KVÍZ: Čo všetko viete o daňových zvýhodneniach a nezdaniteľnej časti základu dane?

19.07.2019 | Redakcia, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Daňový bonus na dieťa, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a na manželku znižujú základ dane. Vďaka daňovému bonusu však môže vzniknúť aj daňový preplatok.


Daňový bonus a nezdaniteľné časti základu dane

Pod pojmom daňový bonus chápeme daňové zvýhodnenie od štátu, ktorým si daňovník zvyšuje mzdu o sumu podľa počtu vyživovaných detí, alebo si môže znížiť daň z príjmov, a to na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Nezdaniteľná časť základu dane predstavuje významnú daňovú úľavu a takzvanú odpočítateľnú položku, o ktorú si môžete v daňovom priznaní zmenšiť svoj základ dane v danom zdaňovacom období. Priamo ovplyvňuje to, či a koľko budete platiť daň z príjmu, resp. pozitívne ovplyvňuje výšku zaplatenej dane.

Daňový bonus si môžete uplatňovať mesačne ako zamestnanec, prípadne ročne priamo v daňovom priznaní. SZČO, respektíve podnikatelia si ho uplatňujú raz ročne v daňovom priznaní. Na Slovensku je možné uplatniť si aj takzvanú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na manželku.

V oboch prípadoch musí samotný daňovník spĺňať isté podmienky. V našom krátkom kvíze si môžete otestovať, ako dobre ovládate túto problematiku. Ešte predtým, než sa do nášho kvízu pustíte, prečítajte si niekoľko faktov o daňovom bonuse a nezdaniteľnej časti základu dane.

Kvíz: Kto a kedy si môže uplatniť daňový bonus a NČZD?

Foto: shutterstock

Vedeli ste, že...

  • Daňový bonus si môžete nárokovať, len ak ste v danom roku dosiahli zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy.
  • Daňový bonus sa uplatňuje na dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak študuje na strednej alebo vysokej škole.
  • Na daňový bonus nemá nárok daňovník pri dieťati, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok.
  • Zákon hovorí jasne a pozná tri samostatné kategórie. Základ dane alebo čiastkový základ dane si môžu znížiť o nezdaniteľné časti základu dane daňovníci, ktorí mali príjem podľa: § 5 zákona o dani z príjmov, t.j. príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania), § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov, t.j. príjmy z podnikania (napr. zo živnosti), § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov, t.j. príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. z vytvorenia diela).
  • Ak dosiahnete za posledný rok tzv. pasívny príjem podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov – teda príjem z prenájmu, alebo príjem podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov (z použitia diela a použitia umeleckého výkonu), príjem podľa § 7 (kapitálové príjmy) alebo príjem podľa § 8 (ostatné príjmy), nemôžete od čiastkového základu dane vyčísleného z takto dosiahnutých pasívnych príjmov uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.
  • Daňový bonus v ČR si môžu uplatniť aj starí rodičia.
  • Nezamestnaný rodič v ČR si daňové zvýhodnenie nemôže uplatniť.
  • Daňové zvýhodnenie v ČR  sa dá prvýkrát uplatniť už v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo.
  • V Českej republike sa najskôr vypočíta daň a z nej sa následne odpočítavajú tzv. "slevy na dani".
  • Zľava na manželku v ČR predstavuje zníženie dane z príjmu daňovníka o 24 840 Kč (cca 970 €*) ročne.

Pri riešení nášho krátkeho kvízu vám prajeme veľa šťastia. 


KVÍZ: Čo všetko viete o daňových zvýhodneniach a nezdaniteľnej časti základu dane?

Aké nezdaniteľné časti základu dane (NČZD) z príjmu si môže daňovník uplatniť?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5