Veriteľ môže získať platobný rozkaz do 10 dní - ako sa brániť?

30.05.2019 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Platobný rozkaz umožňuje rýchlejšie vymoženie peňažnej pohľadávky. Ako požiadať o jeho vydanie, ak ste veriteľ a ako sa proti nemu účinne brániť, ak ste dlžník?


Pred vydaním platobného rozkazu sa stanovisko dlžníka neskúma

Právna úprava platobného rozkazu slúži najmä veriteľom, ktorí majú svoje nezaplatené pohľadávky riadne zdokumentované. Návrh na vydanie platobného rozkazu totiž musí byť koncipovaný a podložený listinnými dôkazmi tak, aby zo skutkového hľadiska nevzbudzoval pochybnosti a aby z neho súd mohol spoľahlivo zistiť, že pre priznanie požadovaného nároku boli splnené všetky podmienky stanovené príslušnou právnou normou.

 

Praktické príklady:

V prípade vymáhania pohľadávky z typickej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi podnikateľmi ohľadom tovaru, by sa k návrhu na vydanie platobného rozkazu mali ako dôkazné prostriedky priložiť: objednávka kupujúceho, dodací list potvrdený kupujúcim, faktúra a doklad o jej doručení kupujúcemu (môže byť nahradený aj podpisom kupujúceho potvrdzujúcim prevzatie faktúry).

V prípade vymáhania pohľadávky z jednoduchej zmluvy o pôžičke medzi nepodnikateľmi, by mali byť k návrhu na vydanie platobného rozkazu priložené: zmluva o pôžičke a doklad preukazujúci odovzdanie peňazí dlžníkovi (potvrdenie o prevzatí požičaných peňazí podpísané dlžníkom alebo výpis z bankového účtu či doklad o úhrade na bankový účet dlžníka).

Ak je možné o priznaní nároku alebo jeho časti rozhodnúť na základe skutočností tvrdených veriteľom, o ktorých súd nemá pochybnosti, môže vo veci vydať platobný rozkaz aj bez vyjadrenia dlžníka a bez nariadenia pojednávania. V prípade, že veriteľ spolu so žalobou predloží platobný rozkaz na špeciálnom formulári, ktorý možno nájsť na webových stránkach ministerstva spravodlivosti a zároveň uhradí súdny poplatok, mal by byť platobný rozkaz vydaný do 10 pracovných dní.

Platobným rozkazom súd dlžníkovi uloží, aby do 15 dní od jeho doručenia uplatnenú pohľadávku zaplatil a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor.

Veriteľ môže získať platobný rozkaz do 10 dní - ako sa brániť?

Foto: shutterstock

Obrana proti platobnému rozkazu musí byť rýchla a kvalifikovaná

Právoplatný platobný rozkaz je exekučným titulom; jeho účinky sa pre dlžníka v zásade nelíšia od účinkov klasického rozsudku. Vzhľadom na túto skutočnosť zákon vyžaduje, aby bol vždy doručený do vlastných rúk dlžníka. Doručenie prostredníctvom zákonnej fikcie je vylúčené. Reálne doručenie do vlastných rúk je dôležité preto, aby dlžník dostal skutočnú šancu brániť sa proti následkom právoplatného platobného rozkazu.

Adekvátnou obranou dlžníka je vecne odôvodnený odpor proti platobnému rozkazu, ku ktorému musia byť pripojené listiny, na ktoré sa dlžník v odpore odvoláva. Za vecné odôvodnenie sa považuje opis rozhodujúcich skutočností, o ktoré dlžník opiera svoju obranu proti uplatnenému nároku.

Úplne nedostatočným bude tzv. blanketný odpor (t.j. len stručné stanovisko dlžníka v zmysle „pohľadávku neuznávam a podávam odpor“); postačovať nebude ani odpor, v ktorom sa dlžník bude „brániť“ žiadosťou o povolenie splátok či zlou finančnou situáciou (viď napr. rozhodnutie Krajského súdu v Žiline, sp.zn. 10Co/155/2017 alebo rozhodnutie Krajského súdu v Nitre sp.zn. 25Co/440/2016).

Uvádzať treba vždy skutočnosti, ktoré spochybňujú nárok veriteľa (alebo prinajmenšom jeho uplatnenú výšku). Odôvodený odpor by sa mal teda vysvetľovať, prečo pohľadávka priznaná platobným rozkazom voči dlžníkovi ani nevznikla či nemohla vzniknúť, príp. popisovať, prečo pohľadávka už zanikla.

Ako už bolo uvedené vyššie, odpor musí byť podaný do 15 dní od doručenia platobného rozkazu. Odpor, ktorý bol podaný oneskorene alebo bez vecného odôvodnenia súd odmietne. Platobný rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu (ak odpor nebol podaný vôbec alebo nebol podaný včas) alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o odmietnutí odporu z dôvodu jeho nedostatočného odôvodnenia.

Na základe právoplatného platobného rozkazu môže veriteľ následne priznanú pohľadávku vymáhať v exekučnom konaní.

Platobný rozkaz a trovy konania

Súdny poplatok spojený s návrhom na vydanie platobného rozkazu je 6 % z výšky vymáhanej čiastky, najmenej však 16,50 eura. Určenie výšky trov právneho zastúpenia sa nelíši od spôsobu jej stanovenia v iných súdnych konaniach iniciovaných za účelom vymáhania peňažných pohľadávok (bližšie: Koľko stojí súdny spor, v ktorom vymáhate pohľadávku?).

Ak je priznaná výška pohľadávky v poriadku a vy by ste sa chceli brániť iba proti výroku o výške náhrady trov konania priznaných platobným rozkazom, nepoužijete ako opravný prostriedok odpor, ale klasické odvolanie. Dôvodom odvolania nemusí byť len nesprávne vyčíslenie výšky náhrady trov konania; pripúšťa sa aj dotvrdenie podmienok pre nepriznanie náhrady trov z dôvodov hodných osobitného zreteľa – napr. ak tento postup odôvodňujú vaše sociálne a majetkové pomery (viď rozhodnutie Krajského súdu Košice, sp.zn. 11Co/310/2018).


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.