Pri niektorých dlžníkoch je premlčanie odlišné. Ktorí to sú?

01.07.2019 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Finančné či iné vypomáhanie životnému partnerovi a deťom nie je ničím výnimočným. Ako sa ale posúdi, keď vzťahy ochladnú a ako je to s premlčaním medzi manželmi, nezosobášeným párom či rodičmi a deťmi?


Premlčanie medzi životnými partnermi: u rôznych párov sa môže líšiť

Vďaka stúpajúcej rozvodovosti prichádza v praxi problematika premlčania medzi manželmi na pretras čoraz častejšie. Právny režim vzájomných pohľadávok však o nič menej nezaujíma ani tých, ktorí sa rozhodli pre spoločný život tzv. „bez papiera“. Asi najväčšmi sa otázky vzájomných nárokov vynárajú v súvislosti s investíciami do spoločného bývania.

Väčšina dvojíc plánujúca spoločnú budúcnosť si aspoň čiastočne zabezpečuje spoločnú domácnosť už pred uzatvorením manželstva, spolužitie sa nezriedka začína v byte či v dome, ktorý je vo výlučnom vlastníctve jedného z partnerov. Druhý z partnerov na oplátku financuje stavebné úpravy budúceho rodinného hniezda.

Pár môže (ale aj nemusí) uzatvoriť manželstvo, po nejakom čase to však prestane klapať. Ten, ktorý poskytol peniaze na rekonštrukciu nehnuteľnosti vo vlastníctve druhého partnera, chce následne svoje peniaze späť. Peňažný nárok sa môže v prípade rôznych párov premlčať za rozdielnu dobu, záleží najmä na tom, či ste sa s partnerom zosobášili.

Druhou rozhodnou skutočnosťou je, či bola pohľadávka (napr. už spomínaný nárok na vrátenie investícií) podchytená zmluvne.

 

Osobitný režim premlčania pohľadávok neplatí len pre manželov

Medzi manželmi sa podľa zákona premlčanie ani nezačína, ani neplynie, výnimkou sú nároky na opakujúce sa plnenie (napr. výživné) a úroky. Rovnaké pravidlá ohľadom premlčania platia aj medzi rodičmi a maloletými deťmi, či inými zákonnými zástupcami a zastúpenými (napr. medzi zástupcom fyzickej osoby, ktorá bola rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony).

Ak by sme mali vyhodnotiť, ako to bude s premlčaním nároku na vrátenie investícií vynaložených na rekonštrukcie v našom modelovom príklade, mohli by nám nastať 2 situácie:

1. Premlčanie by malo začať plynúť v dobe, keď manželstvo trvá

O tento prípad pôjde vtedy, ak jeden z manželov použije počas manželstva peniaze, ktoré si našetril ešte pred uzatvorením manželstva (t.j. peniaze nepatriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov), na rekonštrukciu nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve druhého manžela.

Asi len máloktorí manželia by uzavreli dohodu o vrátení takto vynaložených investícií. Investujúci partner by teda v drvivej väčšine prípadov uplatňoval nárok na vrátenie bezdôvodného obohatenia a pre začiatok plynutia premlčacej doby by bol teda v prípade iného dlžníka a veriteľa rozhodujúci deň uhradenia nákladov na rekonštrukcie. Dvojročná subjektívna premlčacia doba stanovená pre nároky z bezdôvodného obohatenia však v našom prípade začne plynúť až po skončení manželstva.

Aká je premlčacia doba dlhu? (manželia, rodičia a deti, druh a družka)

Foto: shutterstock

2. Premlčacia doba začne plynúť ešte pred svadbou

V tomto prípade si môžeme modelový príklad spresniť tak, že jeden z partnerov financoval bez akejkoľvek zmluvy opravy bytu vo výlučnom vlastníctve druhého z partnerov a presne 1 rok po vynaložení investícií sa vzali. Podľa judikatúry súdov (napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 28 Cdo 2061/2010) dôjde uzatvorením manželstva k zastaveniu premlčacej doby a táto začne opäť plynúť až po rozvode.

Po zániku manželstva teda nezačne plynúť nová premlčacia doba, k premlčaniu nároku dôjde uplynutím doby, ktorá do celkového premlčania nároku na bezdôvodné obohatenie chýba, lebo nestihla uplynúť už pred uzatvorením manželstva (t.j. v našom prípade sa vzhľadom na dvojročnú subjektívnu premlčaciu dobu stanovenú pre nároky z bezdôvodného obohatenia pohľadávka premlčí 1 rok po rozvode).

Pre úplnosť dodajme, že nárok na vydanie peňažnej sumy nevzniká pri každej peniazmi oceniteľnej výpomoci v prospech výlučného vlastníctva jedného z manželov. Občas si napríklad bývalí manželia uplatňujú aj náhradu za práce, ktoré na rekonštrukcii nehnuteľnosti patriacej druhému manželovi vykonali osobne, súdy však vyslovili právny názor, že z okolností konkrétneho prípadu môže vyplynúť aj nutnosť posúdenia poskytnutej podpory ako tzv. manželskej výpomoci podľa § 18 Zákona o rodine (napr. kvôli vzniku nevyhnutnej potreby úprav spoločnej domácnosti pre riadne fungovanie rodiny).

Premlčanie medzi druhom a družkou

Ak s partnerom nie ste manželia, nevzťahuje sa na premlčanie vašich vzájomných nárokov nijaká osobitná právna úprava. Právny režim pohľadávok či plynutie premlčacej doby sa teda nijako neodlišuje od pravidiel stanovených pre akýkoľvek iných dlžníkov a veriteľov. Na uvedenom nič nemení ani fakt, že s partnerom vediete spoločnú domácnosť alebo máte spoločných potomkov. Posúdenie premlčacej doby ohľadom vyššie uvedeného modelového nároku na vrátenie peňazí poskytnutých partnerovi na stavebné úpravy by sa vo vašom prípade odvíjalo od toho, či ste vrátenie investícií ošetrili zmluvne.

V prípade nároku podchyteného dohodou počítajte s premlčacou dobou v trvaní 3 rokov, ktorá začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho po dohodnutom dátume splatnosti. Pokiaľ boli peniaze vynaložené bez dohody (t.j. v režime bezdôvodného obohatenia), premlčí sa nárok na ich vrátenie za 2 roky odo dňa vynaloženia investícií (o nárokoch na vrátenie investícií do nehnuteľnosti medzi nezosobášenými pármi podrobnejšie čítajte aj v článku: Financujete opravy partnerovho domu? Po rozchode sa vám nemusí nič vrátiť).

Aj premlčané pohľadávky sa môžu vymáhať

Záverom dodajme, že aj premlčanú pohľadávku sa niekedy oplatí vymáhať. Uplynutím premlčacej doby totiž pohľadávka nezaniká. Nárok sa len oslabuje tým, že v prípade vznesenia námietky premlčania zo strany dlžníka ho súd už nemôže priznať. Ak teda dlžník nebude dostatočne právne zbehlý a aktívny pri obrane svojich záujmov a námietku nevznesie, súd na premlčanie nebude prihliadať a vy môžete získať exekučný titul aj napriek premlčaniu.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5