Na čo všetko si dať pozor, keď spisujete závet?

03.07.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Podľa slovenského právneho poriadku je dedenie možné zo zákona, zo závetu, alebo taktiež z obidvoch prípadov. Ak si chcete byť istí, že bude v plnej miere akceptovaná vaša posledná vôľa, najlepším spôsobom je spísanie závetu.


Téma dedenia je zákonne upravená v Občianskom zákonníku. Závet je ľudovo nazývaný aj testament alebo posledná vôľa. Je to právny dokument, v ktorom vy ako poručiteľ (závetca) ustanovíte dedičov, prípadne rozdelíte podiely a ďalšie práva, ktoré im majú prináležať. Aby bol závet platný, musí spĺňať viacero dôležitých náležitostí.

Ak si nie ste istí, odporúčame spísať závet u notára, ktorý vám poskytne potrebné poradenstvo. Ako sme uviedli na úvod, dedenie je možné aj zo zákona. To znamená, že zákon priamo neustanovuje povinnosť spísať závet. Ak sa tak nestane, majetok bude medzi dedičov rozdelený podľa zákonom stanovených pravidiel.

Spísanie závetu je dobrovoľný úkon, vôľa zomrelého má však pred zákonom prednosť. Závet však môže spísať vždy len jedna osoba. To znamená, že ak by spísali závet spoločne napríklad manželia, tento bude automaticky neplatný. Závet musí spísať každý z manželov zvlášť.

Ako možno napísať závet?

  • Vlastnoručne – tzv. holografný závet. Závet musí byť celý napísaný vlastnou rukou a taktiež vlastnoručne podpísaný. Musí obsahovať dátum. V tomto prípade nie sú potrebné podpisy svedkov.
  • Nepísaný vlastnou rukou – alografný závet. Môže byť napísaný na počítači, na písacom stroji. V tomto prípade musí taktiež obsahovať dátum a váš vlastnoručný podpis, vaša vôľa však musí byť doložená podpismi dvoch svedkov. Títo svedkovia musia byť spôsobilí na práve úkony. Svedkami zároveň nemôžu byť osoby nevidomé, nepočujúce, nemé, neovládajúce jazyk, v ktorom je závet vyhotovený a ani osoby, ktoré sú v závete uvedené ako dediči a im blízke osoby.
  • Osobitná forma závetu. Zákon samozrejme umožňuje napísať závet každému. Ak závetca nemôže písať, čítať, je v zlom zdravotnom stave, je nevidiaci alebo nepočujúci, je možné závet zhotoviť v prítomnosti troch svedkov, ktorým bude prečítaný a ktorí závet vlastnoručne podpíšu. Opäť platí pravidlo o spôsobilosti svedkov na právne úkony a o tom, že svedkovia nesmú byť nevidomí, nepočujúci, neovládajúci jazyk závetu a osoby, ktoré sú dedičmi prípadne im blízke osoby.
 

ako správne napísať závet

Závet formou notárskej zápisnice

Ak sa rozhodnete spísať závet formou notárskej zápisnice, môžete tak urobiť za prítomnosti notára, ktorý vám poskytne potrebné právne poradenstvo. Zároveň bude závet automaticky uložený do Notárskeho centrálneho registra závetov, ktorý je v rámci celého Slovenska prepojený. Takéto uloženie závetu zabezpečí, že pri dedičskom konaní nedôjde k jeho prípadnej strate. Notár je plne zodpovedný za formálne aj obsahové záležitosti a počas života poručiteľa nemôže žiadna iná osoba do závetu akokoľvek zasiahnuť.

Rozdelenie majetku

V závete poručiteľ môže určiť, či rozdeľuje celý svoj majetok alebo len jeho časť a taktiež určuje dedičov a pomer, v akom bude určený majetok rozdelený. Ak je závetom rozdelená len časť majetku, ostatný majetok bude po smrti poručiteľa rozdelený podľa zákonom stanovených pravidiel. Z každého závetu musí byť jasné, či poručiteľ delí celý svoj majetok, alebo len časť. Taktiež musí byť zrejmé, kto sú dediči a v akom pomere im je majetok rozdelený. Ak pomer nie je určený, majetok sa delí rovným dielom.

Získanie dedičstva dedičmi nesmie byť v závete podmienené žiadnymi podmienkami (napríklad podmienka o doopatrovaní poručiteľa).

Potomkov v závete nemožno opomenúť, možno ich vydediť

Potomkov v závete nemožno opomenúť. Platí pravidlo, že maloletý potomok musí dostať podiel minimálne rovný jeho podielu zo zákona a plnoletý potomok musí zdediť minimálne polovicu dedičstva, ktoré mu prináleží zo zákona. Ak by poručiteľ svojich potomkov v závete vynechal, bude sa v tejto časti považovať za neplatný.

Možnosťou je vydedenie potomkov, ktoré je podmienené konkrétnymi možnými prípadmi, nimi sú:

  • potomok v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
  • potomok o poručiteľa trvalo neprejavuje skutočný záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
  • potomok bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
  • potomok trvalo vedie neusporiadaný život.

Vydedenie sa predkladá v písomnej forme buď vlastnoručne napísané a podpísané poručiteľom, alebo napísané mechanicky a podpísané poručiteľom a dvoma svedkami, či za prítomnosti notára formou notárskej zápisnice. Vo vydedení musí byť jasne uvedený dôvod vydedenia a taktiež meno osoby, ktorá má byť vydedená.

Kde závet uložiť?

Ak je závet spísaný formou notárskej zápisnice, bude notárom automaticky uložený v Notárskom centrálnom registri závetov. Svoj vlastnoručne alebo mechanicky napísaný závet si môžete odložiť prakticky kdekoľvek, v nočnom stolíku, u dobrého priateľa a pod. Môže sa však stať, že pri dedičskom konaní nebude závet predložený. Ak si chcete byť istý, že závet bude vždy dohľadateľný, môžete za poplatok požiadať o uloženie v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý nie je obmedzený len na notárske zápisnice.

Zrušenie alebo zmena obsahu závetu

Ak sa časom zmení situácia v rodine, alebo vy prehodnotíte svoj závet, je možné ho kedykoľvek zrušiť spísaním nového závetu, odvolaním závetu alebo zničením listiny. Zničenie listiny však nie je možné, ak je spísaná formou notárskej zápisnice.

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.