Praktický sprievodca daňovou kontrolou III.

13.06.2019 | ASB Group, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


„Daňová kontrola nemusí byť pre podnikateľa strašiakom ani nočnou morou. V nasledujúcom seriáli poskytujeme rady a tipy, ako ju krok za krokom absolvovať bez stresu a nadmernej záťaže,“ hovorí Zuzana Kolárová, výkonná riaditeľka ASB Slovakia.


Materiál je pripravený poradcami zo spoločnosti ASB Group.

V akom jazyku sa predkladajú písomnosti pri výkone daňovej kontroly?

Pri správe daní, a teda aj pri výkone daňovej kontroly, sa používa štátny slovenský jazyk. Písomnosti, zmluvy a účtovné doklady vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku musia byť na výzvu správcu dane preložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. Z praxe však máme pri výkone daňovej kontroly pozitívne skúsenosti – daňoví kontrolóri akceptujú doklady v cudzích jazykoch, ktoré sú vo všeobecnosti považované za „zrozumiteľné“ – čeština, angličtina, nemčina.

V prípade iných jazykov je možné pri dodržaní zásady hospodárnosti správy daní dohodnúť sa s kontrolórmi na úradnom preklade len vybraných častí napr. zmlúv, ktoré sú nevyhnutné na výkon kontroly.

 

Ako správca dane hodnotí dokumenty a predložené dôkazy?

V súlade s Daňovým poriadkom správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom prihliada na všetko, čo pri správe daní vyšlo najavo. Ak má správca dane pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti dokladov predložených kontrolovaným subjektom, má povinnosť vyzvať subjekt na preukázanie, vyjadrenie, doplnenie alebo opravu. Správca dane má povinnosť chrániť záujmy štátu, ale zároveň aj prihliadať na chránené záujmy daňového subjektu.

Musí teda vziať do úvahy všetky dôkazy v prospech aj v neprospech daňového subjektu a rozhodovať objektívne. Vyhodnotenie predložených dôkazov a tvrdení kontrolovaného a prijaté závery musia byť súčasťou Protokolu o vykonaní daňovej kontroly. Správca dane musí logicky a racionálne vysvetliť, ako postupoval, prečo niektoré dôkazy prijal, iné odmietol a prečo niektorým dôkazom pri hodnotení prikladá vyššiu váhu ako iným.

Okrem predložených písomných dôkazov a listín môže správca dane pri výkone daňovej kontroly predvolať svedka, prípadne znalca.

Daňová kontrola: dôkazy a svedok, dokumenty, postup

Foto: shutterstock

Môže správca dane pri kontrole predvolať svedka?

Správca dane môže uložiť svedkovi povinnosť, aby sa dostavil osobne a vypovedal o skutočnostiach, ktoré sú mu známe. Svedok musí vypovedať pravdivo a nič nezamlčať; má právo odoprieť výpoveď, ak by si ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe. Kontrolovaný daňový subjekt alebo jeho zástupca má právo byť prítomný pri vypočutí svedka a klásť mu otázky.

Aký je postup, ak sa svedok na vypočutie nedostaví?

Ak je svedok predvolaný správcom dane, má povinnosť osobne sa dostaviť na miesto podľa predvolania. Neúčasť je možné ospravedlniť len z obzvlášť závažných dôvodov; ak sa napriek tomu predvolaná osoba nedostaví, je možné ju na vypočutie predviesť Policajným zborom, Colným úradom alebo Kriminálnym úradom finančnej správy.

Ako sa vykoná daňová kontrola, ak kontrolovaný subjekt nespolupracuje?

Ak je daňový subjekt nekontaktný, nespolupracuje alebo neumožní vykonať daňovú kontrolu, správca dane zistí základ dane a daň podľa pomôcok. Pomôckami sú informácie, ktoré si daňoví kontrolóri zaobstarajú bez súčinnosti daňového subjektu alebo ich už majú k dispozícii napr. listiny, daňové priznania, výpisy z verených zoznamov, daňové spisy iných daňových subjektov, znalecké posudky, svedecké výpovede, správy a vyjadrenia iných správcov dane, štátnych orgánov atď.

Výkon daňovej kontroly podľa pomôcok správca dane kontrolovanému subjektu oznamuje. Obdobne ako pri výkone „štandardnej“ daňovej kontroly správca dane prihliada aj na výhody a skutočnosti v prospech kontrolovaného subjektu.


Tretia časť seriálu je o samotnom priebehu kontroly a jej procesných postupov tj. jazyk všetkých písomností, spôsob hodnotenia dokumentov a možnosť predvolania svedka pri výkone daňovej kontroly. Uzatvára postup kontroly v prípade nespolupracujúceho subjektu. Celú sériu ukončíme vypracovaním protokolu a vyrubovacím konaním, ktoré môže po ukončení daňovej kontroly nasledovať.

ASB Group je externým poskytovateľom služieb v oblasti účtovníctva, daní, miezd, transakčného poradenstva a korporátnych služieb. Komunikácia so správcom dane a zastupovanie našich klientov v daňových, colných konaniach a pri daňových kontrolách, je jedným z hlavných pilierov našich daňových služieb.


Prečítajte si prvú a druhú časť seriálu:Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5