Ako prebieha preberanie nehnuteľnosti pri prenájme?

08.05.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Na čo si dať pozor, keď sa sťahujete do podnájmu? Pripravili sme praktický článok o preberaní nehnuteľnosti.


Bývanie v prenájme, resp. podnájme je na Slovensku obľúbené najmä vo väčších mestách. Rovnako ako pri kúpe bytu, aj pri preberaní nehnuteľnosti z titulu podnájmu si treba všímať množstvo vecí. Vyhnete sa tak problémom v budúcnosti. Dobrá príprava je polovica úspechu.

Po obhliadke bytu či domu často dochádza ihneď k podpisu zmluvy. Nie je to nič výnimočné, avšak vyhraďte si čas na porovnanie nájomnej zmluvy s realitou. Pri preberaní nehnuteľnosti je zväčša prítomný majiteľ bytu či domu, realitný maklér a budúci používatelia nehnuteľnosti.

ako prebieha prebranie nehnuteľnosit

 

Tieto body si všímajte pri podpise zmluvy

Nájomnú zmluvu si dostatočne preštudujte a urobte tak v pokoji, bez nátlaku. Pokiaľ sú v objekte vášho nájmu (byt či dom) nejaké nedostatky, niečo nefunguje alebo je poškodené, je dôležité to zapísať do zmluvy.

Rovnako tak napríklad suma, ktorú budete platiť mesačne za prenájom – musí byť v zmluve jasne zadefinovaná výška prenájmu, výška platieb za energiu, zálohové platby, vyúčtovanie energií a všetky časti musia byť popísané zvlášť, nikdy ako celok. V opačnom prípade je nájomná zmluva neplatná.

Neurčité označenie predmetu nájmu vám môže v budúcnosti spôsobiť problémy. Dobré je preto v nájomnej zmluve uviesť list vlastníctva, na ktorom je nehnuteľnosť zapísaná, katastrálne územie, súpisné číslo budovy, poschodie, číslo bytu alebo nebytového priestoru a výmeru. Ideálne je, ak je prílohou zmluvy kópia listu vlastníctva.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú alebo určitú, štandardne majitelia alebo aj prenajímatelia hľadajú nájomníkov na dobu minimálne 1 roka, výnimočne na pol roka po dohode.

Pri začiatku nájmu sa často platí zábezpeka. Zvyčajne ide o vratnú zálohu vo výške nájomného po skončení nájmu, keď sa nehnuteľnosť vráti majiteľovi v stave, v akom sa nehnuteľnosť prenajala. Toto by malo byť určite jasne stanovené aj v zmluve.

V zmluve by mali byť stanovené aj termíny splatnosti a spôsob platenia nájomného. Ak prenajímateľ nesúhlasí s tým, aby nájomca v byte či dome býval s inými osobami alebo s domácim zvieraťom, zahrnie to do zmluvy. Dohodnúť je potrebné aj právo pravidelnej kontroly prenajímanej nehnuteľnosti.

V zmluve by tiež mal byť uvedený zákaz rekonštrukcie bytu. Ak nájomca v byte niečo upraví bez vedomia prenajímateľa, je to dôvod na okamžitú výpoveď. Treba myslieť aj na zákaz využívať byt na iné účely ako na bývanie (napríklad na podnikanie), zákaz vykonávať v byte stavebné alebo iné úpravy.

Čo všetko musí obsahovať preberací protokol:

  • všeobecné náležitosti ako je uvedenie preberacích/odovzdávacích strán, presné zadefinovanie bytových a nebytových priestorov, ktoré sú predmetom preberania,
  • zoznam odovzdávanej písomnej dokumentácie (návody na údržbu a ošetrenie, zmluva o správe),
  • počet odovzdávaných kľúčov,
  • merače energií (elektrina, teplo, voda),
  • štandard, resp. vybavenie nehnuteľnosti,
  • stav pri preberaní, výhrady a dojednania (nájdené nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť).

Ako ošetriť zvyšovanie nájomného

Ak uzatvárate zmluvu na dlhšie ako jeden rok, v zmluve si vopred dohodnite mechanizmus prípadného zvyšovania nájomného. V prípade, že uzavriete nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, myslite na to, že ju môžete vypovedať len zo zákonných dôvodov s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Zmluva musí odrážať realitu

Ak ide o súpis vecí v byte či dome, dajte si pozor, aby boli všetky riadne zapísané. Na druhej strane, pokiaľ je v zmluve (alebo prílohe) uvedený súpis vecí, je to pre nájomcu určitá nevýhoda, keďže za tieto veci preberá zodpovednosť.

Odpis meracích zariadení

Aby nevznikli komplikácie spojené s platením nadspotrebe, ku dňu prevzatia bytu či domu je potrebné spraviť odpis meračov.

Preverte veľkosť nehnuteľnosti

Údaje v katastri nehnuteľností sa niekedy môžu líšiť od reality, najspoľahlivejšie preto je nehnuteľnosť si premerať napríklad laserovým meradlom. Druhou možnosťou je projektová dokumentácia, ktorú by ste mali nájsť na stavebnom úrade, avšak ani tá nie je na 100% spoľahlivá. Robte tak najmä v prípade, že sa vám „nezdá“ veľkosť nehnuteľnosti.

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 5 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo