Civilný sobáš - Toto všetko budete potrebovať vybaviť

05.06.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ak ste sa so svojím partnerom rozhodli uzavrieť manželstvo civilným sobášom, čaká vás predtým niekoľko administratívnych krokov. Poďme sa spolu pozrieť, ktoré to sú, kedy je potrebné ich vybaviť a či sú spojené aj so správnymi poplatkami.


Civilný sobáš sa uzatvára slávnostným vyhlásením dvoch snúbencov o uzavretí manželstva v prítomnosti svedkov. Právoplatnosť tomuto vyhláseniu dáva matričný úrad, respektíve orgán obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku. Slávnostný manželský sľub snúbenci vyhlásia pred starostom obce/mestskej časti, primátorom alebo pred povereným poslancom obecného alebo mestského zastupiteľstva, za prítomnosti matrikára, ktorý odovzdá novomanželom sobášny list.

Zároveň je po obrade vyhotovená zápisnica, ktorá musí obsahovať:

 • mená, priezviská a rodné čísla snúbencov a ich podpisy,
 • mená, priezviská a rodné čísla svedkov a ich podpisy,
 • dátum a miesto uzavretia manželstva,
 • meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a matrikára, 
 • dohodu snúbencov o priezvisku,
 • meno, priezvisko a podpis tlmočníka, ak sa jeho prítomnosť pri uzavretí manželstva vyžaduje a ak bol ustanovený, aj odtlačok jeho úradnej pečiatky, 
 • odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.

Miesto na sobáš sa dá vybrať. Priplatíte si

Tradične sa civilný sobáš uskutočňuje na matrike. Ak ste obaja snúbenci občanmi Slovenskej republiky, miestom pre váš sobáš bude príslušný matričný úrad v obvode, v ktorom aspoň jeden z vás snúbencov má trvalý pobyt. Vyplníte formulár, priložíte potrebné doklady a dohodnete si požadovaný termín sobášu. Tento administratívny úkon je možné vykonať len za prítomnosti oboch snúbencov.

Žiadosť a potrebné doklady musíte predložiť najneskôr 7 dní pred želaným termínom sobáša. Ak máte vyhliadnutý konkrétny termín sobáša, odporúčame si nechať dostatočnú časovú rezervu (aj niekoľko mesiacov) na jeho rezerváciu, aby ste oň neprišli. Ak sa chcete zosobášiť na inom mieste, či už na inej matrike, prípadne v kaštieli, v hoteli a podobne, môže váš príslušný matričný úrad vystaviť povolenie na takýto sobáš.

Okrem návštevy príslušného úradu podľa trvalého bydliska vás ešte čaká návšteva matričného úradu podľa vášho želaného miesta sobáša. Váš matričný úrad vystaví tzv. delegačný list, ktorý bude prijatý na miestnom matričnom úrade v obvode, v ktorom sa chcete sobášiť. Počítajte taktiež s poplatkami navyše, ako za vystavenie a prijatie delegačného listu a zároveň za tzv. príspevok miestnej matrike za vykonanie sobáša, ktorý sa môže pohybovať až v stovkách eur.

O aktuálnej výške správnych poplatkov sa môžete informovať priamo na úrade.

Ak je ohrozený život jedného zo snúbencov, sobáš je možné uskutočniť na akomkoľvek mieste a pred ktorýmkoľvek matričným úradom, aj bez povolenia príslušnej matriky.

 

čo všetko treba vybaviť pred svadbou

Pri žiadosti potrebujte viacero dokladov

Ešte predtým ako navštívite matriku so žiadosťou o sobáš, uistite sa, že spĺňate nasledovné podmienky:

 • dosiahnutý vek 18 rokov u oboch snúbencov,
 • rozhodnutie o uzavretí manželstva je dobrovoľné,
 • dohoda o priezvisku, ktoré budete používať po uzavretí manželstva,
 • vzájomná znalosť zdravotného stavu.

