Povinnosť podať kontrolný výkaz DPH: všetko, čo potrebujete vedieť

20.05.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Kontrolný výkaz DPH bol v roku 2014 zavedený ako jeden z nástrojov boja proti daňovým podvodom na Slovensku. Viete, za akých podmienok ste povinný a naopak kedy nie ste povinný ho podať? V našom článku vám prinesieme užitočné informácie k tejto problematike.


Ak ste platcami DPH, určite sa každoročne zaoberáte aj témou podávania kontrolného výkazu DPH. Zákon o DPH platný od 1.januára 2017 ustanovuje, kto, kedy a ako je povinný podať kontrolný výkaz. Ak máte s podávaním kontrolného výkazu skúsenosti z predošlých rokov, dobrou správou pre vás môže byť, že pre tento rok nenastali žiadne zmeny. Aj v roku 2019 je v platnosti vzor výkazu, ktorý bol zavedený 1. januára 2017.

Kto je a nie je povinný podať kontrolný výkaz DPH?

Vyplniť kontrolný výkaz DPH je povinnosťou každej osoby, ktorá je podľa §4, §5 a §6 zákona o DPH registrovaná ako platca DPH. Ak ste registrovaný podľa §7, povinnosť vyplniť kontrolný výkaz sa na vás nevzťahuje.

Ako platca DPH, kontrolný výkaz nie ste povinný vypĺňať, ak:

  • nie ste povinný podávať daňové priznanie,
  • podávate nulové daňové priznanie,
  • uvádzate v daňovom priznaní len údaje o dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa §43 alebo §47 alebo údaje o dodaní tovaru podľa §45 zákona o DPH, a súčasne v ktorom neuvádzate údaje o odpočítaní dane alebo uvádzate len odpočítanie dane pri dovoze tovaru do tuzemska.

Prečítajte si tiež:


 

ako podať kontrolný výkaz DPH

K elektronickému vyplneniu výkazu treba elektronický podpis

Kontrolný výkaz sa podáva elektronicky - vo formáte XML. Vyplniť ho môžete na portáli finančnej správy alebo v aplikácii s názvom eDane, ktorá spadá pod Finančné riaditeľstvo SR. Po jeho vyplnení je ho možno odoslať priamo do elektronickej podateľne.

K podaniu kontrolného výkazu je potrebné, aby ste disponovali kvalifikovaným elektronickým podpisom. Výnimku máte vtedy, ak máte so správcom dane uzavretú písomnú dohodu o elektronickom doručovaní v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok).

V závislosti od toho, aké máte zdaňovacie obdobie (kalendárny mesiac, kalendárny štvrťrok), je nutné výkaz podať vždy do 25 dní od skončenia tohto zdaňovacieho obdobia.

Výkaz neobsahuje všetky údaje uvedené v daňovom priznaní

V kontrolnom výkaze sa uvádzajú detailné informácie o všetkých transakciách platiteľa dane, ktoré podliehajú slovenskej DPH. Podrobné údaje o všetkých uskutočnených a prijatých zdaniteľných obchodoch, sú vykazované na základe vystavených a prijatých faktúr o dodaní tovarov alebo služieb, kedy vzniká platiteľovi dane povinnosť uhradiť daň, alebo nárok na odpočet dane.

Nie všetky údaje, ktoré uvádzate vo svojom daňovom priznaní, budú uvedené aj v kontrolnom výkaze. Poskytnuté plnenia, ktoré ste ako platiteľ DPH povinný uvádzať v súhrnnom výkaze a taktiež údaje o vyvezených tovaroch do tretích štátov, nie je potrebné uvádzať do kontrolného výkazu.

Chybu vo výkaze je možné opraviť

Na opravu nesprávnych alebo chýbajúcich údajov vo výkaze máte prakticky dve možnosti. Ak chybu zistíte pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu, podáte tzv. opravný kontrolný výkaz. Tento výkaz plne nahrádza pôvodný kontrolný výkaz, na ktorý sa viac už neprihliada.

Do opravného kontrolného výkazu je potrebné uviesť znova všetky údaje, aj tie pôvodné, aj opravené, príp. chýbajúce. Po uplynutí lehoty na podanie výkazu je možné nesprávne alebo chýbajúce údaje opraviť podaním dodatočného kontrolného výkazu.

V takomto prípade nemusíte automaticky podávať aj dodatočné daňové priznanie. V dodatočnom kontrolnom výkaze uvádzate len opravené alebo doplnené chýbajúce údaje.

Povinnosti súvisiace s výkazom sa oplatí dodržiavať

Kontrolný výkaz je potrebné podať do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia. Nie je možné túto povinnosť vynechať alebo odložiť na neskôr. Údaje vo výkaze musia byť taktiež správne, úplné a v prípade zistenia nedostatkov musia byť tieto napravené v stanovených lehotách.

V prípade porušenia uvedených náležitostí vás bohužiaľ neminú sankcie stanovené daňovým úradom. Pokuta je až do výšky 10 000 eur a v prípade opakovaného porušenia až do výšky 100 000 eur v závislosti od závažnosti a dĺžky trvania porušenia.

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5