odmene sa ešte na každý úkon pripočíta suma tzv. paušálnej náhrady určenej na financovanie výdavkov súvisiacich s poskytovaním právnych služieb (napr. telekomunikačné výdavky). Pre rok 2019 je tato náhrada 9,80 eur na 1 úkon. Ak je advokát platca DPH, zvyšujú sa trovy právneho zastúpenia aj o sumu zodpovedajúcu DPH.

Okrem uvedených nákladov sa môže v súdnom konaní vyskytnúť potreba úhrady trov na zabezpečenie dôkazného prostriedku (znalecký posudok apod.), prípadne sa môže odmena advokáta navýšiť o náhradu za stratu času (ak je úkon vykonaný v mieste, kde advokát nemá sídlo). Aj pri uvedených nákladoch možno kalkulovať s tým, že ich vo finále nahradí porazená strana súdneho sporu.

Prilepšiť si môžete paušálnou náhradou nákladov

Ak žalujete pohľadávku z obchodného záväzku, môžete okrem náhrady trov konania požadovať aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. Nárok na túto náhradu vzniká omeškaním dlžníka, a to bez potreby osobitného upozornenia. Výšku paušálnej náhrady stanoví § 2 Nariadenia vlády č. 21/2013 Z.z.; aktuálne  možno na tejto náhrade požadovať 40 eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania dlžníka.

Len pre úplnosť zdôraznime, že paušálnu náhradu nákladov podľa uvedeného nariadenia nemožno žiadať, ak je dlžníkom spotrebiteľ.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.