Manželstvo môže uzavrieť aj osoba mladšia ako 18 rokov (vek od dosiahnutých 16 rokov), ak predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Ako sme už uviedli, žiadosť s príslušnými dokladmi je potrebné matričnému úradu predložiť najmenej 7 dní pred sobášom.

Ak ste obaja štátnymi občanmi Slovenskej republiky, a máte trvalý pobyt na Slovensku, budete predkladať:

 • rodný list,
 • doklad o štátnom občianstve (možno nahradiť predložením platného OP),
 • potvrdenie o pobyte (možno nahradiť predložením platného OP),
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
 • doklad o rodnom čísle (možno nahradiť predložením platného OP),
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť (možno nahradiť predložením platného OP).

Doklady súvisiace s matričnými záznamami (sobášny list, úmrtný list a pod.), ktoré sú súčasťou elektronickej matriky, nie je potrebné predkladať.

Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v cudzine navyše predloží:

Beriete si cudzinca? Potrebujete prekladateľa

Civilný sobáš medzi občanom Slovenskej republiky a cudzincom je možné uskutočniť viacerými spôsobmi. Budúci manželia si môžu zvoliť miesto sobáša buď na Slovensku alebo v zahraničí. Matrika vás pravdepodobne požiada, aby ste zabezpečili prekladateľa.

Cudzincom môže byť aj svedok, v tomto prípade je prítomnosť prekladateľa dobrovoľná. V zahraničí sa môžete zosobášiť buď na slovenskom veľvyslanectve, alebo na generálnom konzuláte, kedy sa podmienky odvíjajú od právneho poriadku SR. Ďalšou možnosťou je zosobášiť sa pred orgánom daného štátu, ktorého príslušníkom je snúbenec – cudzinec.

Ak si zvolíte takýto sobáš, zistite si, za akých podmienok je možné ho uskutočniť, nakoľko všetky právne náležitosti spadajú pod daný štát. Pokiaľ sobáš nadobudol platnosť v danom štáte, je platný aj na území Slovenskej republiky.

Cudzinec predkladá doklady 14 dní pred sobášom

Sobáš s cudzincom si taktiež vyžaduje väčšiu časovú rezervu na predloženie žiadosti a dokladov na matrike. Lehota na predloženie dokladov od cudzinca, ktorý si berie občana Slovenskej republiky matričnému úradu podľa miesta sobáša alebo na veľvyslanectve Slovenskej republiky v zahraničí, je 14 dní pred termínom sobáša.

Predkladá tieto doklady:

 • rodný list,
 • doklad o osobnom stave (nie starší ako 6 mesiacov),
 • doklad o štátnom občianstve,
 • doklad o pobyte,
 • úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Nezabudnite na ohlasovaciu povinnosť

Uzavretie manželstva so sebou nesie aj zmeny v osobných údajoch, ktoré je nutné prepísať na príslušných dokladoch a taktiež oznámiť úradom a inštitúciám.

 • O nový občiansky preukaz musíte požiadať v lehote do 30 dní.
 • Zmenu priezviska taktiež treba zaznamenať aj na cestovnom pase. Ak po obrade plánujete vycestovať na svadobnú cestu a letenku ste kupovali na pôvodné priezvisko, odporúčame kontaktovať priamo leteckú spoločnosť.
 • Na požiadanie o zmenu vodičského preukazu máte len 7 kalendárnych dní. Zmenu údajov je potrebné zaznamenať aj v technickom preukaze.
 • Zdravotnú poisťovňu musíte kontaktovať do 8 dní kvôli zmene údajov na karte poistenca.
 • Sociálnej poisťovni musíte zmenu ohlásiť taktiež do 8 dní. Ak ste zamestnaný, oznámite zmenu zamestnávateľovi a ten ju ohlási poisťovni.
 • Nezabudnite taktiež kontaktovať ďalšie inštitúcie ako: kataster, daňový úrad, živnostenský úrad, banka, mobilný operátor, ďalšie poisťovne, lekára.

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.