Budete hradiť škodu na zdraví, ak zraníte spoluhráča pri futbale?

03.06.2019 | Barbora Magočová, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Dodržujete všetky zákonné povinnosti v snahe vyhnúť sa plateniu za spôsobenú škodu? Podľa zákona k zodpovednosti za škodu postačí, ak si nepočínate tak, aby k škode nedošlo.


Povinnosť predchádzať škodám sa týka úplne každého

Podľa zákona platí, že ak niekto poruší povinnosť, ktorú možno výslovne vyvodiť zo znenia právneho predpisu, bude musieť nahradiť škodu, ktorá v dôsledku tohto porušenia vznikne. Okrem nutnosti dodržovania konkrétne stanovených právnych povinností by ste však nemali pri nijakej činnosti zabúdať ani na tzv. všeobecnú preventívnu povinnosť, ktorá je zakotvená v ustanovení § 415 Občianskeho zákonníka.

Podľa tohto ustanovenia totiž môžete byť zaviazaní k plateniu náhrady škody aj vtedy, ak ste nijakú zákonom konkretizovanú povinnosť neporušili; postačí, ak škoda vznikla kvôli tomu, že ste si nepočínali tak, aby k nej nedošlo. Škodou sa pritom nemyslí len škoda na majetku, ale aj na zdraví, na prírode a na životnom prostredí.

 

Pri športe berte ohľad aj na druhých, nielen na seba

Jednou zo skupín prípadov, v ktorých bývajú škodcovia veľmi často zaviazaní k náhrade škody kvôli porušeniu všeobecnej preventívnej povinnosti, sú športové úrazy. Ohľadom zranení, ktoré vznikli pri kolektívnych športoch (pred súdy sa dostávajú najmä úrazy spôsobené pri futbale), prijala judikatúra názor, že nie každé porušenie pravidiel hry možno posúdiť ako porušenie prevenčnej povinnosti v zmysle § 415 Občianskeho zákonníka.

Za náhradu škody na zdraví bude zodpovedný ten, kto sa dopustil porušenia s určitou vyššou mierou intenzity, ktorá podstatne vybočuje z bežného spôsobu hry (bližšie rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 25 Cdo 493/2015). Uvedené stanovisko súdy zdôvodnili tak, že pri prísnejšom výklade kladúcom neprimerané požiadavky na opatrnosť hráčov by futbal (či iné kolektívne športy založené na súperení) úplne stratili svoju atraktivitu a zmysel.

Povinnosť k náhrade škody na zdraví teda podľa súdov vzniká pri zákrokoch, ktoré zjavne vybočujú z bežného spôsobu hry. Neopatrnosť vás však môže pripraviť o peniaze aj vtedy, ak šport nepestujete aktívne a užívate si ho len v pozícii diváka. Súdy napríklad uzavreli, že s odkazom na nedodržanie všeobecnej prevenčnej povinnosti nemožno priznať v plnej výške náhradu škody na zdraví divákovi automobilových závodov (rally), ktorý sledoval závod z miesta, na ktorom mohol byť prechádzajúcimi vozidlami ohrozený, a to napriek tomu, že prístup na toto miesto nebol usporiadateľom závodu zakázaný (rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 25 Cdo 1598/2005).

Budete hradiť škodu na zdraví, ak zraníte spoluhráča pri futbale?

Foto: shutterstock

Na čo treba dávať pozor pri starostlivosti o majetok

Nad hroziacou škodou sa treba vždy zamyslieť aj pri rozhodovaní, do akej miery sa budete starať o svoj pozemok či stavbu. Ak vám aj povinnosť niektorých udržiavacích prác právne predpisy neukladajú, zvážte, či kvôli vašej nedbanlivosti nemôže vzniknúť škoda susedovi či okoloidúcim.

Spory o porušenie prevenčnej povinnosti v súvislosti s údržbou majetku sa veľmi často týkajú škody spôsobenej rastlinstvom či drevinami. Ohľadom údržby porastu súdy zastávajú stanovisko, že vlastník nemá z hľadiska generálnej prevencie absolútnu povinnosť konať tak, aby bola vylúčená možnosť pádu stromov alebo vetiev za každých okolností; musí však postupovať tak, ako od neho možno vzhľadom ku konkrétnej situácii rozumne požadovať. Tento právny názor bol vyslovený v rozhodnutí, ktorým bol z dôvodu porušenia prevenčnej povinnosti vlastník stromov zaviazaný k náhrade škody, ktorú spôsobili na automobile padajúce vetvy.

V súdnom konaní vyšlo najavo, že vlastník síce nezanedbal bežnú údržbu stromov spočívajúcu v orezaní suchých vetiev, nezohľadnil však pokročilý vek stromov (cca 80 rokov), u ktorého už bolo možné očakávať možnosť pádu niektorých vetiev v dôsledku postupujúcej hniloby, a to napriek tomu, že pri bežnej kontrole sa nedala odhaliť (rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 25 Cdo 2508/2012).

Vo vzťahu k nebezpečným miestam na pozemku súdy dlhodobo vychádzajú z názoru, že ak pozemok nemá povahu chodníka, nie je porušením prevenčnej povinnosti vlastníka, ak nezaistí úpravu pozemku pre bezpečnú chôdzu, a to bez ohľadu na to, že je k chôdzi fakticky využívaný. Nebezpečné miesta na pozemku (napr. jamy), ktoré nie sú ani pri zvýšenej opatrnosti viditeľné, sa však musia pred prístupom zabezpečiť napr. ohradením pozemku (rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR, sp.zn. 1 Cz 25/1986).

O peniaze môžete prísť aj vtedy, ak nezabránite protiprávnemu konaniu iného

Porušenie všeobecnej prevenčnej povinnosti môže odôvodniť aj stratu peňažnej kompenzácie, ktorú by bol škodca za bežných okolností povinný zaplatiť vám. Uvedený následok na svojej vlastnej koži pocítil spolujazdec, ktorý dobrovoľne nasadol do vozidla s opitým šoférom. Šofér pod vplyvom alkoholu zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej spolujazdec utrpel závažné poranenia celého tela s trvalými následkami; zranený spolujazdec podal žalobu, v ktorej uplatnil voči šoférovi nároky zo spôsobenej škody na zdraví.

Súdy však časť jeho nárokov neuznali s odkazom na skutočnosť, že spolujazdec aj šofér sa zúčastnili oslavy, na ktorej požívali alkoholické nápoje spoločne – poškodený spolujazdec preto preukázateľne musel vedieť o tom, že do auta dobrovoľne nastupuje s opitým šoférom. V zmysle všeobecnej prevenčnej povinnosti mal teda vzniknutej škode na zdraví zabrániť buď tak, že by do auta s ohľadom na okolnosti ani nenasadol, prípadne mohol šoféra od riadenia automobilu odhovoriť.

Súdy sa preto zhodli, že spolujazdec a šofér musia škodlivé následky nehody znášať pomerne (bližšie rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 2MCdo/9/2013).Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5h