Ako získať späť darovaný majetok

11.06.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ak už niečo darujete, je ťažko vziať svoje rozhodnutie späť. A to aj v prípade, že ste darovali na základe zmluvy.


Pri darovaní rôznych predmetov obvykle ani nespisujete zmluvu. Skrátka a jednoducho svoj dar odovzdáte.

Až tak jednoduché to nie je, keď chcete obdarovať hodnotnejšou vecou. Pokiaľ sa chystáte darovať nehnuteľnosť, tu je darovacia zmluva nevyhnutná. Na základe darovacej zmluvy bude uskutočnený aj vklad nového majiteľa do katastru nehnuteľností.

 

Dary fyzickým osobám sú od dane z príjmov oslobodené. Pozor však, ak by sa dar zaradil do podnikania a súvisel s podnikaním, vtedy oslobodený nie je (napr. ak živnostníčka-cukrárka dostane formu na  pečenie a bude ju využívať v podnikaní a pod.)

Kedy sa dá darovacia zmluva zrušiť?

Podľa Občianskeho zákonníka sa darovacia zmluva dá zrušiť iba v prípade, že sa obdarovaný správa k darcovi alebo k členom jeho rodiny v hrubom rozpore s dobrými mravmi. V inom prípade sa nemôže darca domáhať, aby mu bol dar vrátený.

Domáhať sa vrátenia daru sa najskôr uskutoční písomnou výzvou. Nasleduje súdna cesta, kedy je nutné dokázať porušenie dobrých mravov. Opis skutočností, ktoré vedú k porušeniu dobrých mravov však musí obsahovať už písomná výzva. Bežné hádky v rodine, nevďak či nesúhlas s hospodárením obdarovaného, sa za porušenie nepovažujú. Hrubé porušenie dobrých mravov sa musí objektívne posúdiť. Môže ísť o fyzické napadnutie darcu, hrubé urážky, neposkytnutie potrebnej pomoci a pod. Nemusí sa jednať o trestný čin.

Dar však môže vrátiť obdarovaný. Môže tak urobiť v prípade, že má dar vady, na ktoré nebol upozornený.

Od darovacej zmluvy sa môže odstúpiť, len ak je to v zmluve uvedené. Dohoda o zrušení zmluvy, resp. odstúpenie od daru sa musí vykonať písomne.

Na vrátení daru sa môže darca a obdarovaný aj dohodnúť a to tak, že mu obdarovaný daruje dar (nehnuteľnosť) novou darovacou zmluvou späť.

Ako získať späť darovaný majetok

Zdroj: Pixabay

Zaujímavosti o darovaní nehnuteľnosti

1) Darovať nehnuteľnosť sa dá len na základe písomnej zmluvy. Darovať hnuteľné veci možno i bez zmluvy, avšak musí dôjsť k predaniu daru hneď. Ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní, musí sa spísať darovacia zmluva.

2) Nie je možné, aby bola darovacia zmluva platná až po smrti darcu. Darovať môže len žijúca osoba. Pokiaľ chce darca zostať bývať v nehnuteľnosti, musí tak urobiť tzv. vecným bremenom uvedeným v zmluve.

Vecné bremeno

Vecné bremeno spočíva v doživotnom užívaní nehnuteľnosti darcom. Zapisuje sa do katastra nehnuteľnosti a zostáva zachované aj v prípade, že dôjde ku zmene vlastníka.

3) Darovať môžete len nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve, prípadne spoluvlastnícky podiel.  Darovať môžete len takú vec, ktorú by ste mohli predať na základe kúpnej zmluvy.

4) Za dar nemôžete požadovať zaplatenie nejakej sumy ani poskytnutie protihodnoty v nejakej službe.

5) Nehnuteľnosť môžete darovať fyzickej alebo právnickej osobe, nadácii, združeniu či štátu. Darovať dom či byt môžete aj dieťaťu. To však pri právnych úkonoch bude zastupovať rodič či iný zákonný zástupca.

6) Ak chce jeden z manželov darovať vec, ktorá je súčasťou ich bezpodielového spoluvlastníctva, musí s tým súhlasiť aj druhý manžel.

7) Ak je obdarovaný jeden z manželov, tento dar nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva.

8) Pokiaľ v dome býva darca aj obdarovaný, znášajú náklady podľa miery spoluužívania. Preto je vždy dobré dohodnúť sa, kto a v akej miere bude platiť predovšetkým režijné náklady (voda, teplo). Mieru spoluužívania nehnuteľnosti je možné podrobnejšie uviesť aj v zmluve.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.