Súdne trovy v konaniach, ktoré postretnú (takmer) každého

17.06.2019 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Nemáte dlžníkov ani konflikty? Niektorým súdnym konaniam sa pravdepodobne aj tak nevyhnete. Ktoré to sú a koľko budú stáť? Čítajte o trovách konaní, v ktorých sa nevymáha pohľadávka.


1) Súdny poplatok

Keď si odmyslíme zanedbateľné administratívne náklady súvisiace s nutnou písomnou formou niektorých procesných úkonov (poštovné apod.), je u mnohých konaní jediným nevyhnutným nákladom súdny poplatok. Jeho výšku zistíte zo zákona č. 71/1992 Zb.; sadzobník obsiahnutý v prílohe tohto zákona vám pomôže určiť aj poplatky za konania, ktoré v tomto článku z dôvodu ich nižšej frekventovanosti medzi bežnými ľuďmi nespomíname.

 

2) Trovy právneho zastúpenia

Druhou najvýznamnejšou súčasťou nákladov spojených so súdnym konaním sú trovy právneho zastúpenia. Zastúpenie kvalifikovaným právnikom je zo zákona povinné pre minimum všedných súdnych sporov – za všetky spomeňme napr. súdne konania patriace do tzv. správneho súdnictva preskúmavajúceho zákonnosť rozhodnutí správnych orgánov.

Investícia do advokáta však neraz predstavuje rozdiel medzi prehrou a výhrou sporu – vyplatí sa nielen v právne náročnejších prípadoch, ale aj v konaniach, v ktorých si zavolala advokáta na pomoc vaša protistrana. Odmenu advokáta často určuje dohoda medzi vami a vaším právnym zástupcom. Pri jej uzatváraní však treba vziať do úvahy aj to, či vo vami vedenom súdnom konaní existuje šanca, že vám súd v prípade výhry prizná voči protistrane nárok na náhradu trov právneho zastúpenia.

Na priznanie náhrady je možnosť vo väčšine konaní – pri určovaní výživného na dieťa či pri rozvode sa však priznáva len výnimočne. Výška súdom priznanej náhrady ale nebude totožná so zmluvnou odmenou advokáta. Vychádza z vyhlášky č. 655/2004 Z.z., ktorá záležitosti riešenej v konkrétnom súdnom konaní priraďuje tzv. tarifnú hodnotu.

Táto tvorí základ pre výpočet tarifnej odmeny priznávanej v podobe náhrady trov právneho zastúpenia v konaní. Tarifná odmena je stanovená za 1 úkon vo veci; pre výpočet celkovej výšky priznanej náhrady trov právneho zastúpenia ju treba vynásobiť počtom úkonov, ktoré advokát pri zastupovaní urobil (úkonmi sú napr. podanie žaloby, účasť na pojednávaní). Tarifnú odmenu je dobré (aspoň orientačne) poznať aj preto, že si mnohí advokáti nastavujú ceny za poskytované služby práve podľa jej výšky.

3) Paušálna náhrada

Pri zastúpení advokátom vám súd prizná za každý úkon vo veci tiež tzv. paušálnu náhradu súvisiacu s nákladmi na poskytovanie právnych služieb (napr. telekomunikačné výdavky). Pre rok 2019 ide o 9,80 € na 1 úkon.

4) Iné náklady

Podľa okolností konkrétneho prípadu treba rátať aj s prípadnými trovami na dokazovanie (napr. odmena znalca), event. s navýšením trov právneho zastúpenia o náhradu za stratu času (ak sa súd nekoná v mieste sídla advokáta). O možnom vzniku týchto trov sa oplatí vopred informovať u advokáta, ktorý by vám mal tiež poskytnúť informáciu, či bude jeho odmena navýšená o DPH.

Sadzobník súdnych poplatkov: trovy, náhrada, náklady

Foto: shutterstock

Trovy v najbežnejších súdnych konaniach

Tabuľka 1: Trovy v rodinnoprávnych a občianskoprávnych konaniach

Predmet konania Súdny poplatok Tarifná odmena za 1 úkon

Rozvod

66 €

1/13 výpočtového základu (t.j. pre rok 2019 ide o 75,38 €)

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Pri podaní žaloby: 66 €

+

Za vyporiadanie BSM:

1) 3 % z ceny všetkých vecí patriacich do BSM a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú, ak sa konanie skončilo rozsudkom

alebo

2) 1 % z ceny všetkých vecí patriacich do BSM a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú, ak sa konanie skončilo zmierom;

najmenej 66 €, najviac 16 596,50 €

 

Tarifnou hodnotou je ½ hodnoty všetkých vecí, pohľadávok a záväzkov, ktoré sa vyporiadavajú; pre výpočet tarifnej odmeny z tejto tarifnej hodnoty sa uplatní postup ako pri vymáhaní pohľadávky (bližšie viď tabuľka: Údaje pre výpočet výšky tarifnej odmeny advokáta v: Koľko stojí súdny spor, v ktorom vymáhate pohľadávku?)

 

Príklad: V BSM je iba automobil v hodnote 10 000 €; tarifnou hodnotou pre výpočet tarifnej odmeny je 5 000 € – t.j. tarifná odmena za 1 úkon je 180,93 €

Určenie alebo zmena výživného medzi rodičmi a deťmi

0 € (oslobodené podľa § 4 ods. 1 písm. g) zákona o súdnych poplatkoch)

Tarifnou hodnotou je päťnásobok požadovaného ročného plnenia (resp. rozdielu medzi naposledy určeným výživným a požadovaným výživným). Pre výpočet tarifnej odmeny z tejto tarifnej hodnoty sa uplatní postup ako pri vymáhaní pohľadávky (bližšie viď tabuľka: Údaje pre výpočet výšky tarifnej odmeny advokáta v: Koľko stojí súdny spor, v ktorom vymáhate pohľadávku?)

 

Príklad: Požaduje sa určenie výživného 100 € mesačne; tarifná hodnota je 6 000 € – t.j. tarifná odmena za 1 úkon je 210,81 €

Tabuľka 2: Náklady dedičského konania

Predmet konania Súdny poplatok (Odmena advokáta býva zmluvná; náhrada sa nepriznáva) Odmena notára

Konanie o dedičstve

6,50 € (do 3 319 € čistej hodnoty dedičstva)

16,50 € (do 9 958 € čistej hodnoty dedičstva)

0,2 % z čistej hodnoty dedičstva, najviac 165,50 € (nad 9 958 € z čistej hodnoty dedičstva)

- z prvých 3 300 € všeobecnej hodnoty majetku poručiteľa, resp. z všeobecnej hodnoty novoobjaveného majetku po skončení dedičského konania (ďalej len „základ“) 2 %

- z presahujúcej sumy až do 16 500 € základu 1 %

- z presahujúcej sumy až do 33 100 € základu 0,7 %

- z presahujúcej sumy až do 99 500 € základu 0,4 %

- z presahujúcej sumy až do 663 800 € základu 0,2 %

najmenej 23 €; suma nad 663 800 € sa do základu nezapočítava.

Podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku súdom

1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 6,50 €, najviac 165,50 €

Tabuľka 3: Trovy v konaniach súvisiacich s podnikaním

Predmet konania Súdny poplatok (Odmena advokáta býva zmluvná; náhrada sa nepriznáva)

Prvozápis s.r.o. do obchodného registra

300 €

Zápis fyzickej osoby - podnikateľa do obchodného registra

150 €

Návrh na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby

66 €Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5h