Predávate byt bez energetického certifikátu? Pripravte si 500 eur na pokutu

21.05.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Vlastniť energetický certifikát musia nielen majitelia budov určených na predaj, ale aj prenajímatelia či majitelia novostavieb. Získať certifikát vyžaduje isté úsilie. No spoliehať sa na to, že na vás neprídu alebo že si ho vybavíte dodatočne sa určite nevypláca.


Inštitút energetického certifikátu bol zavedený, aby bolo možné zistiť energetickú náročnosť nehnuteľnosti a aby boli podmienky na jej určenie rovnaké a porovnateľné v rámci celej republiky. Energetický certifikát má presne stanovený vzhľad a rozsah údajov.

Dozviete sa z neho, do akej miery je budova energeticky hospodárna. Na štítku energetického certifikátu je na farebnej škále vyznačené zaradenie do tried A až G a vo vedľajšom stĺpci nájdete zaradenie vášho domu alebo bytu. Samostatne sa vyznačuje primárna energia a emisie CO2.

Presný zoznam údajov, ktoré musí certifikát obsahovať určuje zákon č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov.

 

Aké sú energetické triedy

Vaša budova po preskúmaní energetickej náročnosti bude zaradená do jednej zo siedmich tried označených písmenami A až G.

 • energetická trieda A
  • Mimoriadne úsporná budova. Túto triedu dosahujú predovšetkým pasívne domy. Na vykurovanie takéhoto rodinného domu spolu s energiou potrebnou na prípravu teplej vody je potrebných najviac 54 kWh/m2 za rok.
 • energetická trieda B
  • Energeticky úsporný dom. Jedná sa o nízkoenergetické domy s ročnou spotrebou energie medzi 55 až 110 kWh/m2.
 • energetická trieda C
  • Budovy s touto energetickou triedou vyhovujú požiadavkám energetickej hospodárnosti. Celková ročná spotreba energií sa pohybuje medzi 111 až 165 kWh/m2.
 • energetická trieda D
  • Ak sa celková ročná spotreba energií pohybuje medzi 166 a 220kWh/m2, považuje sa stav budovy za nevyhovujúci požiadavkám energetickej náročnosti.
 • energetická trieda E
  • Budovy s ročnou spotrebou energií v rozmedzí 221 až 275 kWh/m2 patria medzi nehospodárne.
 • energetická trieda F
  • Ako veľmi nehospodárne budovy sú tie, ktorých ročná spotreba neklesne pod 276 kWh/m2.
 • energetická trieda G
  • Spotreba energií nad 258 kWh/m2 ročne zaradí dom alebo byt do poslednej energetickej triedy medzi mimoriadne nehospodárne budovy.

Platnosť certifikátu je 10 rokov. Pri novostavbách je súčasťou podkladov ku kolaudácii. Bez neho vám stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie nevydá.

Všetko o energetickom certifikáte

Foto: Shuttenstock

Kto musí vlastniť energetický certifikát

Vlastniť energetický certifikát nemusia všetci majitelia nehnuteľností.

Túto povinnosť zákon určuje vlastníkom:

 • budov, ktoré sa predávajú;
 • budov, ktoré sa prenajímajú;
 • novostavieb;
 • významne obnovovaných budov (ak je rekonštrukcia obalovej konštrukcie budovy väčšia než 25 % plochy: zateplenie, výmena okien, nadstavba, prestavba a pod.).

Zákon vymenováva aj budovy, ktoré energetický certifikát nepotrebujú:

 • kostoly a modlitebne;
 • dočasné stavby, ktorých užívanie nie je dlhšie ako dva roky;
 • priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie;
 • bytové budovy, ktoré sa užívajú menej než štyri mesiace v roku;
 • samostatne stojace budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50 m2;
 • budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia.

Ako získať energetický certifikát

Výpočet energetického hodnotenia vychádza z troch hodnôt: projektového, normalizovaného a prevádzkového hodnotenia. Prevádzkové energetické hodnotenie sa určí nameraním skutočnej spotreby energie v budove. Projektové hodnotenie vychádza z výpočtov spotreby energie podľa projektovej dokumentácie.

Normalizované energetické hodnotenie vychádza z použitia údajov o vonkajších klimatických podmienkach, o vnútornom prostredí budovy, o spôsobe jej užívania a ďalej z údajov o stavebnej konštrukcii budovy a jej technickom systéme.

Aby vám mohol byť certifikát vystavený, musíte si prichystať aj projektovú dokumentáciu. Ďalšie údaje zistí odborník, prípadne stavebný inžinier pri obhliadke budovy. Technické prevedenie stavebných prác a tepelných mostov sa zistí pomocou termokamery taktiež pri prehliadke budovy.

Cena za vypracovanie energetického certifikátu závisí od veľkosti budovy. Pri štandardnom rodinnom dome sa pohybuje približne od 150 eur. Vybaviť energetický certifikát si môžete online, alebo oslovte špecializovanú spoločnosť vo vašom okolí.

Nie vždy je nutná obhliadka budovy a vyhotovenie certifikátu môže byť aj zrýchlené (už do 3 dní).

Pokuty z nesplnenia povinnosti

Štátna energetická inšpekcia vykonáva štátny dozor a môže udeľovať pokuty vlastníkom objektov na jednej strane a osobám vykonávajúcim certifikáciu na strane druhej.

Pokuty sa udeľujú vo výške od 500 do 3000 eur a môžu byť udelené fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorý je vlastníkom budovy, ak:

 • nezaobstará energetický certifikát aj keď mu podľa zákona táto povinnosť vyplýva,
 • neuschová energetický certifikát po celý čas jeho platnosti,
 • neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy,
 • neodovzdá osvedčenú kópiu energetického certifikátu nájomcovi pri prenájme budovy,
 • neodovzdá projektové energetické hodnotenie nadobúdateľovi budovy pri jej predaji pred začatím výstavby budovy alebo rozostavanej budovy,
 • neuvedie ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy alebo jej samostatnej časti v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.